Bài 6 Từ mượn (ngữ văn 6)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GD & ĐT CHƯƠNG MỸ - TRƯỜNG THCS HOÀ CHÍNH Ngữ văn 6 Nguyễn Đình Thành

PowerPoint Presentation:

Tiết 6 TỪ MƯỢN

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô Chó bÐ vïng dËy, v­¬n vai mét c¸i bçng biÕn thµnh mét m×nh cao h¬n tr¸ng sÜ tr­îng VÝ dô trªn thuéc v¨n b¶n nµo? Nãi vÒ ®iÒu g× ? (TrÝch tõ v¨n b¶n Th¸nh Giãng. Nãi vÒ sù thay ®æi k× l¹ cña Th¸nh Giãng ) Dùa vµo chó thÝch sau v¨n b¶n Th¸nh Giãng , em h·y gi¶i thÝch nghÜa cña tõ tr­îng, tr¸ng sÜ ? Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô Chó bÐ vïng dËy, v­¬n vai mét c¸i bçng biÕn thµnh mét tr¸ng sÜ m×nh cao h¬n tr­îng. tr¸ng sÜ tr­îng . : Ng­êi cã søc lùc c­êng tr¸ng, chÝ khÝ m¹nh mÏ, hay lµm viÖc lín. : §¬n vÞ ®o ®é dµi = 10 th­íc TQ cæ tøc 3,33m. (ë ®©y hiÓu lµ rÊt cao ) - Tr¸ng sÜ - Tr­îng Theo em, tõ tr­îng, tr¸ng sÜ dïng ®Ó biÓu thÞ g×?  Hai tõ nµy dïng ®Ó biÓu thÞ sù vËt, hiÖn t­îng, ®Æc ®iÓm. Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô : Ng­êi cã søc lùc c­êng tr¸ng, chÝ khÝ m¹nh mÏ, hay lµm viÖc lín. : §¬n vÞ ®o ®é dµi = 10 th­íc TQ cæ tøc 3,33m. (ë ®©y hiÓu lµ rÊt cao ) - Tr¸ng sÜ - Tr­îng  Hai tõ nµy dïng ®Ó biÓu thÞ sù vËt, hiÖn t­îng, ®Æc ®iÓm. §äc c¸c tõ nµy, c¸c em ph¶i ®i t×m hiÓu nghÜa cña nã. VËy theo em chóng cã n»m trong nhãm tõ do «ng cha ta s¸ng t¹o ra kh«ng? nÕu kh«ng th× ®­îc b¾t nguån tõ ®©u? M­în tõ tiÕng H¸n => M­în tõ tiÕng H¸n Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp nhanh H·y t×m tõ ghÐp H¸n ViÖt cã yÕu tè sÜ ®øng sau? - Thi sÜ, hiÖp sÜ, chiÕn sÜ, dòng sÜ, nghÖ sÜ, ®Êu sÜ, b¸c sÜ…

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô 2. Nguån gèc cña tõ m­în Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

2. Nguån gèc cña tõ m­în ? H·y ph©n lo¹i c¸c tõ sau thµnh 2 nhãm: Tõ m­în tiÕng H¸n vµ tõ m­în c¸c ng«n ng÷ kh¸c ( Ê n - ¢u)? Gèc H¸n Gèc Ên - ©u sø gi¶, gan, giang s¬n, ti vi, xµ phßng, mÝt tinh, Ra-®i-«, ®iÖn, ga, b¬m, X« viÕt, In-t¬-nÐt

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô 2. Nguån gèc cña tõ m­în - M­în tõ tiÕng H¸n: - M­în tõ ng«n ng÷ Ên ¢u: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch viÕt cña c¸c tõ m­în ®ã? sø gi¶, Giang s¬n. Ti vi, Xµ phßng, mÝt tinh, Ra-®i-«, ®iÖn, Ga. B¬m, X« viÕt, In-t¬-nÐt, gan, 3. C¸ch viÕt: - Mét sè tõ: ti vi, xµ phßng, mÝt tinh, ga.. cã nguån gèc Ê n, ¢u nh­ng ®­îc ViÖt ho¸ cao h¬n, viÕt nh­ ch÷ ViÖt. - C¸c tõ nh­: ra-®i-«, in-t¬-nÐt ch­a ®­îc ViÖt ho¸ hoµn toµn. Khi viÕt cã dÊu g¹ch ngang ®Ó nèi c¸c tiÕng. Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp nhanh T×m mét sè tõ m­în mµ em biÕt vµ nãi râ nguån gèc? - S¬n hµ, nhi ®ång, phu nh©n….-> gèc tiÕng H¸n - Ghi ®«ng, g¸c ®ê bu, pª ®an….-> gèc Ê n ¢u

PowerPoint Presentation:

Qua phÇn t×m hiÓu trªn, em hiÓu thÕ nµo lµ tõ m­în? tõ thuÇn ViÖt? - Tõ thuÇn ViÖt lµ nh÷ng tõ do «ng cha ta s¸ng t¹o ra. - Tõ m­în lµ nh÷ng tõ ta m­în tõ tiÕng cña n­íc ngoµi.

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô 2. Nguån gèc cña tõ m­în 3. C¸ch viÕt: * Ghi nhí1 ( SGK- 25) Ii. Nguyªn t¾c m­în tõ. Ii. Nguyªn t¾c m­în tõ. 1. VÝ dô Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

ý kiÕn cña B¸c Hå §êi sèng x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®æi míi. Cã nh÷ng ch÷ ta kh«ng cã s½n vµ khã dÞch ®óng th× cÇn ph¶i m­în ch÷ n­íc ngoµi. VÝ dô: “®éc lËp ”, “ tù do ”, “ giai cÊp ”, “ céng s¶n ”, … Cßn nh÷ng tiÕng ta cã, v× sao kh«ng dïng mµ còng m­în ch÷ n­íc ngoµi ? VÝ dô: Kh«ng gäi xe löa mµ gäi “ ho¶ xa ”; m¸y bay th× gäi lµ “ phi c¬” …. TiÕng nãi lµ thø cña c¶i v« cïng l©u ®êi vµ v« cïng quý b¸u cña d©n téc. Chóng ta ph¶i gi÷ g×n nã, quý träng nã, lµm cho nã phæ biÕn ngµy cµng réng kh¾p. Cña m×nh cã mµ kh«ng dïng, l¹i ®i m­în cña n­íc ngoµi, ®ã ch¼ng ph¶i lµ ®Çu ãc quen û l¹i hay sao ( Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 10)

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô 2. Nguån gèc cña tõ m­în 3. C¸ch viÕt: * Ghi nhí1 ( SGK- 25) I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô Theo em, viÖc m­în tõ cã t¸c dông g×? - MÆt tÝch cùc: lµm giµu ng«n ng÷ d©n téc - MÆt tÝch cùc: lµm giµu ng«n ng÷ d©n téc - MÆt tiªu cùc: lµm cho ng«n ng÷ d©n téc bÞ pha t¹p - MÆt tiªu cùc: lµm cho ng«n ng÷ d©n téc bÞ pha t¹p Em h·y rót ra kÕt luËn vÒ nguyªn t¾c m­în tõ? 2. NhËn xÐt. - Kh«ng nªn m­în tõ n­íc ngoµi mét c¸ch tuú tiÖn. - Kh«ng nªn m­în tõ n­íc ngoµi mét c¸ch tuú tiÖn . * Ghi nhí 2 ( SGK- 25) Iii. LuyÖn tËp. III. LuyÖn tËp. Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 1 Ghi l¹i c¸c tõ m­în trong tõng vÝ dô vµ cho biÕt c¸c tõ ®ã m­în tõ tiÕng n­íc nµo? a) §óng ngµy hÑn, bµ mÑ v« cïng ng¹c nhiªn v× trong nhµ tù nhiªn cã bao nhiªu lµ sÝnh lÔ. b) Ngµy c­íi, trong nhµ Sä Dõa cç bµn thËt linh ®×nh, gia nh©n ch¹y ra ch¹y vµo tÊp lËp. c) ¤ng vua nh¹c pèp Mai-c¬n Gi¾c-x¬n ®· quyÕt ®Þnh nh¶y vµo l·nh ®Þa in-t¬-nÐt víi viÖc më mét trang chñ riªng. §¸p ¸n a): M­în tõ tiÕng H¸n ViÖt: v« cïng, ng¹c nhiªn, tù nhiªn, sÝnh lÔ . b): M­în tõ tiÕng H¸n ViÖt: Gia nh©n . c): M­în tõ tiÕng Anh: pèp, Mai-c¬n Gi¾c-x¬n, in-t¬-nÐt.

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 2 X¸c ®Þnh nghÜa cña tõng tiÕng t¹o thµnh tõ H¸n ViÖt? §¸p ¸n Kh¸n gi¶: ThÝnh §éc ng­êi xem nghe ®äc gi¶: ng­êi gi¶: ng­êi a, b) YÕu ®iÓm: ®iÓm quan träng YÕu l­îc: Tãm t¾t nh÷ng ®iÒu quan träng

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 3 H·y kÓ tªn mét sè tõ m­în theo yªu cÇu? - ph¸t phiÕu häc tËp - HS lµm viÖc theo nhãm. §¸p ¸n a. Lµ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o l­êng: mÐt, lÝt, km, kg... b. Lµ tªn c¸c bé phËn cña chiÕc xe ®¹p : ghi- ®«ng, pª-®an, g¸c- ®ê- bu... c. Lµ tªn mét sè ®å vËt : ra-®i-«, vi-«-l«ng...

PowerPoint Presentation:

TiÕt 6 Tõ m­în I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô 2. Nguån gèc cña tõ m­în 3. C¸ch viÕt: * Ghi nhí1 ( SGK- 25) I. Tõ thuÇn viÖt vµ tõ m­în. 1. VÝ dô - MÆt tÝch cùc: lµm giµu ng«n ng÷ d©n téc - MÆt tiªu cùc: lµm cho ng«n ng÷ d©n téc bÞ pha t¹p 2. NhËn xÐt. - Kh«ng nªn m­în tõ n­íc ngoµi mét c¸ch tuú tiÖn . * Ghi nhí 2 ( SGK- 25) III. LuyÖn tËp. Phßng gd & ®t l­¬ng s¬n - Tr­êng thcs trung s¬n Ngoµi tõ thuÇn ViÖt chóng ta cßn vay m­în nhiÒu tõ cña tiÕng n­íc ngoµi ( tõ TiÕng H¸n vµ tõ Ê n ¢u ) ®Ó biÓu thÞ nh÷ng sù vËt, hiÖn t­îng, ®Æc ®iÓm…mµ TiÕng ViÖt ch­a cã tõ thÝch hîp. ViÖc m­în tõ gióp cho tiÕng ViÖt cña chóng ta thªm giµu ®Ñp vµ phong phó. Tuy nhiªn, kh«ng nªn l¹m dông, dïng tõ m­în mét c¸ch tuú tiÖn

PowerPoint Presentation:

Ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o ®· quan t©m theo dâi !

authorStream Live Help