Chương III, Bài 6 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHÚ ĐẠI SỐ 9

PowerPoint Presentation:

Bài 1 Tổng hai số là 50 hai lần của số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó. Bài 2. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được mợt số lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho KiỂM TRA BÀI CŨ :

PowerPoint Presentation:

1 . Gọi hai số cần tìm là x và y Theo đề bài ta có hệ phương trình : KiỂM TRA BÀI CŨ : Vậy : Hai số cần tìm là 25 và 34

PowerPoint Presentation:

KiỂM TRA BÀI CŨ : 2 . Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng đơn vị ĐK : Theo đề bài ta có : ( 10y +x ) – (10x+y ) = 63 Hay – x + y = 7 ( 1 ) ( 10y + x ) + ( 10x + y ) = 99 H ay x + y = 9 ( 2 ) Ta có hệ phương trình : x + y = 7 x + y = 9 Vậy : Số cần tìm là 18

PowerPoint Presentation:

VÍ DỤ 3 GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm đoạn đường đó trong bao lâu ?

PowerPoint Presentation:

VÍDỤ 3 GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) Phân tích : Thời gian hoàn thành Năng suất 1 ngày Hai đội Đội A Đội B 24 ngày 1/24 cv X ngày 1/x cv Y ngày 1/y cv

PowerPoint Presentation:

VÍDỤ 3 GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) Gọi x ( ngày ) là thời gian đội A một mình làm xong công việc Giải ( x > 24 ) Gọi y ( ngày ) là thời gian đội B một mình làm xong công việc ( y > 24 ) Trong một ngày : Đội A làm : 1/x công việc Đội B làm : 1/y công việc Cả hai đội làm : 1/x +1/ y = 1/24 Theo đề bài ta có hệ phương trình :

PowerPoint Presentation:

VÍDỤ 3 GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) Giải Giải hệ : ta được x = 40 và y = 60 40 ngày 60 ngày ( thỏa điều kiện ) Vậy : Thời gian đội A làm một mình xong việc là : Thời gian đội B làm một mình xong việc là :

PowerPoint Presentation:

GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) BÀI TẬP Bài 32 tr 23 SGK Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn ( không có nước ) thì sau giờ bể đầy. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể ?

PowerPoint Presentation:

GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) BÀI TẬP Bài 32 tr 23 SGK Phân tích : Thời gian Năng suất Cả hai vòi Vòi I Vòi II 24 / 5 giờ x giờ Y giờ 5 / 24 ( bể ) 1 / x ( bể ) 1 / y ( bể )

PowerPoint Presentation:

GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( tiếp theo ) BÀI TẬP Bài 32 tr 23 SGK Giải Gọi x ( giờ ) là thời gian vòi I chảy đầy bể ( x > 24/5 ) Y ( giờ là thời gian vòi II chảy đầy bể ( y > 24/5 ) Năng suất của vòi I là : 1/x ( bể ) Năng suất của vòi II là ; 1/y (bể ) Theo đề bài ta có hệ phương trình : Giải hệ phương trình : Ta được : x = 12 và y = 8 ( thỏa điều kiện ) Vậy : Thời gian vòi II chảy đầy bể là 8 giờ

CÔNG ViỆC VỀ NHÀ:

CÔNG ViỆC VỀ NHÀ +Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình +Cần nắm vững cách phân tích và trình bày cho dạng năng suất ( hay bài toán vòi nước ) +Bài tập về nhà : bài 31, 33, 34 tr 23-24 SKG + Tiết sau làm luyện tập