Nv12 Tiet 60 vo nhặt T1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào Mừng Qúi Thầy Cô giáo Và các em học sinh!

Trường thpt THị Xã QUảNG TRị môn: NGữ văn:

Trường thpt THị Xã QUảNG TRị môn: NGữ văn VÔÏ NHAËT -Kim Laân-

PowerPoint Presentation:

KẾT CẤU BÀI HỌC Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Phân tích văn bản T ổng kết ý nghĩa nhan đề Tình huống truyện Bức tranh nạn đói Nhân vật Tràng Nhân vật bà cụ Tứ Nhân vật vợ Tràng

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả. I. Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: (1920-2007) - Kim Laõn laứ moọt trong nhửừng caõy buựt xuaỏt saộc cuỷa neàn vaờn hoùc Vieọt Nam hieọn ủaùi. - ễng thửụứng vieỏt veà khung cảnh nông thôn và hình tượng người nông dân Việt Nam vụựi moọt voỏn hieồu bieỏt saõu saộc, caỷm ủoọng vaứ moọt taỏm loứng thieỏt tha hieỏm coự. - Tỏc phẩm tiờu biểu: Nên vợ nên chồng ( 1955), Con chó xấu xí( 1962)…

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả. 2.Tác phẩm: a.Xuất xứ I. Tìm hiểu chung: 2. Tác phẩm: a. Xuất xứ: - Rút từ tập “ Con chó xấu xí” (1962). - Xóm ngụ cư -> Vợ nhặt. b.Đọc và tóm tắt tác phẩm

Cảnh nạn đói năm 1945:

Cảnh nạn đói năm 1945

PowerPoint Presentation:

Hai em bé Thái Bình 1945 - Ảnh: Võ An Ninh

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả. 2.Tác phẩm: a.Xuất xứ b.Đọc và tóm tắt tác phẩm: Nạn đói 1945 Tràng Nên duyên vợ chồng Câu hò Bà cụ Tứ chấp nhận nàng dâu Tràng-dân ngụ cư… 4 bát banh đúc Tràng đưa Thị về nhà làm vợ b. Đọc và tóm tắt tác phẩm:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả. 2.Tác phẩm: a.Xuất xứ b. Đọc và tóm tắt II. Phân tích văn bản: 1. í nghĩa nhan đề: II. Phân tích tác phẩm: 1. í nghĩa nhan đề: - Từ nhặt đi với đồ vật. - Kết hợp “nhặt” với “vợ” => Thõn phận con người rẻ rỳng như hạt rơi, hạt vãi cú thể nhặt được ở bất kỡ đõu. -ý nghĩa: Giá trị rẻ mạt của người phụ nữ trong nạn đói 1945, vừa tố cáo xã hội đương thời, vừa bộc lộ sự cưu mang đựm bọc , khỏt vọng hạnh phỳc gia đỡnh, hướng tới tương lai.

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả. 2.Tác phẩm: a.Xuất xứ b. Đọc và tóm tắt II. Phân tích văn bản: 1. í nghĩa nhan đề: II. Phân tích tác phẩm: Học sinh trao đổi nhóm theo gợi ý sau: Nhóm 1,2: Tình huống truyện + Cách xây dựng tình huống truyện. + ý nghĩa tình huống truyện. - Nhóm 3,4: Bức tranh nạn đói + Nạn đói hiện lên qua những chi tiết, hình ảnh nào? + Phân tích những chi tiết đó để thấy được dụng ý của nhà văn Kim Lân.

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả.: 2.Tác phẩm: a.Xuất xứ: b.Đọc và tóm tắt: II.Phân tích văn bản: 1. í nghĩa nhan đề: 2.Tình huống truyện: II. Phân tích văn bản: 2.Tình huống truyện: Tràng đưa Thị về làm vợ giữa nạn đói “ người chết như ngả rạ”. Đây là tình huống truyện độc đáo, éo le, bất ngờ. Qua đó thể hiện sõu sắc giỏ trị hiện thực và giỏ trị nhõn đạo của tỏc phẩm.

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân:

Tiết: 61 vợ nhặt Kim Lân I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả.: 2.Tác phẩm: a.Xuất xứ: b.Bối cảnh: II. Đọc hiểu văn bản: 1. Đọc và tóm tắt: 2. í nghĩa nhan đề: 3.Tình huống truyện: 4. Bức tranh nạn đói. a. Cảnh vật. b.Con người. II. Đọc hiểu văn bản: 3. Bức tranh nạn đói: - Con người: + Người chết như ngả rạ, thây nằm còng queo. + Người sống: + …xanh xám như những bóng ma, nằm ngổn ngang khắp các lều chợ. + …bóng người đói dật dờ đi lại như bóng ma + Trẻ con ngồi ủ rũ, không buồn nhúc nhích .

PowerPoint Presentation:

Bằng buựt phaựp taỷ thửùc keỏt hụùp vụựi ngheọ thuaọt so saựnh, ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm, Kim Laõn đã taựi hieọn moọt caựch cuù theồ boỏi caỷnh cuỷa caõu chuyeọn : ủoự laứ moọt khung caỷnh theõ lửụng, aỷm ủaùm vaứ tang toực.Sửù soỏng cận kề với cái chết, traàn gian maỏp meự bụứ vửùc cuỷa aõm phuỷ, coừi aõm traứn vaứo coừi dửụng…

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Dòng nào nói đúng nhất ý nghĩa nhan đề “ Vợ nhăt” Gợi lên tình huống éo le, bi thảm, vui buồn mà thẫm đẫm tình người, phù hợp với nội dung tác phẩm. B. Gợi lên số phận bi thảm của nhân vật chính: con người quá rẻ rúng. C. Khẳng định ngày đói lấy vợ quá dể dàng, không cần tìm hiểu, cưới hỏi. D. Cả A và B D. Cả A và B

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập trắc nghiệm Câu 2: Tình huống độc đáo của truyện ngắn “ Vợ nhặt” là: Tràng không muốn lấy vợ lại bị vợ theo. B. Thời buổi đói khát, Tràng nhà nghèo, xấu xí lại dân ngụ cư mà được vợ theo. C. Tràng gặp một tình yêu bất ngờ lí thú. D. Tràng gặp phải một tình yêu éo le, oan trái. B. Thời buổi đói khát, Tràng nhà nghèo, xấu xí lại dân ngụ cư mà được vợ theo.

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập trắc nghiệm Câu 3: Tình huống truyên trong truyện ngắn “Vợ nhặt” là kiểu: Tình huống trữ tình. B. Tình huống cổ tích. C. Tình huống hiện thực đời sống. D. Tình huống sử thi. C. Tình huống hiện thực đời sống.

* H­íng dÉn häc bµi: :

* H­íng dÉn häc bµi: 1. Cñng cè: - N¾m v÷ng nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶. - N¾m v÷ng xuÊt xø, hoµn c¶nh ra ®êi, néi dung cèt truyÖn. - ý nghÜa t×nh huèng truyÖn - Ph©n tÝch bøc tranh n¹n ®ãi? 2.H­íng dÉn so¹n bµi: “ Vî nhÆt” ( tiÕp theo) - Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng c¸c nh©n vËt: Trµng, bµ cô Tø, ng­êi vî nhÆt. - KÕt thóc t¸c phÈm lµ mét bøc tranh h¹nh phóc. H·y ph©n tÝch nh÷ngchi tiÕt cô thÓ vµ ý nghÜa cña nã? - Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn h·y rót ra nh÷ng ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung cña thiªn truyÖn?

PowerPoint Presentation:

Gìờ học kết thúc! Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ Hạnh phúc thành đạt! Chúc Các em học sinh! Chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help