Chương IV, bài 4 Hình lăng trụ đứng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

T59 BÀI 4 : HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG Nông Bích Diệp

PowerPoint Presentation:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH Kể tên các đường thẳng song song với mp(EFGH). Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào? Đường thẳng AD song song với những đường thẳng nào? A B C D E F G H Các đường thẳng song song với mp(EFGH) là: AB, BC, CD và AD AB // mp(FEGH) AB // mp(DCGH) AD // BC AD // EH AD // FG

PowerPoint Presentation:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH Biết các kích thước AB = 4m, AD = 3m và AE = 2m. Một con kiến bò theo mặt hình hộp từ A đến G theo đường nào là ngắn nhất? Độ dài đường đó bằng bao nhiêu mét ? A B C D E F G H 4m 3m 2m A B C D G G 1 H H 1 E E 1 F F 1 4m 3 m 2m 2m 2m 2m Khai triển và trải phẳng hình hộp, ta có: Vậy kiến bò từ A đến G ngắn nhất theo đường AG 1  6,4 (m)

PowerPoint Presentation:

Hình hoäp chöõ nhaät, hình laäp phöông laø caùc daïng ñaëc bieät cuûa moät hình: Hình laêng truï ñöùng. Vaäy hình laêng truï ñöùng coù daïng nhö theá naøo?

PowerPoint Presentation:

Baøi 4

PowerPoint Presentation:

§4. Hình laêng truï ñöùng 1. Hình laêng truï ñöùng Haõy keå teân caùc ñænh cuûa laêng truï ñöùng. + Caùc ñænh: A, B, C, D, A 1 , B 1 , C 1 , D 1 . + Caùc maët beân: ABB 1 A, BCC 1 B 1 , CDD 1 C 1 , DAA 1 D 1 . + Caùc caïnh beân: AA 1 , BB 1 , CC 1 , DD 1 song song vaø baèng nhau. + Hai maët ñaùy: ABCD, A 1 B 1 C 1 D 1 . + Hình laêng truï coù hai ñaùy laø töù giaùc goïi laø laêng truï töù giaùc + Kí hieäu ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . Haõy keå teân caùc maët beân cuûa laêng truï ñöùng. Haõy keå teân caùc caïnh beân cuûa laêng truï ñöùng. Hình laêng truï ñöùng naøy coù ñaùy laø hình gì?

PowerPoint Presentation:

§4. Hình laêng truï ñöùng 1. Hình laêng truï ñöùng + Caùc ñænh: A, B, C, D, A 1 , B 1 , C 1 , D 1 . + Caùc maët beân: ABB 1 A, BCC 1 B 1 , CDD 1 C 1 , DAA 1 D 1 . + Caùc caïnh beân: AA 1 , BB 1 , CC 1 , DD 1 song song vaø baèng nhau. + Hai maët ñaùy: ABCD, A 1 B 1 C 1 D 1 . + Hình laêng truï coù hai ñaùy laø töù giaùc goïi laø laêng truï töù giaùc + Kí hieäu ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . ? 1. Hai maët phaúng chöùa hai ñaùy cuûa moät laêng truï ñöùng coù song song vôùi nhau hay khoâng? AD, AB cuøng thuoäc maët phaúng naøo? Coù vò trí nhö theá naøo vôùi nhau? AD vaø A 1 D 1 , AB vaø A 1 B 1 coù vò trí nhö theá naøo vôùi nhau?

PowerPoint Presentation:

§4. Hình laêng truï ñöùng 1. Hình laêng truï ñöùng + Caùc ñænh: A, B, C, D, A 1 , B 1 , C 1 , D 1 . + Caùc maët beân: ABB 1 A, BCC 1 B 1 , CDD 1 C 1 , DAA 1 D 1 . + Caùc caïnh beân: AA 1 , BB 1 , CC 1 , DD 1 song song vaø baèng nhau. + Hai maët ñaùy: ABCD, A 1 B 1 C 1 D 1 . + Hình laêng truï coù hai ñaùy laø töù giaùc goïi laø laêng truï töù giaùc + Kí hieäu ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . * Hình hoäp chöõ nhaät, hình laäp phöông cuõng laø nhöõng hình laêng truï ñöùng. * Hình laêng truï ñöõng coù ñaùy laø hình bình haønh ñöôïc goïi laø hình hoäp ñöùng.

PowerPoint Presentation:

- Caùc caïnh beân coù vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñaùy hay khoâng? - Caùc maët beân coù vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñaùy hay khoâng? §4. Hình laêng truï ñöùng 1. Hình laêng truï ñöùng + Caùc ñænh: A, B, C, D, A 1 , B 1 , C 1 , D 1 . + Caùc maët beân: ABB 1 A, BCC 1 B 1 , CDD 1 C 1 , DAA 1 D 1 . + Caùc caïnh beân: AA 1 , BB 1 , CC 1 , DD 1 song song vaø baèng nhau. + Hai maët ñaùy: ABCD, A 1 B 1 C 1 D 1 . + Hình laêng truï coù hai ñaùy laø töù giaùc goïi laø laêng truï töù giaùc + Kí hieäu ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . ? 1. Muoán chöùng minh ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ta caàn chöùng minh nhöõng gì? Muoán chöùng minh maët phaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ta caàn chöùng minh nhöõng gì?

PowerPoint Presentation:

- Caùc caïnh beân coù vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñaùy hay khoâng? - Caùc maët beân coù vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñaùy hay khoâng? §4. Hình laêng truï ñöùng 1. Hình laêng truï ñöùng + Caùc ñænh: A, B, C, D, A 1 , B 1 , C 1 , D 1 . + Caùc maët beân: ABB 1 A, BCC 1 B 1 , CDD 1 C 1 , DAA 1 D 1 . + Caùc caïnh beân: AA 1 , BB 1 , CC 1 , DD 1 song song vaø baèng nhau. + Hai maët ñaùy: ABCD, A 1 B 1 C 1 D 1 . + Hình laêng truï coù hai ñaùy laø töù giaùc goïi laø laêng truï töù giaùc + Kí hieäu ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . ? 1. Muoán chöùng minh ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ta caàn chöùng minh nhöõng gì? Muoán chöùng minh maët phaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ta caàn chöùng minh nhöõng gì?

PowerPoint Presentation:

1/ Hình vẽ trong đoạn phim là hình Lăng trụ đứng ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 2/ A, B, C, D, A 1 , B 1 , C 1 và D 1 là các đỉnh của hình lăng trụ 3/ Các mặt ABB 1 A 1 , BCC 1 B 1 , CDD 1 C 1 và DAA 1 D 1 là các hình chữ nhật, chúng gọi là các mặt bên 4/ Các đoạn AA 1 , BB 1 , CC 1 ,DD 1 là các cạnh bên, chúng song song và bằng nhau. 5/ Hai mặt ABCD và A 1 B 1 C 1 D 1 là hai đáy, hai đáy là hai hình bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song A B C D A 1 B 1 C 1 D 1 Đỉnh Mặt bên Đáy Cạnh bên

PowerPoint Presentation:

E F G I K L Hình lăng trụ đứng ABCD.EFGH có: Các đỉnh là: ………………………………. Các cạnh bên là: ………………………… Các mặt bên là: ………………………….. Hai mặt đáy là: …………………………… Hình lăng trụ đứng EFG.IKL có: Các đỉnh là: …………………………. Các cạnh bên là: …………………… Các mặt bên là: …………………….. Hai mặt đáy là: ……………………… A B C D E F G H A, B, C, D, E, F, G và H AE, BF, CG và DH (ABFE), (BCGF), (CDHG), (ADHE) (ABCD) và (EFGH) E, F, G, I, K và L EI, FK và GL (EIKF), (FKLG), (GLIE) (EFG) và (IKL)

PowerPoint Presentation:

§4. Hình laêng truï ñöùng 1. Hình laêng truï ñöùng 2. Ví duï -Veõ maët ñaùy thöù nhaát DEF. -Veõ caùc maët beân: ABED, ACFD, CBEF. -Veõ ñaùy thöù hai vaø neùt khuaát. Chuù yù - BCFE laø moät hình chöõ nhaät, khi veõ noù treân maët phaúng, ta thöôøng veõ thaønh caùc hình bình haønh. - Caùc caïnh song song veõ thaønh caùc ñoaïn thaúng song song. - Caùc caïnh vuoâng goùc coù theå khoâng veõ thaønh caùc ñoaïn thaúng vuoâng goùc (EB vaø EF chaúng haïn).

PowerPoint Presentation:

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F Bước 1 : Vẽ mặt đáy Bước 2 : Vẽ các mặt bên bằng cách vẽ các đường song song từ các đỉnh của đáy Bước 3 : Vẽ đáy thứ hai và xóa bớt nét liền để rõ hình Ba böôùc veõ hình laêng truï ñöùng

PowerPoint Presentation:

a) b) c) d) Hình a) b) c) d) Soá caïnh cuûa 1 đaùy 3 Soá maët beân 4 Soá ñænh 12 Soá caïnh Beân 5 3 4 6 3 8 4 6 6 6 5 5 10 Baøi 19 . Quan saùt caùc laêng truï ñöùng trong hình roài ñieàn soá thích hôïp vaøo caùc oâ ôû trong baûng:

PowerPoint Presentation:

B H D A H G C B G C E F D G E H a b c d e Baøi 20 . Caên cöù vaøo hình a), haõy veõ laïi caùc hình b, c, d, e vaøo taäp.

PowerPoint Presentation:

Baøi 21 . ABC.A’B’C’ laø moät laêng truï ñöùng tam giaùc. a) Nhöõng caëp maët phaúng naøo song song vôùi nhau? b) Nhöõng caëp maët phaúng naøo vuoâng goùc vôùi nhau? c) Söû duïng kí hieäu “//” vaø “ ┴ ” ñeå ñieàn vaøo oâ troáng ôû baûng sau: Caïnh Maët AA’ CC’ BB’ A’C’ B’C’ A’B’ AC CB AB ABC ┴ ┴ ┴ // // // A’B’C’ ┴ ┴ ┴ // // // ABB’A’ //

PowerPoint Presentation:

Củng cố kiến thức đã học: Đỉnh, cạnh bên, mặt bên, đáy của hình lăng trụ đứng Nắm lại 3 bước vẽ hình lăng trụ đứng và tập vẽ hình Làm bài tập 21 và 22 sách giáo khoa