Bài 8 Sơn Tinh, Thủy Tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÚC QUÍ THẦY - CÔ SỨC KHỎE, CÔNG TÁC TỐT! TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CHUYÊN ĐỀ: NGỮ VĂN TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HUẾ Tháng 11 -2010

PowerPoint Presentation:

TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh :

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh SƠ ĐỒ KWL Trong đó: + K: Điều bạn đã biết về văn bản này. + W: Điều bạn muốn biết về văn bản này + L: Điều bạn đã học được từ văn bản này.

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh :

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh SƠ ĐỒ KWL K (Điều đã biết) W (Điều muốn biết) L (Điều đã học được)

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh :

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh I. GIỚI THIỆU CHUNG - Thể loại: truyền thuyết. ? Văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh thuộc thể loại nào?

I. GIỚI THIỆU CHUNG II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:

I. GIỚI THIỆU CHUNG II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Đọc, kể - Đoạn đầu: chậm rãi - Đoạn tả cuộc giao chiến giữa hai thần: Nhanh, gấp. - Đoạn cuối: Trở lại chậm, bình tĩnh TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh

TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH :

TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH I. GIỚI THIỆU CHUNG II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Đọc, kể văn bản. 2. Tìm hiểu chú thích.

2. Chú thích nói t¶n viªn (Nói Ba v×):

2. Chú thích nói t¶n viªn (Nói Ba v×) TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH

TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH :

2. Chú thích: Đền và nơi thờ Sơn Tinh lớn nhất nước TIẾT 9 – VĂN BẢN: SƠN TINH, THỦY TINH

PowerPoint Presentation:

H·y gi¶i thÝch nghÜa cña c¸c tõ khã sau trong v¨n b¶n? cån: v¸n: nÖp: - Cån : d¶i ®Êt (c¸t) næi lªn gi÷a s«ng hoÆc bê biÓn - V¸n (c¬m nÕp): m©m - NÖp (b¸nh ch­ng): cÆp (®«i, hai) 2. Chó thÝch

I. Giới thiệu chung:

- PhÇn 1: Tõ ®Çu  “mçi thø mét ®«i”: Vua Hïng kÐn rÓ. - PhÇn 2: TiÕp theo  “ThÇn N­íc ®µnh rót qu©n”: Cuéc giao tranh gi÷a hai vÞ thÇn. - PhÇn 3: Cßn l¹i: Sù tr¶ thï hµng n¨m cña Thuû Tinh. II. §äc - hiÓu v¨n b¶n I. Giới thiệu chung TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh 1. Đọc, kể 2. Tìm hiểu chú thích 3. Bố cục: ? Theo em, văn bản này có thể chia thành mấy phần? Nội dung của từng phần? Gồm 3 phần

I.Giới thiệu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Đọc, kể 2. Tìm hiểu chú thích 3. Bố cục 4. Phân tích :

Vua Hïng kÐn rÓ: TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh I.Giới thiệu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1. Đọc, kể 2. Tìm hiểu chú thích 3. Bố cục 4. Phân tích

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh :

TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh 4. Phân tích Vua Hùng kén rể ? Em hãy cho biết các nhân vật chính trong truyện? - Nhân vật chính: Sơn Tinh, Thủy Tinh Theo dõi cuộc kén rể của Vua Hùng cho biết: ? Vì sao vua Hùng băn khoăn khi kén rể? - Vì vua Hùng muốn chọn cho con gái một người chồng thật xứng đáng, trong khi đó Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến cầu hôn và cả hai cùng ngang sức, ngang tài. ? Giải pháp kén rể của vua Hùng là gì? - Thách cười bằng lễ vật khó tìm, thời hạn giao lễ vật gấp.

PowerPoint Presentation:

C©u hái th¶o luËn Cã ý kiÕn cho r»ng: Vua Hïng ®· cã sù thiªn vÞ ®èi víi S¬n Tinh. Theo em, em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao? §iÒu kiÖn kÐn rÓ cña vua Hïng cã lîi cho S¬n Tinh. §ã lµ th¸i ®é cña ng­êi ViÖt Cæ ®èi víi rõng nói vµ lò lôt Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH ? Kết quả cuộc kén rể của vua Hùng ra sao? - Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương, giận dữ đuổi theo đánh Sơn Tinh. ? Kể lại diễn biến cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh? - Thủy Tinh hô mưa, gọi gió -> dông bão, nước ngập ruộng đồng nhà cửa, thành Phong Châu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. - Sơn Tinh bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ của Thủy Tinh.Nước dâng lên bao nhiêu thì đồi núi càng dâng lên bấy nhiêu. ? Lí do nào khiến Thủy Tinh mang quân đánh Sơn Tinh ? Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh vì lí do gì? Thủy Tinh đánh Sơn Tinh vì muốn chứng tỏ sức mạnh của chúa vùng nước thẳm. - Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh để bảo vệ hạnh phúc gia đình và muôn loài trên Trái Đất. 4. Phân tích a. Vua Hùng kén rể b. Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh - Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và rước Mị Nương về núi.

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH ? Em hình dung cuộc sống của nhân gian sẽ như thế nào nếu Thủy Tinh đánh thắng Sơn Tinh? ? Theo em, Thủy Tinh tượng trưng cho sức mạnh nào của thiên nhiên? ? Sơn Tinh tượng trưng cho sức mạnh nào? ? Trong cuộc giao tranh này, em thấy chi tiết nào nổi bật nhất? Vì sao? ? Kết quả của cuộc giao tranh giữa hai vị thần ra sao? * Kết quả: Sơn Tinh thắng Thủy Tinh -> Hằng năm, Thủy Tinh vẫn dâng nước, gây bão lũ đánh Sơn Tinh -> Vẫn thua, rút quân về.

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH - Thủy Tinh đánh Sơn Tinh vì muốn chứng tỏ sức mạnh của chúa vùng nước thẳm Tượng trưng cho thiên tai, bão lũ thường xuyên đe dọa cuộc sống con người. Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh để bảo vệ hạnh phúc gia đình và muôn loài trên Trái Đất. Tượng trưng cho sức mạnh chế ngự thiên tai, bão lũ của nhân dân ta. * Kết quả: Sơn Tinh thắng Thủy Tinh -> Hằng năm, Thủy Tinh vẫn dâng nước, gây bão lũ đánh Sơn Tinh -> Vẫn thua, rút quân về.

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH 5. Ý nghĩa văn bản Góc 1 : Tóm tắt hệ thống sự việc được kể trong văn bản. ? Theo em, người xưa đã mượn truyện này để giải thích hiện tượng thiên nhiên nào ở nước ta? Góc 2 : Theo dõi bức tranh, cho biết bức tranh minh họa cho nội dung nào của văn bản? ? Ngoài ý nghĩa giải thích hiện tượng thiên nhiên, truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh còn có ý nghĩa nào khác?

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH Góc 1: * Hệ thống sự việc: Vua Hùng kén rể. Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn. Vua Hùng ra điều kiện chọn rể. Sơn Tinh đến trước, lấy được Mị Nương. Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua rút quân về. Hằng năm, Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua. * Giải thích hiện tượng mưa bão,lũ lụt ở nước ta hàng năm

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH :

Tiết 9 – Văn bản: SƠN TINH, THỦY TINH Góc 2. * Cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh * Thể hiện ước mơ chế ngự thiên tai và ca ngợi công lao dựng nước của ông cha ta.

PowerPoint Presentation:

ý nghÜa truyÖn: Gi¶i thÝch hiÖn t­îng lò lôt x¶y ra ë n­íc ta hµng n¨m cã tÝnh chu k×. ThÓ hiÖn ­íc m¬ vµ ca ngîi søc m¹nh cña con ng­êi tr­íc thiªn nhiªn. TiÕt 9: V¨n b¶n: S¬n Tinh, Thuû Tinh 5. ý nghÜa truyÖn

PowerPoint Presentation:

Củng cố CỦNG CỐ

authorStream Live Help