Ngu van 12 tiet 31 Thuc hanh mot so phep tu tu ngu am

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

0 một số phép tu từ ngữ âm thực hành Tiết 32

PowerPoint Presentation:

1 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm I/ T ạ o nh ị p đi ệ u và âm h ư ở ng cho câu 1. Bài tập 1: Một dân tộc đã gan góc chống áh nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay , một dân tộc đa gan góc đứng về Đồng minh chống phát xít mấy năm nay , dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập !

PowerPoint Presentation:

2 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 1. Bài tập 1: I/ T ạ o nh ị p đi ệ u và âm h ư ở ng cho câu Hai vế câu đầu: dài- nhịp dàn trải thể hiện cuộc đấu tranh từng kỳ của dân tộc. Hai vế sau: ngắn- dồn dập mạnh mẽ, khẳng định quyền độc lập. - Thay đổi linh hoạt các thanh bằng trắc. Phối hợp nhịp điệu, thanh điệu, kết hợp biện pháp tu từ từ vựng, cú pháp.

PowerPoint Presentation:

3 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 2. Bài tập 2: Bất kì đàn ông, đàn bà , bất kì người già , người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, hễ là người Việt Nam thì phải đánh thực dân Pháp để cứu Tổ Quốc. Ai có súng dùng súng . Ai có gươm dùng gươm , không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp để cứu nước.

PowerPoint Presentation:

4 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 2. Bài tập 2: Đoạn văn lời kêu gọi cứu nước phối hợp nhiều yếu tố. - Phép điệp, phép đối: (từ ngữ, kết cấu ngữ pháp), nh ị p đi ệ u, … - Sử dụng vần đ i ệ u => T¹o nªn s¾c th¸i hïng hån, thiªng liªng cña lêi kªu gäi cøu n­íc .

PowerPoint Presentation:

5 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 3. Bài tập 3 Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động . Tre, anh hùng chiến đấu.

PowerPoint Presentation:

6 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 3. Bài tập 3 Kết hợp sử dụng phép tu từ nhân hoá , các động từ với các yếu tố ngữ âm . - Ngắt nhịp (liệt kê) - Xen kẽ nhịp ngắn dài . Ngắt nhịp giữa chủ ngữ, vị ngữ. (không dùng từ là), tạo nên âm hưởng mạnh mẽ, ý nghĩa khẳng định.

PowerPoint Presentation:

7 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm II. Điệp âm, điệp vần, điệp thanh 1. Bài tập 1 a. Dưới trăng quyên đã gọi hè Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.  L Æ p l ¹ i và ph èi h î p ph ô âm “ l ” “ l öa l ùu l Ëp l oè” – tr¹ng th¸i Èn hiÖn trªn mét diÖn réng cña hoa lùu (®á nh­ löa vµ lÊp lã trªn cµnh nh­ nh÷ng ®èm löa lóc Èn lóc hiÖn, lóc lãe lªn, lóc l¹i Èn trong t¸n l¸).

PowerPoint Presentation:

8 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm  ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu l (4 lần) trong một câu thơ. Diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: ánh trăng như phát tán rộng hơn, loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. b. Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

PowerPoint Presentation:

9 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 2. Bài tập 2 Lá bàng đang đỏ ngọn cây Sếu sang mang lạnh đang bay ngang trời Mùa đông còn hết em ơi Mà con én đã gọi người sang xuân! Đoạn thơ lặp nhiều lần vần “ang”  õm hưởng rộng mở kộo dài. Nú phự hợp với cảm xỳc: mựa đụng tiếp diễn với nhiều dấu hiệu đặc trưng.

PowerPoint Presentation:

10 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 3. Bài tập 3 Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Các yÕu t è ngữ âm trong đ o ạn thơ: - Nhịp điệu. - Phối h ợp các thanh trắc - bằng. - Từ láy gợi hình, phép đối từ ngữ, lặp từ ngữ. - Lặp cú pháp (câu 1-3)

PowerPoint Presentation:

11 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm III/ Cñng cè : Tìm các phép tu từ ngữ âm được sử dụng trong các ngữ liệu sau: 1. T ạ o nh ị p đi ệ u và âm h ư ở ng Lại như quãng mặt ghềnh Hát Loóng, dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ xuýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua đấy. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra.

PowerPoint Presentation:

12 1. T ạ o nh ị p đi ệ u và âm h ư ở ng Thực hành một số phép tu từ ngữ âm Nhịp điệu dồn dập phối hợp với phé điệp từ ngữ và điệp cú pháp: “…Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn lồng gió gùn ghè …” Dùng từ tạo âm thanh, hình ảnh: gùn ghè – Gợi nét tính cách hung dữ của sông Đà như một con mãnh thú. Sử dụng từ ngữ có tính hình tượng và biểu cảm: cuồn cuộn đòi nợ xuýt…

PowerPoint Presentation:

13 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 2. Điệp âm, điệp vần, điệp thanh - Tìm và phân tích tác dụng của hiện tượng điệp âm trong câu thơ sau của Tố Hữu: Nỗi niềm chi rứa Huế ơi Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. Lặp phụ âm đầu: Nỗi niềm, Mà mưa, xối xả trắng trời, Thừa Thiên  Miêu tả những cơn mưa mạh mẽ, liên tiếp; bộc lộ cảm xúc nhớ thương da diết.