Lịch sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHµo MỪNG Quý THẦY C« VỀ DỰ GIỜ LỚP 7B Tr­êng THCS yªn tËp – HUYỆN cÈm khª – Phó THỌ Môn Lịch sử

PowerPoint Presentation:

I. NỘI DUNG 1. Sù suy yÕu cña nhµ n­íc phong kiÕn tËp quyÒn 2 . Quang Trung thèng nhÊt ®Êt n­íc 3. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 4. Tình hình kinh tế văn hoá ở các thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX Trong chương V và chương VI chúng ta đã được tìm hiểu về những nội dung gì? TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi

PowerPoint Presentation:

TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi 1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ? Em hãy nêu những biểu hiện về sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền? -Vua quan ăn chơi xa xỉ Nội bộ Vương chiều mâu thuẫn chia bè cánh, tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau - Quan lại địa phương lộng quyền ức hiếp dân Sự suy yếu của chính quyền phong kiến ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình xã hội? ->Bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân và xảy ra các cuộc chiến tranh phong kiến

PowerPoint Presentation:

Những cuộc chiến tranh phong kiến nào đã diễn ra? TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi 1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền Sự mục nát của triều đình phong kiến, tha hoá cuả tầng lớp thống trị. Chiến tranh phong kiến: + Nam triều - Bắc triều + Chiến tranh Trịnh - Nguyễn Em hãy nêu hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến? =>Chia cắt đất nước, gây đau thương, tổn hại cho dân tộc

PowerPoint Presentation:

Lược đồ về sự chia cắt đất nước

PowerPoint Presentation:

1- Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền. 2- Quang Trung thống nhất đất nước . * Thống nhất đất nước: - Lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến + Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777). + Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), Vua Lê (1788). - Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh. * Xây dựng quốc gia: - Phục hồi kinh tế, văn hoá dân tộc - Củng cố quốc phòng, thi hành chính sách đối ngoại khéo léo ? Quang Trung đặt nền tảng cho sự nghiệp thống nhất đất nước như thế nào? ? Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm , Quang Trung có cống hiến gì cho công cuộc xây dựng đất nước? TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi

PowerPoint Presentation:

Tượng Đài Quang Trung – Nguyễn Huệ

PowerPoint Presentation:

1- Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền. 2- Quang Trung thống nhất đất nước . 3- Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ? NguyÔn ¸ nh ®· lµm g× ®Ó lËp l¹i chÝnh quyÒn phong kiÕn tËp quyÒn ? Đặt kinh đô, quốc hiệu Tổ chức bộ máy quan lại ở triều đình và các địa phương. TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi

PowerPoint Presentation:

Phú Xuân

PowerPoint Presentation:

1- Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền. 2- Quang Trung thống nhất đất nước . 3- Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 4- Tình hình kinh tế văn hoá Tình hình kinh tế nước ta thế kỷ XVI- nửa đầu thế kỷ XIX có đặc điểm gì? TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi

PowerPoint Presentation:

TT Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt ThÕ kû XVI- XVII ThÕ kû XVIII Nöa ®Çu thÕ kû XI X 1 N«ng NghiÖp 2 Thñ c«ng nghiÖp 3 Th­¬ng nghiÖp 4 V¨n häc - NghÖ thuËt 5 Khoa häc - Vua Quang Trung: ban hµnh “ ChiÕu khuyÕn n«ng” Vua Nguyễn chú ý việc khai hoang, lập ấp, lập đồn điền. Việc sửa đắp đê không được chú trọng - Đàng Ngoài: Trì trệ, bị kìm hãm - Đàng Trong: Có những bước phát triển - Xuất hiện nhiều làng thủ công - Nghề thủ công được phục hồi dần - XuÊt hiÖn nhiÒu x­ëng , lµng thñ c«ng - Mở rộng buôn bán với nước ngoài - Xuất hiện nhiều chợ, phố xá, đô thị - Giảm thuế, mở cửa ải, thông chợ búa - Hạn chế buôn bán với người phương tây - Nhiều thành thị, thị tứ mới - Phát triển mạnh - Chữ quốc ngữ ra đời - Ban hành “ Chiếu lập học”. Phát triển chữ Nôm -Nghệ thuật sân khấu: chèo… - Văn học bác học,dân gian phát triển - Tiếp thu kỹ thuật phương tây - Sử học, địa lí đ nhiều thành tựu. Bảng thống kê tình hình kinh tế văn hoá ở các thế kỷ XVI – nửa đầu thế kỷ XIX 4- Tình hình kinh tế văn hoá

PowerPoint Presentation:

1- Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền. Sự mục nát của triều đình phong kiến, tha hoá cuả tầng lớp thống trị. Chiến tranh phong kiến: =>Chia cắt đất nước, 2- Quang Trung thống nhất đ nước . * Thống nhất đất nước: - Lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến - Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh. * Xây dựng quốc gia: - Phục hồi kinh tế, văn hoá dân tộc - Củng cố quốc phòng, thi hành chính sách đối ngoại khéo léo 3- Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - Đặt kinh đô, quốc hiệu - Tổ chức bộ máy quan lại ở triều đình và các địa phương. 4- Tình hình kinh tế văn hoá ở các TK XVI đến nửa đầu TK XIX a. Kinh tế - Nông nghiệp - Thủ công nghiệp - Thương nghiệp b. Văn hoá VHọc, nghệ thuật Khoa học kỹ thuật TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi

PowerPoint Presentation:

Trò chơi ô chữ: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1. Tên một tỉnh có dòng sông Gianh, vào thế kỷ XVII chúa Trịnh-chúa Nguyễn lấy làm ranh giới phân chia Đàng trong-Đàng ngoài. Q U ¶ N G B × N H 2.Đây là căn cứ khởi nghĩa của Chàng Lía vào nửa sau thế kỷ XVIII . T R U « n g m © y 3.Một địa danh nơi Ngô Thì Nhậm đã cho quân rút khỏi Thăng Long và lập phòng tuyến tại đây ? T A M § I Ö P B I Ö N S ¥ N 4.§©y lµ n¬i NguyÔn HuÖ ®ãng ®« vµ sau nµy lµ kinh ®« cña nhµ n guyÔn ? P H ó X U © N 5.Một chiến thắng nổi tiếng của Nguyễn Huệ đánh tan quân Xiêm ? R ¹ C H G Ç M X O µ I M ó T 6.Tên thật của Hải Thượng Lãn Ông-Một thầy thuốc có uy tín ở thế kỷ XVIII ? L £ H ÷ U T R ¸ C 7.Đây là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Du được viết bằng chữ Nôm ? T R U Y Ö N K I Ò U 8.Đây là kiểu chữ viết xuất hiện từ thế kỷ XVII và được dùng cho đến ngày nay ? Q U è C N G ÷ 9.Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Huệ đã lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa tại đây ? T ¢ Y S ¥ N T H ¦ î N G § ¹ O 10.Vµo n¨m 1802 NguyÔn ¸ nh lªn ng«i vua vµ ®Æt niªn hiÖu lµ g× ? G I A L O N G q u a n g t r u n g

Hướng dẫn về nhà: :

Hướng dẫn về nhà: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân ( tên cuộc khởi nghĩa, người lãnh đạo, thời gian, diễn biến chính, ý nghĩa). Sè TT Tªn cuéc khëi nghÜa Ng­êi l·nh ®¹o Thêi gian Tãm t¾t diÔn biÕn chÝnh ý nghÜa TiÕt 63 – bµi 29: «n tËp ch­¬ng v vµ ch­¬ng vi