Bài 4: Giao tiếp, văn bản và phương thức diễn đạt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

:

Tuaàn 1 Tieát 3, 4 Taäp Laøm Vaên GIAO TIEÁP, VAÊN BAÛN VAØ PHÖÔNG THÖÙC BIEÅU ÑAÏT Tìm hieåu chung veà vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït: 1. Vaên baûn vaø muïc ñích giao tieáp : VB: Laø chuoãi lôøi noùi mieäng, coù chuû ñeà thoáng nhaát... Giao tieáp: Laø hoaït ñoäng truyeàn ñaït thoâng tin...

:

2. Kieåu VB vaø phöông thöùc bieåu ñaït: HS xem baûng phaân loaïi trong sgk / 16 vaø keát hôïp laøm BT sau: Haõy löïa choïn kieåu VB vaø phöông thöùc bieåu ñaït phuø hôïp cho caùc tình huoáng beân döôùi: Hai ñoäi boùng ñaù muoán xin pheùp söû duïng saân vaän ñoäng cuûa thaønh phoá Töôøng thuaät dieãn bieán traän ñaáu boùng ñaù Taû laïi nhöõng pha boùng ñeïp trong traän ñaáu Giôùi thieäu quaù trình thaønh laäp vaø thaønh tích thi ñaáu cuûa 2 ñoäi Baøy toû loøng meán yeâu boùng ñaù Baùc boû yù kieán cho raèng boùng ñaù laø moân theå thao toán keùm, laøm aûnh höôûng khoâng toát vôùi vieäc hoïc taäp vaø coâng taùc cuûa nhieàu ngöôøi.

:

Traû lôøi: Ñôn töø ( HC-CV ) Töï söï Mieâu taû Thuyeát minh Bieåu caûm Nghò luaän GHI NHÔÙ: SGK / 17

:

2. Truyeàn thuyeát CRCT thuoäc kieåu vaên baûn naøo? Vì sao em bieát nhö vaäy? II. LUYEÄN TAÄP: 1. Caùc ñoaïn vaên sau thuoäc phöông thöùc bieåu ñaït naøo? a. Töï söï b. Mieâu taû c. Thuyeát minh d. Bieåu caûm ñ. Thuyeát minh  Töï söï , vì coù moät chuoãi sv coù ñaàu, coù ñuoâi...

:

CUÛNG COÁ – DAËN DOØ: Vaên baûn laø gì? coù maáy kieåu VB vaø phöông thöùc bieåu ñaït? Xem laïi baøi vaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù Chuaån bò baøi “ thaùnh Gioùng”

authorStream Live Help