Lich su 9 Bài 28- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh .. 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNGTHCS HOÀN SƠN Lịch sử 9 Giáo viên: Trần Kim Thanh ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” (Lịch sử Việt Nam – Hồ Chí Minh)

PowerPoint Presentation:

Chương VI: việt nam từ năm 1954 đến năm 1975 Tiết 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ - Miền Bắc: Hoàn toàn giải phóng - Miền Nam: Mĩ thành lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm Đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô

PowerPoint Presentation:

Diệm và quan thầy Mĩ

PowerPoint Presentation:

Trung Quốc Sài Gòn S. Bến Hải Vĩ tuyến 17 Cầu Hiền Lương chia cắt đôi bờ đất nước (1954-1975 )

PowerPoint Presentation:

Chương VI: việt nam từ năm 1954 đến năm 1975 Tiết 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ - Miền Bắc: Hoàn toàn giải phóng - Miền Nam: Mĩ thành lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm Nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền

PowerPoint Presentation:

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) Tiet 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh chống đế quốc mỹ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1. Hoàn thành cải cách ruộng đất.

? Em hiểu thế nào là cải cách ruộng đất:

? Em hiểu thế nào là cải cách ruộng đất - Cải cách ruộng đất: Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ ách áp bức bóc lột cùng với sự chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, việt gian…chia cho dân cày thực hiện khẩu hiệu: “Người cày có ruộng”.

PowerPoint Presentation:

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1. Hoàn thành cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất đã đem lại những kết quả gì cho nhân dân miền Bắc? - Sau 5 đợt cải cách: Cách mạng lấy từ tay của địa chủ 81 vạn hécta ruộng đất 1,8 triệu nông cụ 10 vạn trâu bò Chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân Tiet 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh chống đế quốc mỹ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965)

PowerPoint Presentation:

Nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất Nông dân được nhận trâu trong cải cách ruộng đất

PowerPoint Presentation:

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1. Hoàn thành cải cách ruộng đất. - Sau 5 năm cải cách: Cách mạng lấy từ tay của địa chủ 81 vạn hécta ruộng đất 1,8 triệu nông cụ 10 vạn trâu bò Chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất chúng ta đã phạm một số sai lầm gì? Việc cải cách ruộng đất được hoàn thành có ý nghĩa như thế nào đối với miền Bắc nước ta? + Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giải phóng nông dân khỏi ách áp bức. - ý nghĩa: + Bộ mặt miền Bắc được thay đổi, tạo điều kiện cho miền Bắc bước nhanh vào thời kì khôi phục kinh tế. Tiết 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965)

PowerPoint Presentation:

2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá (1958-1960) II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) bài 28 - Tiết 38: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh chống đế quốc mỹ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1. Hoàn thành cải cách ruộng đất. a. Cải tạo quan hệ sản xuất Trong 3 năm (1958-1960) nhà nước đã tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất như thế nào? Đã thu được những kết quả gì trong việc cải tạo quan hệ sản xuất? Biện pháp: Vận động nông dân, thợ thủ công, các nhà tư sản… vào lao động trong các hợp tác xã, quốc doanh, công tư hợp doanh. - Kết quả: Xoá bỏ chế độ người bóc lột người Tiết 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965)

PowerPoint Presentation:

- Kết quả: Cuối 1960: + Nông nghiệp: + Thủ công nghiệp: + Thương nghiệp: 85%hộ nụng dõn 15% 68% ru ộng đất 32% 45% ng­êi bu ôn b án nhỏ 55% 87,9% th ợ thủ công 12,1% 97% t ư sản 3%

PowerPoint Presentation:

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1. Hoàn thành cải cách ruộng đất. 3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá (1958-1960) a. Cải tạo quan hệ sản xuất Tiết 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965) b. Bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá

PowerPoint Presentation:

Giường bệnh Cơ sỏ hộ sinh SV Đại học HS TH chuyên nghiệp HS phổ thông 394.000 (gấp 2 lần thời kỳ trước) 3.982 (gấp 11 lần thời kỳ trước) 14.652 (gấp 4 lần thời kỳ trước) 31.132 (gấp 4 lần thời kỳ trước) 1.904.000 (gấp 2 lần thời kỳ trước) 172 1960 197.000 362 3.664 7.783 952.000 97 1954-1957 Y tế Giáo dục Kinh tế (cơ sở CN) Lĩnh vực Năm Bảng số liệu về thành tựu kinh tế - văn hoá miền Bắc năm 1954 - 1960

PowerPoint Presentation:

- Kinh tế: - Văn hoá: 97 172 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1957 1960 0 2000000 1957 1960 HSPT HSCN SVĐH 11.000

PowerPoint Presentation:

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1. Hoàn thành cải cách ruộng đất. 2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá (1958-1960) a. Cải tạo quan hệ sản xuất b. Bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá Căn cứ vào số liệu em hãy phát rút ra nhận xét nền kinh tế, văn hoá nước ta trong thời kỳ 1958-1960 ? Kinh tế: Miền Bắc xây dựng thêm nhiều nhà máy xí nghiệp Văn hoá: + Căn bản xoá xong nạn mù chữ cho những người dưới 50 tuổi (miền xuôi) Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh và mở rộng hơn. Sản lượng công nghiệp quốc doanh tăng cao + Các cơ sở y tế có những tiến bộ vượt bậc Việc nhân dân Miền Bắc hoàn thành xong cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất đã có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước ? Tiết 38 :bài 28 - xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam ( 1954 -1965)

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Bài tập 2. Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống đưới đây: Thêi gian NhiÖm vô 1954 - 1957 1958 - 1960 - Cải cách ruộng đất. - Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh - Cải tạo quan hệ sản xuất. - Bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá . . . . . . . . . . Bài tập 1.

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà Học thuộc bài, làm các bài tập còn lại trong vở bài tập - Đọc trước phần III, IV và trả lời câu hỏi: Nhân dân miền Nam đã đấu tranh và giành được những thắng lợi to lớn gì trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ?