Hoa 10 tiet 7, 8 Bai 4 Cau tao vo nguyen tu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 1. Lớp electron Các electron chuyển động rất nhanh ( tốc độ hàng nghìn km/s) xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo tạo nên vỏ nguyên tử II. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON n = 1 2 3 4 5……. Tên lớp K L M N O…… -Các electron trên cùng 1 lớp có mức năng lượng gần bằng nhau Mức năng lượng tăng dần Bài 4 -Số electron ở lớp vỏ nguyên tử cũng là số thứ tự của nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn

PowerPoint Presentation:

Bài 4 CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 2. Phân lớp electron II. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON - Các electron trên cùng 1 phân lớp có mức năng lượng bằng nhau - Kí hiệu phân lớp: s, p, d, f - Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự lớp đó Lớp K (n=1) Lớp L (n=1) Lớp M(n =1) Lớp N (n=1) Số phân lớp 1s 2s2p 3s3p3d 4s4p4d4f

PowerPoint Presentation:

Bài 4 CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ III. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP Phân lớp Số electron tối đa trong phân lớp s 2 p 6 d 10 f 14

PowerPoint Presentation:

Bài 4 CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ III. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP Lớp electron Phân bố electron trên các phân lớp Số electron tối đa của lớp Lớp K (n=1) 1s 2 2 Lớp L(n=2) 2s 2 2p 6 8 Lớp M(n=3) 3s 2 3p 6 3d 10 18 Số electron tối đa lớp thứ n là 2n 2

PowerPoint Presentation:

7+ 12+ Ví dụ : Tính số lớp electron của 14 N và 24 Mg 7 12

PowerPoint Presentation:

1. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là 185 M 75 D. 75 M 110 C. 110 M 75 B. 75 M 185

PowerPoint Presentation:

2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton, 19 electron 37 Cl 17 D. 40 K 19 C. 40 Ar 18 B. 39 K 19

PowerPoint Presentation:

3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là A. 2 B. 5 C. 9 D. 11

PowerPoint Presentation:

4. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố X là A. 6 B. 8 C. 14 D. 16 5. Nguyên tử agon có kí hiệu là 40 Ar 18 Hãy xác định số proton, nơtron, electron của nguyên tử? Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron?

authorStream Live Help