Dien nang va cong suat dien

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHAØO MÖØNG TAÁT CAÛ CAÙC EM HS LÔÙP 11B1

PowerPoint Presentation:

điện năng và công suất điện Định luật jun-len xơ Bài 12 GV: Lê Nhất Trưởng Tuấn

Các nội dung chính:

Các nội dung chính Công và công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch Công và công suất của nguồn điện Công suất của các dụng cụ tiêu thụ điện

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ:

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ Xét quá trình biến đổi năng lượng trong và bên ngoài nguồn điện Kết luận Bên trong nguồn điện có một dạng năng lượng như hóa năng, cơ năng... Chuyển hóa thành điện năng Bên ngoài nguồn điện (cả trong nguồn) lại có quá trình ngược lại : Tiêu thụ điện năng tức là chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, hóa năng,...

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ:

a. Công của dòng điện CH1: Trong mạch có dòng điện I nếu xét trong thời gian t thì điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là bao nhiêu ? q = It CH2. Điện lượng q di chuyển trong đoạn mạch dưới tác dụng của lực nào ? Lực điện trường CH3. Lực điện trường có sinh công không. Nếu có hãy tính công đó A = qU = UIt Được gọi là công của dòng điện = điện năng tiêu thụ của mạch Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ 1. Công và công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch M N I U

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ:

a. Công của dòng điện A = qU = UIt Được gọi là công của dòng điện = điện năng tiêu thụ của mạch b. Công suất của dòng điện P = A/t Được gọi là công suất của dòng điện hay công suất tiêu thụ của mạch Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ 1. Công và công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch M N I U

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ:

a. Công của dòng điện b. Công suất của dòng điện c. Định luật Jun- Len Xơ * Với đoạn mạch chỉ tỏa nhiệt suy ra điện năng tiêu thụ = nhiệt tỏa ra A = Q = UIt = I2Rt * TN kiểm chứng Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ 1. Công và công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch M N I U

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ:

Bài 12: điện năng và công suất điện. định luật jun-le xơ Mục đích: Kiểm chứng bằng thực nghiệm biểu thức A = UIt = Q =I2Rt Kết quả Trên được 2 nhà bác học Jun và Len Xơ tìm ra bằng thực nghiệm vào năm 1843 và được gọi là định luật Jun-Len xơ Phát biểu :

PowerPoint Presentation:

Heïn gaëp laïi caùc em ôû tieát hoïc sau !

authorStream Live Help