Dia ly 7 Tiết 8 Bài 9- Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo án điện tử Môn : Địa lý 7

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG.:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. Quan sát hình 9.1 và 9.2, nêu nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất ở môi trường xích đạo ẩm? 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

PowerPoint Presentation:

Moâi tröôøng xích ñaïo aåm Moâi tröôøng nhieät ñôùi vaø gioù muøa Thuaän lôïi Khoù khaên Bieän phaùp Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG. -Nóng, mưa nhiều quanh năm. =>Trồng được nhiều loại cây - Nóng , ẩm:côn trùng phát triển, gây bệnh hại cho cây trồng, vật nuôi…. -Nóng, mưa tập trung theo mùa. -Lựa chọn cây trồng vật nuôi cho phù hợp. -Lũ lụt, xói mòn,khô hạn, thiên tai… hoang mạc mở rộng… -Trồng rừng,khai thác có kế hoạch… -Làm thủy lợi,trồng rừng, chống thiên tai. THẢO LUẬN NHOM ( 3 phút) -Nhóm 1&2: Môi trường xích đạo ẩm có thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? -Nhóm 3&4: Môi trường nhiệt đới gió mùa có thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? -Nhóm 5&6: Giải pháp khắc phục những khó khăn của môi trường đới nóng? 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: Tìm ví dụ để thấy ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất nông nghiệp?

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG.

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG.

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG.

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG.

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG.

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. Tại sao các vùng trồng lúa nước lại thường trùng với những vùng ñông dân bậc nhất trên thế giới? * Các vùng ñông dân bậc nhất thế giới là vùng Nam Á, Ñông Á, Ñông Nam Á đều có nguồn lương thực chính của dân cư ở đây là lúa gạo. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. 1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

1. Hiện tượng hoang mạc hóa đang ngày càng mở rộng ở môi trường nhiệt đới chủ yếu là do::

1. Hiện tượng hoang mạc hóa đang ngày càng mở rộng ở môi trường nhiệt đới chủ yếu là do: a.Chế độ mưa tập trung 1 mùa làm đất bị xói mòn, rừng bị thu hẹp. b.Do hoạt động khai thác rừng, đốt rừng làm đất bị xói mòn, thối hóa. c.Do trái đất đang nóng dần lên làm mùa khô kéo dài, lượng mưa giảm dần. d.Do canh tác thiếu khoa học,thiếu biện pháp thủy lợi tưới tiêu và chăm sóc đất hợp lí. Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. Bài tập:

2. Cây lương thực quan trọng nhất được trồng trong môi trường đới nóng::

2. Cây lương thực quan trọng nhất được trồng trong môi trường đới nóng: a.Lúa mì b.Ngô c.Luùa nước. d.Cao lương Tiết 8; Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NONG. Bài tập:

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: * Bài vừa học : Học thuộc bài * Bài sắp học: Bài 10:Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng Dân số ở đới nóng phát triển như thế nào? Tìm hiểu về sức ép của dân số đến tài nguyên, môi trường đới nóng.