Dia ly 11 bai 7 Liên minh châu Âu(EU) Tiết 1- EU - Liên minh khu vực l

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH SỨC KHOẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC HỘI GIẢNG

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì phân bố tập trung ở vùng nào? Giải thích tại sao lại có sự phân bố như vậy?

PowerPoint Presentation:

(European Union) Bài 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Diện tích: 4 422 773 km2 Dân số: 464,1 triệu người(năm 2005) Trụ sở: Bruc- xen (Bỉ)

PowerPoint Presentation:

Euro - Đồng tiền chung EU

PowerPoint Presentation:

Trụ sở EU đặt tại Bruc-xen (thủ đô Vương quốc Bỉ)

PowerPoint Presentation:

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU Sự ra đời và phát triển Mục đích và thể chế II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GỚI Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI Cấu trúc bài 7 (tiết 1) gồm: Ki ến th ức cơ b ản : Tr ình b ày được l í do h ình th ành , quy m ô , v ị tr í , m ục ti ê u, th ể ch ế ho ạt động c ủa EU. Ph â n t ích được vai tr ò c ủa EU trong n ền kinh t ế th ế gi ới : trung t â m kinh t ế v à t ổ ch ức th ươ ng m ại h àng đầu th ế gi ới .

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển Robert Schuman - Lí do hình thành:

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển - Lí do hình thành : 1951:……………………………………………………… 1957……………………………………………………………… ( Tiền thân của EU) 1958 …………………………………………………………………….. 1967…………………………………. 1993………………………………………………… CÁC MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU Đổi tên Tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển - Sự ra đời :

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển - Lí do hình thành : 1951 - Cộng đồng Than và thép châu Âu 1957- Cộng đồng kinh tế châu Âu ( Tiền thân của EU ngày nay) 1958 - Cộng đồng nguyờn tử chõu Âu 1967 - Cộng đồng châu Âu (EC) 1993 – Liên minh châu Âu (EU) CÁC MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU Đổi tên Tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển - Sự ra đời :

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển - Lí do hình thành : Tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển - Sự ra đời : - Đặc điểm cơ bản :

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình trên hãy chỉ và kể tên các nước gia nhập EU qua các năm 1973, 1986 và 2007. Nhận xét về quy mô số lượng các thành viên của EU. Hình 7.2. Liên minh châu Âu – năm 2007

PowerPoint Presentation:

1957 1986 1995 2007 1973 T 1981 N B B 2004 Đ Đ

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển - Lí do hình thành: + Quy mô: Số lượng thành viên không ngừng tăng ( từ 6 thành viên ban đầu năm 1957 đến năm 2007 là 27 thành viên). Các đặc điểm cơ bản: + Phạm vi lãnh thổ được mở rộng. + Mức độ liên kết thống nhất ngày càng cao. - Sự ra đời :

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển 2. Mục đích và thể chế a. Mục đích Những trụ cột của ngôi nhà chung EU - Tăng cường liên kết, hợp tác về kinh tế, luật pháp, nội vụ,an ninh, đối ngoại. - Xây dựng khu vực tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn, con người.

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển 2. Mục đích và thể chế a. Mục đích - Xây dựng khu vực tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn, con người. - Tăng cường liên kết, hợp tác về kinh tế, luật pháp, nội vụ,an ninh, đối ngoại b. Thể chế

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển 2. Mục đích và thể chế a. Mục đích b. Thể chế Hình 7.4. Các cơ quan đầu não của EU

Hình 7.4. Các cơ quan đầu não của EU:

Hình 7.4. Các cơ quan đầu não của EU Dự thảo nghị quyết và dự luật Quyết định Kiểm tra các quyết định của các uỷ ban Tham vấn và ban hành các quyết định và luật lệ

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển 2. Mục đích và thể chế a. Mục đích b. Thể chế Các cơ quan quan trọng nhất của EU là: + Hội đồng châu Âu + Nghị viện châu Âu + Hội đồng bộ trưởng EU + Uỷ ban Liên minh châu ÂU - Xây dựng khu vực tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn, con người - Tăng cường liên kết, hợp tác về kinh tế, luật pháp, nội vụ,an ninh, đối ngoại Nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị của các nước thành viên do các cơ quan của EU quyết định.

PowerPoint Presentation:

Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu

PowerPoint Presentation:

NHÓM 1,2,3 HOẠT ĐỘNG NHÓM NH ÓM 4,5,6 BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GỚI Dựa vào nội dung mục II.1 SGK và bảng 7.1,hình 7.5 chứng minh EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Dựa vào nội dung mục II.2 SGK và bảng 7.1, hình 7.5 chứng minh EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. 1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới 2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

PowerPoint Presentation:

6,25 9,0 37,7 T ỉ trọng xuất khẩu của EU trong xuất khẩu của TG(%- năm 2004) 12,2 7,0 26,5 T ỉ trọng xuất khẩu trong GDP(%- năm 2004) 4623,4 11667,5 12690,5 GDP ( T ỉ USD- năm 2004) 127,7 296,5 464,1 Số d ân (Tri ệu người - năm 2005) NHẬT BẢN HOA KỲ EU CHỈ SỐ Hình 7.5. Vai trò của EU trên thế giới – năm 2004 BẢNG7.1. MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GỚI 1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Đứng đầu thế giới về GDP. Dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới, 2,2 % diện tích thế giới nhưng chiếm tới 31% giá trị kinh tế thế giới. 2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

PowerPoint Presentation:

6,25 9,0 37,7 T ỉ trọng xuất khẩu của EU trong xuất khẩu của TG(%- năm 2004) 12,2 7,0 26,5 T ỉ trọng xuất khẩu trong GDP(%- năm 2004) 4623,4 11667,5 12690,5 GDP ( T ỉ USD- năm 2004) 127,7 296,5 464,1 Số d ân (Tri ệu người - năm 2005) NHẬT BẢN HOA KỲ EU CHỈ SỐ Hình 7.5. Vai trò của EU trên thế giới – năm 2004 BẢNG7.1. MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GỚI 1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Đứng đầu thế giới về GDP. Dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới, 2,2 % diện tích thế giới nhưng chiếm tới 31% giá trị kinh tế thế giới. 2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới Là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển - Dẫn đầu thế giới về thương mại Chiếm tới 37,7% tỉ trọng xuất khẩu của thế giới ,vượt qua Hoa Kì và Nhật Bản

PowerPoint Presentation:

Mối quan hệ Việt Nam - EU

PowerPoint Presentation:

Cộng đồng Than và Thép (1951) Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (1957) Cộng đồng Nguyên tử Châu Âu (1958) Công đồng Châu Âu:EC(1967) Liên minh Châu Âu: EU (1993) C Â U H ỎI C ỦNG C Ố B ÀI Câu 1. Hãy dựa vào sơ đồ sau để trình bày sự ra đời của EU.

PowerPoint Presentation:

C Â U H ỎI C ỦNG C Ố B ÀI Câu 2. EU là trung tâm kinh tế hàng đầ u của thế giới thể hiện qua: A. Tổng GDP lớn nhất thế giới. B. Chiếm 31% GDP thế giới. C. Chiếm 37,7% xuất khẩu th ế giới. D. Tất cả đề u đú ng. Câu 3. Dựa vào hình 7.5 , nêu vai trò của EU trên thế giới. Hình 7.5. Vai trò của EU trên thế giới – năm 2004

PowerPoint Presentation:

Euro - Đồng tiền chung EU

PowerPoint Presentation:

BÀI HỌC KẾT THÚC Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc Chúc các em học sinh học giỏi chăm ngoan *** ! ----------*****---------- Thực hiện bài dạy: Giáo viên: Lê Thị Hạnh Tổ Văn - Địa - Trường THPT Thanh Bình -----***-----

PowerPoint Presentation:

H ƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ĐẶT VẤN ĐỀ : EM BIẾT GÌ VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU ? VÌ SAO KHI NÓI ĐẾN LIÊN MINH CHÂU ÂU NGƯỜI TA NÓI ĐẾN MỘT LIÊN KẾT KHU VỰC CÓ NHIỀU THÀNH CÔNG TRÊN THẾ GIỚI ? BÀI HỌC HÔM NAY SẼ GIÚP CÁC EM TÌM HIỂU VẤN ĐỀ ĐÓ .

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI 1951…………………………………………………………. 1957……………………………………………………………… ( Tiền thân của EU) 1958 …………………………………………………………………….. 1967…………………………………. 1993………………………………………………… CÁC MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU Đổi tên Nghiên cứu SGK phần I.1 và dựa vào sự hiểu biết của mình hãy hoàn thành nội dung còn thiếu trong sơ đồ sau: I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 (TIẾT 1). EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU 1. Sự ra đời và phát triển - Lí do hình thành: Tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển CỘNG ĐỒNG THAN VÀ THÉP CHÂU ÂU (1951) CỘNG ĐỒNG KINH TẾ CHÂU ÂU ( EEC) (1957) (TIỀN THÂN CỦA EU) CỘNG ĐỒNG NGUYÊN TỬ CHÂU ÂU (1958 ) CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EC-1967) LIÊN MINH CHÂU ÂU ( EU-1993) CÁC MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU Đổi tên

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M A A S T R I C H T B Ồ Đ À O N H A B Ỉ G E R M A N Y B R U S S E L S K I N H T Ế S É C E C H À L A N E U R O T H Ư Ơ N G M Ạ I T H A N N H Ậ P C Ư

PowerPoint Presentation:

Nhược điểm CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI Câu 1 . Em hãy tìm ra ưu, nhược điểm của 2 giai đoạn nhận thức cảm tính và lí tính Nhận thức Cảm tính Lí tính Ưu điểm Tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng Thấy được bản chất sự vật, hiện tượng Nhận thức chưa sâu sắc, chưa thấy được đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng Nhận thức gián tiếp (không còn tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng)

authorStream Live Help