Lich su 10 BAI 10 Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong k

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Lịch sử lớp 10 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Và các em. trường THPT Việt vinh GV: ĐINH THỊ MINH HƯƠNG

Slide 2: 

Tiết 14. Bài 10 Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV) chương VI Tây âu thời trung đại

Slide 3: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu Sự khủng hoảng của đế quốc Rô ma - Thế kỉ III, đế quốc Rô ma lâm vào khủng hoảng. - Cuối thế kỉ V, đế quốc Rô ma bị người Giéc man xâm chiếm. Hỏi : Những biểu hiện nào cho thấy sự khủng hoảng ở Rô ma?

Slide 4: 

Chú thích Người Hung-Nô ở thảo nguyên châu Á Sự di cư ồ ạt của người Giéc-man - Hỏi: Cuộc xâm nhập đó để lại hệ quả gì ?

Slide 5: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây âu. Sự khủng hoảng của đế quốc Rô ma. - Thế kỉ III, đế quốc Rô ma lâm vào khủng hoảng. - Cuối thế kỉ V, đế quốc Rô ma bị người Giéc man xâm chiếm. - Năm 476, đế quốc Rô ma bị diệt vong, đ phong kiến bắt đầu ở châu Âu.

Slide 6: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. a. Sự khủng hoảng của đế quốc Rô ma. b. Những biến đổi của xã hội Tây Âu. * Những việc làm của người Giéc - man: - Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nhiều vương quốc mới.

Slide 7: 

Ăng-glô Xắc-xông Tây Gốt Đông Gốt Phơ-răng Chú thích Người Hung-Nô ở thảo nguyên châu Á Sự di cư ồ ạt của người Giéc-man

Slide 8: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). a. Sự khủng hoảng của đế quốc Rô ma. b. Những biến đổi của xã hội Tây Âu. * Những việc làm của người Giéc - man: - Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nhiều vương quốc mới. - Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô ma cũ rồi chia nhau. - Xưng vua và phong tước vị ( công tước, bá tước, nam tước...). - Từ bỏ tôn giáo nguyên thủy, tiếp thu Kitô giáo.

Slide 10: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). a. Sự khủng hoảng của đế quốc Rô ma. b. Những biến đổi của xã hội Tây Âu. * Những việc làm của người Giéc - man: - Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nhiều vương quốc mới. - Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô ma cũ rồi chia nhau. - Xưng vua và phong tước vị ( công tước, bá tước, nam tước...). - Từ bỏ tôn giáo nguyên thủy, tiếp thu Kitô giáo.

Slide 11: 

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. a. Sự khủng hoảng của đế quốc Rô ma. b. Những biến đổi của xã hội Tây Âu. * Những việc làm của người Giéc - man * Kết quả: - Hình thành tầng lớp quý tộc vũ sĩ, tăng lữ, quan lại có đặc quyền, giàu có => trở thành các lãnh chúa phong kiến. Hỏi: Khi bước sang thời đại phong kiến, xã hội Tây Âu biến đổi như thế nào ?

Slide 12: 

b. Những biến đổi của xã hội Tây Âu. * Những việc làm của người Giéc - man * Kết quả: - Hình thành tầng lớp quý tộc vũ sĩ, tăng lữ, quan lại có đặc quyền, giàu có => trở thành các lãnh chúa phong kiến. - Nô lệ, nông dân biến thành nông nô.

Slide 13: 

Quý tộc vũ sĩ Quý tộc tăng lữ Lãnh chúa phong kiến Quí tộc Giéc-man Nô lệ Nông dân công xã Nông nô Chiếm ruộng đất Tiếp thu Kitô giáo Phụ thuộc Mất ruộng đất Quan hệ sản xuất phong kiến ở Châu Âu hình thành Sự hình thành quan hÖ phong kiến ở Tây Âu - Hỏi: Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô thế nào?

Slide 14: 

b. Những biến đổi của xã hội Tây Âu. * Những việc làm của người Giéc - man * Kết quả: - Hình thành tầng lớp quý tộc vũ sĩ, tăng lữ, quan lại có đặc quyền, giàu có => trở thành các lãnh chúa phong kiến. - Nô lệ, nông dân biến thành nông nô. => Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành ở châu Âu, điển hình là ở vương quốc Phơ răng.

Slide 15: 

Clovit Vua Saclomannho

Slide 16: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. a. Tổ chức của lãnh địa: - Giữa thế kỉ IX, các lãnh địa phong kiến Tây Âu ra đời.

Slide 17: 

Một số hình ảnh về lãnh địa phong kiến Hỏi : Lãnh địa là gì ?

Slide 18: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. a. Tổ chức của lãnh địa: - Giữa thế kỉ IX, các lãnh địa phong kiến Tây Âu ra đời. - Lãnh địa là một khu đất rộng, gồm: đất khẩu phần và đất của lãnh chúa

Slide 19: 

Lãnh địa phong kiến Hỏi : Khu đất của lãnh chúa gồm có những gì ?

Slide 20: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. a. Tổ chức của lãnh địa: - Giữa thế kỉ IX, các lãnh địa phong kiến Tây Âu ra đời. - Lãnh địa là một khu đất rộng: đất khẩu phần và đất của lãnh chúa ( cã l©u ®µi, dinh thù, nhµ thê, nhµ kho, th«n xãm cña nh©n d©n...)

Slide 21: 

“Chiếm hữu” Giécman Quan Tướng Quí tộc Lãnh địa Lãnh chúa QUÁ TRÌNH CHIẾM HỮU RUỘNG ĐẤT CỦA NGƯỜI GIÉC-MAN

Slide 22: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây âu. 2. Xã hội phong kiến Tây âu. a. Tổ chức của lãnh địa: b. Đời sống trong lãnh địa: - Lãnh chúa:

Slide 23: 

Cảnh sinh hoạt của quý tộc phong kiến Hỏi: Cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa như thế nào?

Slide 24: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 1. Sù h×nh thµnh c¸c v­¬ng quèc phong kiÕn ë T©y ¢u. 2. X· héi phong kiÕn T©y ¢u. a. Tæ chøc cña l·nh ®Þa b. §êi sèng trong l·nh ®Þa: - L·nh chóa: + Sèng nhµn rçi, xa hoa, sung s­íng. Thêi b×nh chØ luyÖn tËp cung kiÕm, c­ìi ngùa, tiÖc tïng, héi hÌ...

Slide 25: 

Cảnh săn bắn của lãnh chúa phong kiến

Slide 26: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. a. Tổ chức của lãnh địa: b. Đời sống trong lãnh địa: - Lãnh chúa: + Sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng. Thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, tiệc tùng, hội hè... + Bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô. Hỏi: Cuộc sống an nhàn của lãnh chúa có được là nhờ đâu ?

Slide 27: 

b. Đời sống trong lãnh địa: - Lãnh chúa: + Sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng. Thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, tiệc tùng, hội hè... + Bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô. - Nông nô: + Là lực lượng sản xuất chính, nhưng bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa.

Slide 29: 

b. Đời sống trong lãnh địa: - Lãnh chúa: + Sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng. Thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, tiệc tùng, hội hè... + Bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô. - Nông nô: + Là lực lượng sản xuất chính, nhưng bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa. +Phải nộp tô và nhiều thứ thuế cho lãnh chúa.

Slide 30: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. a. Tổ chức của lãnh địa: b. Đời sống trong lãnh địa: c. Đặc điểm của lãnh địa. - Kinh tế: + Là đơn vị kinh tế tự nhiên, đóng kín, tự cấp, tự túc. - Hỏi: Kinh tế lãnh địa có đặc điểm gì nổi bật ?

Slide 31: 

Nướng bánh Nông nô làm ruộng

Slide 32: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 2. Xã hội phong kiến Tây âu. a. Tổ chức của lãnh địa: b. Đời sống trong lãnh địa: c. Đặc điểm của lãnh địa. - Kinh tế: + Là đơn vị kinh tế tự nhiên, đóng kín, tự cấp tự túc. + Kĩ thuật sản xuất có tiến bộ. - Chính trị: là đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, pháp luật, chế độ thuế khóa, tiền tệ riêng.

Slide 33: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển làm xuất hiện tiền đề của kinh tế hàng hoá, - Hỏi: Vì sao thành thị xuất hiện? sản phẩm được tự do bán ra thị trường, không bị đóng kín trong lãnh địa.

Slide 34: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển làm xuất hiện tiền đề của kinh tế hàng hoá, sản phẩm được tự do bán ra thị trường, không bị đóng kín trong lãnh địa. - Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hoá, nhiều người bỏ ruộng đất, thoát khỏi lãnh địa.

Slide 35: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV).

Slide 36: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển làm xuất hiện tiền đề của kinh tế hàng hoá. - Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hoá. - Những người thợ thủ công sống ở nơi thuận tiện (ngã ba, ngã tư đường, bến sông...) để sản xuất và buôn bán hàng hoá. => Thế kỉ XI, thành thị ra đời.

Slide 37: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: b. Hoạt động của thành thị:

Slide 38: 

Thành thị trung đại Tây Âu

Slide 39: 

Thành thị ở Pháp Thành thị ở Italia

Slide 41: 

Thành thị trung đại

Slide 42: 

Hải cảng Am-xtéc đam Hỏi: Cư dân chủ yếu trong thành thị là ai?

Slide 43: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: b. Hoạt động của thành thị: - Cư dân chủ yếu là những thợ thủ công và thương nhân. - Họ tập hợp nhau thông qua các phường hội, thương hội. - Tổ chức các hội chợ để thúc đẩy thương mại phát triển.

Slide 44: 

Hội chợ ở Đức

Slide 45: 

Hội chợ Sămphanho

Slide 47: 

1 góc thành thị meyce

Slide 49: 

Bài 10: thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV). 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: b. Hoạt động của thành thị: c. Vai trò: - Phá vỡ kinh tế tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển. - Xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia.

Slide 50: 

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . a. Nguyên nhân: b. Hoạt động của thành thị: c. Vai trò: - Phá vỡ kinh tế tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển. - Xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia. - Tạo không khí tự do dân chủ, hình thành các trường đại học lớn.

Slide 51: 

ĐẠI HỌC OXFORD Ở ANH

Slide 52: 

ĐẠI HỌC SORBONNE Ở PHÁP

Slide 54: 

Đại học Beclin (Đức)

So sánh lãnh địa và thành thị. : 

So sánh lãnh địa và thành thị.

Slide 57: 

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu. 2. Xã hội phong kiến Tây Âu. 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại . Củng cố

Slide 58: 

Địa chủ và nông dân lĩnh canh Lãnh chúa và nông nô Nông nghiệp và thủ công nghiệp Thủ công nghiệp và nông nghiệp Chuyên chế trung ương tập quyền Phong kiến phân quyền Bài tập về nhà

Slide 59: 

chân thànhcảm ơn quý thầy cô chúc quý thầy cô, sức khỏe,hạnh phúc