Dl12 Bai 28 Van de to chuc lanh tho cong nghiep

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP. BÀI 28.

PowerPoint Presentation:

Câu 1.Hãy xác định các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ và giải thích sự phân bố của chúng. KIỂM TRA BÀI CŨ.

PowerPoint Presentation:

Câu 2. Sự kết hợp giữa nguồn thuỷ điện rẻ tiền kề với nguồn khoáng sản bôxit có trữ lượng rất lớn là thế mạnh tương lai của ngành CN luyện nhôm ở: a. Tây Bắc b.Đông Bắc c.Tây Nguyên d.Đông Nam Bộ c

PowerPoint Presentation:

Câu3. Với kiờ̉u khai thác thủ công,sơ chế như hiện nay,thì nguy cơ trước mắt đối với nguồn khoáng sản là: a.Sự cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên b.Sự ô nhiễm môi trường c.Cả 2 đều sai d.Cả 2 đều đúng D

PowerPoint Presentation:

Câu 4. Tài nguyên dầu khí ở nước ta tập trung với trữ lượng lớn chủ yếu ở vùng: a.Bể trầm tích Sông Hồng b.Bể trầm tích Thổ Chu-Mã Lai c.Bể trầm tích Cửu Long d.Bể trầm tích Nam Côn Sơn D

PowerPoint Presentation:

Câu 5. Than, sắt, man gan nằm kề nhau là lợi thế giúp nhau cho trung tâm công nghiệp nào tiến hành chuyên môm hoá cao: a.Việt Trì b. Thái Nguyên c.Hạ Long d. Bắc Giang B

PowerPoint Presentation:

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP. BÀI 28.

PowerPoint Presentation:

I.Khái niệm: Quan sát bản đồ công nghiệp chung,nêu nhận xét về phân bố công nghiệp nước ta. Trên lãnh thổ nước ta có các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? Vậy tổ chức lãnh thổ công nghiệp là gì ? Khái niệm:TCLTCN là sự sắp xếp,phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất CN trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế ,xã hội,môi trường.

PowerPoint Presentation:

II/ Caùc nhaân toá chuû yeáu aûnh höôûng ñeán caùc hình thöùc toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp BÊN TRONG BÊN NGOÀI HỢP TÁC QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG ĐIỀU KIỆN KT-XH TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VỊ TRÍ ĐỊA LÍ Tổ Chức Quản lí Công nghệ Vốn ĐK khác (Vốn, Nguyên Liệu…) Trung tâm Kinh tế Và mạng lưới Đô thị Dân cư Và Lao động Tài Nguyên khác Nguồn nước Khóang sản Hãy phân tích caùc nhaân toá chuû yeáu aûnh höôûng ñeán caùc hình thöùc toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp

III.Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp.:

III.Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp. ( Chia 4 nhóm ) Nhóm 1: Điểm công nghiệp. Nhóm 2: Khu công nghiệp. Nhóm 3: Trung tâm công nghiệp. Nhóm 4: Vùng công nghiệp. Trình bày Phiếu học tập theo 3 yêu cầu sau: Khái niệm Đặc điểm phân bố -Chỉ trên bản đờ . Dấu hiệu nhận biết .

PowerPoint Presentation:

*Khái niệm: Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó gồm một hoặc hai, ba xí nghiệp được phân bố ở nơi gần nguồn nguyên, nhiên liệu. Đặc điểm: - Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán. - Nằm cùng với một điểm dân cư. - Phân công lao động về mặt địa lí, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hồn chỉnh. 1.Điểm công nghiệp

PowerPoint Presentation:

Xí nghiệp cơ khí Một Số hình ảnh về điểm công nghiệp Xí nghiệp chế biến thuỷ hải sản Xí nghiệp chế biến điều

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định một số điểm CN trên hình 26.2

PowerPoint Presentation:

* Quy mô: - Quy mô nhỏ. -Được hình thành hầu hết ở các tỉnh, thị xã, thành phố, nhằm khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ và tận dụng nguồn lao động tại chỗ. Ví Dụ : Điểm công nghiệp chế biến chè ở Mộc Châu (Sơn La),chế biến cà phê ở Tây Nguyên, chế biến điều ở Bình Phước…

PowerPoint Presentation:

2. Khu công nghiệp tập trung (KCN) CHÚNG TA ĐÃ TỪNG NGHE VÀ BIẾT ĐẾN “KHU CễNG NGHIỆP” NHƯNG CÁC EM Cể HèNH DUNG ĐƯỢC Nể NHƯ THẾ NÀO KHễNG ? VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ SƠ ĐỒ MINH HỌA Sơ đồ Khu công nghiệp Bình Minh –Vĩnh Long

PowerPoint Presentation:

Dựa vào sơ đồ bên dưới nêu đặc điểm nổi bật của một khu công nghiệp ?

PowerPoint Presentation:

*Khái niệm: La økhu vực đất đai có ranh giới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm: Có ranh giới ro õràng. Vị trí địa lí thụân lợi, không có dân sinh sống. Tập trung nhiều các xí nghiệp công nghiệp, hợp tác sản xuất cao. Chi phí sản xuất thấp, các sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu. Được hưởng các chính sách ưu tiên của Nhà Nước.

PowerPoint Presentation:

* Quy mô: -Diện tích 50 ha trở lên đến vài trăm ha. -Gồm nhiều xí nghiệp liên kết với nhau nên có số lượng công nhân nhiều và có tay nghề.

PowerPoint Presentation:

Khu công nghiệp Hồ Khánh Khu chế xuất Tân Thuận Khu công nghiệp Việt Nam-Singapo Linh Trung

PowerPoint Presentation:

EM BIẾT GÌ VỀ TP.HỒ CHÍ MINH ĐÓ LÀ MỘT TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP LỚN NHẤT CẢ NƯỚC

3.Trung tâm công nghiệp:

3.Trung tâm công nghiệp Khái niệm: Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với ñô thị vừa và lớn.

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm: -Vị trí địa lí thuận lợi. -Gồm nhiều điểm công nghiệp,khu công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về qui trình, công nghệ. -Có các xí nghiệp nồng cốt (hạt nhân), các xí nghiệp bỗ trợ ,phục vụ. -Là nơi ứng dụng các thành tựu khoa công nghệ tiên tiến. -Nơi có dân cư sinh sống cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tương đối đồng bộ.

PowerPoint Presentation:

*Quy mô: - Qui mô lớn - Công nhân có trình độ tay nghề cao. - Có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với nền kinh tế của quốc gia đó. Ví Dụ :Hà Nội , Thành Phố Hồ Chí Minh.

PowerPoint Presentation:

Dửùa vaứo sụ ủoà so saựnh sửù khaực nhau cụ baỷn giửừa KCN vaứ trung taõm coõng nghieọp Khu công nghiệp Trung tâm công nghiệp

PowerPoint Presentation:

Khu công nghiệp Đặc điểm: Có ranh giới rõ ràng Không có dân cư sinh sống. -Quy mô: Nhỏ, từ 50 ha Trung tâm công nghiệp -Đặc điểm: Gắn với ñô thị vừa và lớn. Có dân cư sinh sống -Quy mô: Lôùn, từ vài trăm ha trở lên

PowerPoint Presentation:

4. Vùng công nghiệp Dựa vào sơ đồ trong SGK em hãy phân tích mối quan hệ qua lại giữa các ngành công nghiệp trong vùng công nghiệp?

PowerPoint Presentation:

Khái niệm: Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Có hai loại : -Vùng ngành :là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại. Đơn ngành -Vùng tổng hợp:gồm các xí nghiệp,cụm công nghiệp, khu công nghiệp , trung tâm công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Đa ngành.

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm: Bao gồm các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác,có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao. các ngành phục vụ bổ trợ.

PowerPoint Presentation:

*Qui mô : -Vùng công nghiệp phân bố trên một qui mô lãnh thỗ rộng lớn -Có tầm ảnh hưởng lớn nền kinh tế trong nước và sức hút với khu vực và thế giới . Việt Nam :Theo qui hoạch của bợ cơng nghiêp(năm 2001),cả nước được phân thành 6 vùng cơng nghiệp. -Vùng 1:Các tỉnh thuợc TDMNPB(trừ Quảng ninh). -Vùng 2:Các tỉnh thuợc ĐBSH và Quảng ninh,Thanh hóa,Nghệ an,Hà tĩnh. -Vùng 3:Các tỉnh từ Quảng bình đến Bình thuận. -Vùng 4:Các tỉnh thuợc Tây nguyên(trừ Lâm đờng) -Vùng 5:Các tỉnh thuợc Đơng nam bợ,Bình thuận,Lâm đờng. -Vùng 6:Các tỉnh thuợc ĐBSCL.

PowerPoint Presentation:

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CễNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐIỂM CễNG NGIỆP VÙNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Nối cột A với cột B sao cho hợp lí ?:

Nối cột A với cột B sao cho hợp lí ? Cột A Cột B 1.Điểm công nghiệp 2. Khu công nghiệp 4.Trung tâm công nghiệp 3.Vùng công nghiệp . a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt và định huớng chuyên môn hóa. b. Điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp công nghiệp. c.Gắn với ñô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi. d. Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối quan hệ về sản xuất . a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt và định huớng chuyên môn hóa. b. Điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp công nghiệp. ĐÁNH GIÁ.

PowerPoint Presentation:

Sắp xếp các hình sao cho phù hợp

PowerPoint Presentation:

Làm bài tập 1,2,3 trang 127 SGK. Chuẩn bị làm bài thực hành (bài 29) HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại!