Chương II, BAI 20 HOP KIM SATGANGTHEP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

kính chào quý thầy cô đến dự giờ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi : Nêu tính chất hoá học của sắt ? Viết PTHH minh hoạ cho mỗi tính chất ? (10 ñ) Tác dụng với oxy : 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 t 0 -Tác dụng với dung dịch axit : Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 Tác dụng với dung dịch muối : Fe + CuSO 4  FeSO 4 + Cu Tác dụng với phi kim kh ác :2Fe+3Cl 2 → 2FeCl 3 t 0

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 20 : HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP

PowerPoint Presentation:

HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP HỢP KIM CỦA SẮT SẢN XUẤT GANG, THÉP GANG LÀ GÌ ? THÉP LÀ GÌ ? SẢN XUẤT GANG NHƯ THẾ NÀO ? SẢN XUẤT THÉP NHƯ THẾ NÀO ? NỘI DUNG

PowerPoint Presentation:

I. HỢP KIM CỦA SẮT - Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim . - Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là gang và thép . ? Hợp kim là gì ? Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng nhất là những loại hợp kim nào ?

PowerPoint Presentation:

- Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%; ngoài ra trong gang còn có lượng rất nhỏ một số nguyên tố khác như Si, Mn, S,… . *Đặc điểm : Gang cứng và giòn . *Ứng dụng : Gang Gang trắng Gang xám Dùng luyện thép Dùng để đúc bệ máy,ống dẫn nước,… ? Gang là gì ? ? Gang có đặc điểm gì ? ? Gang có ứng dụng gì ? 1. GANG LÀ GÌ ?

PowerPoint Presentation:

- Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2% . *Đặc điểm : Thép thường cứng, đàn hồi, ít bị ăn mòn,… *Ứng dụng : ? Thép là gì ? ? Thép có đặc điểm gì ? ? Thép có ứng dụng gì ? - Dùng để chế tạo các chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động,… - Dùng làm vật liệu xây dựng, chế tạo phương tiện giao thông, vận tải,… 2. THÉP LÀ GÌ ?

PowerPoint Presentation:

Thành phần của thép Thành phần của gang ? Cho biết điểm giống và khác nhau giữa gang và thép ? Giống nhau Khác nhau

PowerPoint Presentation:

II. SẢN XUẤT GANG, THÉP . 1. S ẢN XUẤT GANG NHƯ THẾ NÀO ? a. Nguyên liệu sản xuất gang . Quặng manhetit ? Cho biết nguyên liệu để sản xuất gang ? - Quặng sắt : Hematit (chứa Fe 2 O 3 ), manhetit (chứa Fe 3 O 4 ) . - Than cốc, không khí giàu khí ôxi, phụ gia (CaCO 3 ,…) . b. Nguyên tắc sản xuất gang . ? Cho biết nguyên tắc để sản xuất gang ? - Dùng Cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao . Quặng Hematit nâu

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ lò luyện gang c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao . ? Mô tả cấu tạo của lò cao ? ? Cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất gang ? 1/ C + O 2  CO 2 2/ C + CO 2  2CO 3/3CO +Fe 2 O 3 → 3CO 2 + 2Fe 4/ CaCO 3 → CaO + CO 2 5/ CaO + SiO 2  CaSiO 3 * Các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất gang . t 0 t 0 t o cao t 0 t 0

PowerPoint Presentation:

II. SẢN XUẤT GANG, THÉP . 2. S ẢN XUẤT THÉP NHƯ THẾ NÀO ? a. Nguyên liệu sản xuất thép . ? Cho biết nguyên liệu để sản xuất thép ? - Gang, sắt phế liệu và khí ôxi. b. Nguyên tắc sản xuất thép . ? Cho biết nguyên tắc để sản xuất thép ? - Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan,….

PowerPoint Presentation:

c. Quá trình sản xuất thép . ? Mô tả quá trình luyện thép trong Lò Bet-xơ-me ? ? Cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất thép ? - Thổi khí ôxi vào lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao . Khí oxi oxi hoá sắt thành oxit sắt FeO . Sau đó, FeO sẽ oxi hoá một số nguyên tố trong gang như C, Mn, Si, S, P,… 1. 2Fe + O 2  2FeO 2. 2FeO + Si  2Fe + SiO 2 3. FeO + Mn  Fe + MnO *Các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất thép t o t o t o

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Caâu hoûi thaûo luaân : Bài taäp 5 SGK trang 63 : Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau : a. O 2 + Mn ---> MnO b. Fe 2 O 3 + CO ---> Fe + CO 2 c. O 2 + Si ---> SiO 2 d. O 2 + S ---> SO 2 ? Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử ? b. Fe 2 O 3 + 3CO  2Fe + 3CO 2 t 0 a. O 2 + 2Mn  2MnO t 0 t 0 c. O 2 + Si  SiO 2 t 0 d. O 2 + S  SO 2 Xảy ra trong quá trình luyện gang Xảy ra trong quá trình luyện thép Xảy ra trong quá trình luyện thép Chất oxi hoá : FeO, Fe 2 O 3 . Chất khử : C, Si, CO, Mn .

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Bài 4 trang 63 : Những khí thải (CO 2 , SO 2 ,…) trong quá trình sản xuất gang thép ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh ? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích . Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép ? Trả lời : *Ảnh hưởng - Khí SO 2 gây ô nhiễm môi trường, độc hại cho con người và động thực vật . Làm nồng độ axit trong nước mưa cao hơn mức bình thường . SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3 CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3 *Biện pháp : - Xây dựng hệ thống lieân hoaøn xử lý khí thải ñoäc haïi trước khi đưa khí thải ra ngoài khoâng khí . - Trồng vaønh ñai cây xanh ñeå haáp thuï khí CO 2 .

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học bài , laøm baøi taäp 1,2,3,6 SGK / trang 63 - Xem tröôùc baøi: “Söï aên moøn kim loaïi vaø baûo veä kim loaïi khoâng bò aên moøn”

PowerPoint Presentation:

B ÀI HỌC ĐÃ KẾT THÚC !