Tiet 28 Dai so 9 On tap chuong II

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ÔN TẬP CHƯƠNG II I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ : 1.Nêú đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x , ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số CÂU 1: Nêu khái niệm của hàm số f(x) 2.Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức . CÂU 2: Một hàm số f(x) có thể biểu diễn dưới dạng nào ? Tiết 28

PowerPoint Presentation:

ÔN TẬP CHƯƠNG II I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ : 3.Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị hàm số y = f(x) CÂU 3: Thế nào là đồ thị của hàm số f(x) ? 4.Với x 1 , x 2 bất kỳ thuộc R: Nếu x 1 <x 2 mà f(x 1 )< f(x 2 )thì y=f(x) đồng biến trên R Nếu x 1 <x 2 mà f(x 1 )> f(x 2 )thì y=f(x) nghịch biến trên R CÂU 4: Khi nào thì hàm số f(x) đồng biến ? nghịch biến? Tiết 28

PowerPoint Presentation:

ÔN TẬP CHƯƠNG II I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ : 5.Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b , trong đó a , b là các số cho trước và a  0 CÂU 5: Định nghĩa hàm số bậc nhất 6.Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi xR và có tính chất sau : đồng biến trên R khi a > 0 nghịch biến trên R khi a < 0 CÂU 6: Nêu tính chất của hàm số bậc nhất. Tiết 28

PowerPoint Presentation:

ÔN TẬP CHƯƠNG II CÂU 7: Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ : *Cách 1 : Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm bất kỳ thuộc đồ thị có tọa độ (x 1 ; y 1 ) và (x 2 ; y 2 ) (x 1 x 2 ) *Cách 2 : Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm: A(0;b) thuộc trục tung B( ; 0)thuộc trục hoành ¹ Tiết 28

PowerPoint Presentation:

8.Góc α tạo bởi đường thẳng y = ax+b (a  0) và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT 9) a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax +b (a  0) I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ : ÔN TẬP CHƯƠNG II T A y = ax + b ) O x y y = ax ) b T A y = ax + b ) x O y y = ax ) b CÂU 8: Khi nào thì góc là một góc nhọn ? một góc tù ? là góc nhọn khi a > 0 là góc tù khi a < 0 Tiết 28

PowerPoint Presentation:

I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ : 8.Hai đường thẳng: (d): y = ax+ b(a  0) (d’): y = a’x+b’ (a’  0) *(d) và (d’) cắt nhau  a  a’ *(d) và (d’) cắt nhau tại một điểm trên trục Oy  a  a’;b = b’ *(d) và (d’) song song với nhau  a = a’ ; b  b’ *(d) và (d’) trùng nhau  a = a’ ; b = b’ * (d) và (d’) vuông góc với nhau  a.a’ = -1 CÂU 10 : Nêu điều kiện để hai đường thẳng (d) : y = ax+ b (a  0) và (d’): y = a’x+b’(a’  0) * cắt nhau * cắt nhau tại 1 điểm trên trục Oy * song song với nhau *trùng nhau * vuông góc với nhau ÔN TẬP CHƯƠNG II Tiết 28

PowerPoint Presentation:

Bài số 32 sgk/trang 61 a) Hàm số bậc nhất y = (m – 1)x +3 đồng biến  m -1 > 0  m > 1 Vậy:Với m > 1 thì hàm số đồng biến b) Hàm số bậc nhất y = (5 – k)x+1 nghịch biến  5 - k < 0  k > 5 Vậy:Với k > 5 thì hàm số nghịch biến ÔN TẬP CHƯƠNG II Tiết 28 II/Bài tập :

PowerPoint Presentation:

Bài 34 sgk/trang 61 Hai đường thẳng y = (a -1)x +2 (a 1) và y =(3 - a)x+1 (a 3) song song với nhau  a - 1 = 3 - a ; a  1; a  3( đã có 2  1)  a = 2 (nhận ) Vậy: Với a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song ÔN TẬP CHƯƠNG II II/Bài tập : Tiết 28

PowerPoint Presentation:

Bài 36 sgk/trang 61 ÔN TẬP CHƯƠNG II II/Bài tập : Tiết 28 Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi: k + 1 ≠ 0 3 – 2k ≠ 0 Vì đã có 3 ≠ 1 nên (d) // (d’) k+1 = 3 – 2k k = (TMĐK (*)) Vậy với k = thì (d) // (d’) b) (d) cắt (d’) k+1 ≠ 3 – 2k k ≠ Vậy với k ≠ -1, k ≠ và k ≠ thì (d) cắt (d’) c) (d) và (d’) không thể trùng nhau vì có tung độ gốc khác nhau (do 3 ≠ 1 ) k ≠ -1 k ≠ (*)

PowerPoint Presentation:

ÔN TẬP CHƯƠNG II Bài 37ab sgk/trang 61 A O - - - - - - - - - - - - - - - x y y = 0,5x+2 ) B 2 -4 5 2,5 C 1,2 2,6 y = 5- 2x Đường thẳng y = 0,5x+ 2 qua 2 điểm: M(0; 2) và A(-4; 0) Đường thẳng y = -2x+ 5 qua 2 điểm: N(0; 5) và B(2,5; 0) b) Ta có: A(-4; 0); B(2,5; 0) Phương trình hoành độ giao điểm: 0,5x+2 = 5 – 2x 2,5x = 3 x= 1,2 Thay x = 1,2 vào (2) ta được: y = 5 - 2.1,2 = 2,6 .Vậy C (1,2; 2,6) Tiết 28

PowerPoint Presentation:

*Soạn bài tập 37c,d , 38 / SGK trang 61- 62 * Bài tập mới: Tìm giá trị của k sao cho đồ thị hai hàm số bậc nhất : y = (5k+1)x- 3 và y = (3k-2)x+2 là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng -3. 2. Cho biết đường thẳng y =ax+5 cắt trục hoành tại điểm B có hoành độ bằng -3, đường thẳng y = a’x+ 2,4 cắt trục hoành tại điểm C có hoành độ bằng 4 và hai đường thẳng này cắt nhau tại A. a/ Tìm a, a’ b/ Vẽ đồ thị hai hàm số với a, a’ tìm được ở câu a/ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy c/ Tìm tọa độ giao điểm A d/ Tính các góc của tam giác ABC (tính đến đơn vị phút) e/ Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC *Chuẩn bị kiểm tra viết Hướng dẫn về nhà

authorStream Live Help