Bài 42 LUYEN TAP CHUONG IV

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

®ång híi - qu¶ng b×nh tr­êng thcs h¶i ®×nh m«n ho¸ häc 9

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 1.Kiến thức cần nhớ : Ứng dụng chính Phản ứng đặc trưng Đặc điểm cấu tạo Công thức cấu tạo Benzen Axetilen Etilen Metan Thảo luận nhóm, hoàn thành bảng sau

PowerPoint Presentation:

Metan Etilen Axetilen Benzen Công thức cấu tạo Đặc điểm cấu tạo Phản ứng đặc trưng Ứng dụng chính H H C H H H H C = C H H H – C = C – H Có 4 liên kết đơn Có 1 liên kết đôi Có 1 liên kết ba - M¹ch vßng, 6 c¹nh khÐp kÝn. - 3 liªn kÕt ®«i, 3 liªn kÕt ®¬n xen kÏ nhau. P¦ thÕ P¦ céng( lµm mÊt mµu dd br«m ) P¦ céng( lµm mÊt mµu dd br«m ) Ph¶n øng thÕ víi br«m láng Nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp SX rượu, axit axetic, Poli etilen … Nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp Dung môi, nguyên liệu trong công nghiệp sx chất dẻo , dược phẩm, phẩm nhuộm…

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU I.Kiến thức cần nhớ : * PT cña c¸c ph¶n øng ®Æc tr­ng ®· nªu ë trªn lµ: (1) CH 4(k) + Cl 2(k) as CH 3 Cl (k) + HCl (k) (2) C 2 H 4(k) + Br 2(dd) C 2 H 4 Br 2(l) (3) C 2 H 2(k) + 2 Br 2(dd) C 2 H 2 Br 4(l) (4) - C 6 H 6(l) + Br 2(l) bột Fe,to C 6 H 5 Cl (l) + HBr (k) - C 6 H 6(l) + 3H 2(k) Ni,to C 6 H 12 (l)

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU II.Bài tập I.Kiến thức cần nhớ : Bài tập 1. Cho các hiđrocacbon sau: a. C 3 H 8 b. C 3 H 6 c. C 3 H 4 . Viết CTCT của các chất trên.

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

H Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU H H H H H H H C - C - C - H H H H C = C - C - H H 2 C C H 2 C H 2 1. C 3 H 8 2. C 3 H 6 3 .C 3 H 4 H HC C H C H 2 Khi viết công thức cấu tạo một hợp chất hữu cơ cần lưu ý điểm nào? propan propilen propin propađien xiclopropen H H C = C - C - H H H xiclopropan. H H H C = C - C - H H H C = C = C - H H H H

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU II.Bài tập I.Kiến thức cần nhớ : Bài tập 2 . Có hai bình đựng hai chất khí là CH 4 và C 2 H 4 . Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không ? Nêu cách tiến hành Giải Dẫn hai khí qua dung dịch brom, khí nào làm mất màu dung dịch brom là C 2 H 4 còn lại là CH 4 C 2 H 4 (k) + Br 2(dd) C 2 H 4 Br 2(l) màu da cam Không màu

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 53 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 2.Bài tập 1.Kiến thức cần nhớ : Muèn gi¶i bµi tËp nhËn biÖt dùa vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? Muèn nhËn biÕt chÊt b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ta dùa vµo tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr­ng cña chÊt.

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 2.Bài tập 1.Kiến thức cần nhớ : Bài tập 4. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A thu được 8,8 gam khí CO 2 , 5,4 gam H 2 O a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 2.Bài tập 1.Kiến thức cần nhớ : = 5,4 g H 2 O m = 8,8 g CO 2 m Cho biết = 3 g A m a. A có những n.tố ? < 40 A M = C m CO 2 X 12 m 44 = 8,8 X 12 44 = 2,4 ( g) = H m H 2 O X 2 m 18 = 5,4 X 2 18 = 0,6 ( g) m O = m h/ch ất – m C - m H = 3 – 2,4 – 0,6 = 0 ( g)  A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H b. CTPT A? a.

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 2.Bài tập 1.Kiến thức cần nhớ : = C m CO 2 X 12 m 44 = 8,8 X 12 44 = 2,4 ( g) = H m H 2 O X 2 m 18 = 5,4 X 2 18 = 0,6 ( g) m O = m hch ất – m C - m H = 3 – 2,4 – 0,6 = 0( g)  A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H = y (m H : 1) = (2,4 : 12) (0,6 : 1) x (m C : 12) 0,2 0,6 = 1 3 = Công thức nguyên (CH 3 )n (12+ 3)n < 40  15n < 40  n < 2,67 Nếu n =1 vô lí không đảm bảo hoá trị C n = 2 ; M A = 30 < 40  A : C 2 H 6 b/ Gọi công thức của A là CxHy ta có: Muốn tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ ta tìm theo những bước chung nào? b. CTPT A? a. A có những nguyên tố ? < 40 A M = 5,4 g H 2 O m = 8,8 g CO 2 m Cho biết = 3 g A m * * *

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 2.Bài tập 1.Kiến thức cần nhớ : * Muốn tìm công thức phân tử của chất ta tìm như sau: - Từ khối lượng hoặc thể tích của CO 2 và H 2 O ta tìm được khối lượng của C và H (nếu có oxi: m O = m hch ất – m C - m H ) - Sau đó lập tỉ lệ tìm x và y ( z) - Biện luận để tìm ra công thức phân tử

PowerPoint Presentation:

trß ch¬i « ch÷ 1 2 3 4 5 6 N M T A ª N C T è A C H R I H Đ « N G á L N N T K Ý H H H I I ª N ª M U D Ç á Đáp án 1. Khi chưng cất … thu được khí đốt ,xăng và các sản phẩm khác. 2. Là hiđrocacbon, khối lượng mol bằng 16 gam. 3. Nước ở điều kiện thường tồn tại ở thể … 4. Loại than được dùng trong quá trình sản xuất gang. 5. Loại khí có sẵn trong tự nhiên chứa 95% khí metan 6. Là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí N U E L I N H E I

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU:

Tiết 5 2 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 2.Bài tập 1.Kiến thức cần nhớ : 4.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Làm tiếp bài tập số 1 , 2,3 trang 47 S BT Xem trước bài thực hành. Bài thực hành có mấy thí nghiệm? Mục đích của từng thí nghiệm. -Chuẩn bị mỗi HS một bản tường trình

PowerPoint Presentation:

Chaøo taïm bieät ! kÝnh chóc thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh m¹nh khoÎ

authorStream Live Help