Vl12 Tiet 27 CONG SUAT CUA DONG DIEN XOAY CHIEU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CỦA NGUYỄN MẠNH HẢI TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A-GIA VIỄN –NINH BÌNH

PowerPoint Presentation:

Năm học: 2011 - 2012 B ài dự thi của GV: Nguyễn M ạnh Hải Tr ường THPT Gia Viễn A CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 12B3

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu3: Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch R,L,C mắc nối tiếp xảy ra khi nào? Câu 1: Hãy viết biểu thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của mạch điện R, L, C nối tiếp. Câu 2: Hãy viết công thức tính độ lệch pha của điện áp so với dòng điện trong mạch R, L, C mắc nối tiếp và cho biết khi nào điện áp sớm pha, trễ pha so với dòng điện?

Nhắc lại kiến thức cũ:

Nhắc lại kiến thức cũ Câu 1: Công thức cảm kháng: Công thức dung kháng: Công thức tổng trở:

Nhắc lại kiến thức cũ:

Nhắc lại kiến thức cũ Câu 2: Công thức độ lệch pha giữa điện áp so với dòng điện: Nếu , điện áp sớm pha so với dòng điện. Nếu , điện áp trễ pha so với dòng điện.

Nhắc lại kiến thức cũ:

Câu 3: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch R,L,C xảy ra khi : hay hoặc Nhắc lại kiến thức cũ

PowerPoint Presentation:

- Xét mạch điện xoay chiều như hình vẽ . - Tại một thời điểm t, i trong mạch chạy theo 1 chiều nào đó  Ta có thể xem tại thời điểm t, dòng điện trong mạch là dòng 1 chiều Vậy công suất tiêu thụ trong mạch tại thời điểm t là : p = ui - Điện áp hai đầu mạch: u = U cos  t - Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: i = I cos(  t+  ) Mạch i ~ u

BẢNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT .CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. :

BẢNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT .CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐOẠN MẠCH GĐVT  cos  CÔNG SUẤT 0 1 0 P=0 0 P=0 R C L

BẢNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT .CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. :

BẢNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT .CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐOẠN MẠCH GĐVT  cos  CÔNG SUẤT R L O U R U U L I R C O U R U U C I

BẢNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT .CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. :

BẢNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT .CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐOẠN MẠCH  cos  CÔNG SUẤT 0 P=0 GĐVT L C O U L U C I U U I U C O U L

PowerPoint Presentation:

U R I U C U L U LC x O U  Trường hợp U L > U C Trường hợp U L < U C U R I U C U L U LC x O U  U C GIẢN ĐỒ VÉC TƠ CHO MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP.

PowerPoint Presentation:

Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp hay - Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch: U U R U L U LC U C O  I =>

KẾT LUẬN:

KẾT LUẬN Vậy công suất tiêu thụ trong mạch điện có: R, L, C mắc nối tiếp. R,L mắc nối tiếp. R,C mắc nối tiếp. R. Bằng công suất tỏa nhiệt trên R : Trong mạch chỉ có : -L -C -L và C mắc nối tiếp. Thì công suất tiêu thụ của mạch P=0

CHÚ Ý:

CHÚ Ý Trong công thức Đại lượng được gọi là công suất biểu kiến . Để phân biệt,công suất P được tính ra đơn vị oát (W),còn công suất biểu kiến được tính ra đơn vị vôn-ampe (VA) Về mặt ý nghĩa,công suất nêu lên khả năng cung cấp điện năng cho mạch (tuỳ thuộc vào các thiết bị truyền tải và cung cấp),công suất gọi là công suất tác dụng -công suất thực sự trong mạch.

PowerPoint Presentation:

T ại sao phải mắc thêm tụ điện trong các thiết bị điện?

PowerPoint Presentation:

Tầm quan trọng của hệ số công suất - Các động cơ, máy khi vận hành ổn đ ị nh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng: P = UIcos với cos > 0 - Nếu cos  nhỏ  P hp sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty điện lực. I = P Ucos  Dòng điện (r là điện trở trên đường dây tải) U 2 Php = r.I2 = r P 2 cos 2  1

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ SỐ CÔNG SUẤT:

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ SỐ CÔNG SUẤT Vì vậy các cơ sở tiêu thụ điện năng phải bố trí các mạch điện sao cho hệ số cos  lớn(nghĩa là  nhỏ ). Muốn vậy,cần bố trí những tụ điện có điện dung C lớn (đắt tiền) gây tốn kém cho cơ sở. Để dung hoà hai phía,nhà nước đã quy định hệ số cos  trong các cơ sở sử dụng điện năng tối thiểu phải bằng 0,85.

Sử dụng tụ bù điện điều khiển hệ số cosφ giúp tiết kiệm điện :

Sử dụng tụ bù điện điều khiển hệ số cos φ giúp tiết kiệm điện T ụ bù T ủ t ụ bù

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Hệ số công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp được tính bởi công thức: A. cos  = R/Z B. cos  = Z C /Z C. cos  = Z L /Z D. cos  = R.Z

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 2: Công suất của đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào sau đây? A. B. C. D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 3. Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200 cos ( 100  t -  /6) (V) và cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2 cos ( 100  t +  /6 ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu? A. 200 W B. 400 W C. 800 W D. 100W D

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 4: Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc nhỏ hơn . Kết luận nào sau đây là đúng: A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm. B. Trong đoạn mạch không thể có điện trở thuần C. Hệ số công suất của mạch bằng 1 D. Hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM D

PowerPoint Presentation:

Cõu 5. Cho đoạn mạch gồm cuộn dõy thuần cảm L ghộp nối tiếp với tụ điện C . Tần số gúc của hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch là  . Điều nào sau đõy là sai ? A. Mạch khụng tiờu thụ cụng suất B. Tổng trở của đoạn mạch : Z = L - 1/C  C. Tổng trở của đoạn mạch Z = L - 1/C nếu LC2 > 1 D. Hệ số cụng suất của đoạn mạch bằng 1 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1

PowerPoint Presentation:

Cõu 6.Mạch điện nào sau đõy cú hệ số cụng suất nhỏ nhất ? A. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L B. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C C. Cuộn thuần cảm L nối tiếp với tụ điện C D. Mạch RLC nối tiếp cú cộng hưởng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 C. Cuộn thuần cảm L nối tiếp với tụ điện C

PowerPoint Presentation:

Cõu 7. Mạch điện nào sau đõy cú hệ số cụng suất lớn nhất ? A. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L B. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C C. Cuộn thuần cảm L nối tiếp với tụ điện C D. Mạch RLC nối tiếp cú cộng hưởng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 D. Mạch RLC nối tiếp có cộng hưởng

PowerPoint Presentation:

Câu 8 : Cho mạch điện RL. Nếu đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện thế 220V , tần số 50Hz thì dòng điện qua mạch là 2A, lệch pha so hiệu điện thế góc . a. Tìm R, L. b. Tìm công suất tiêu thụ của mạch.

PowerPoint Presentation:

* Hướng dẫn giải : a. Tacó: , Mặt khác ta lại có: b. Công suất tiêu thu của mạch:

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Học bài Làm BT 4, 5, 6, 7 sgk, 15.1-15.6 sbt Soạn bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp.

authorStream Live Help