Chương IV Bài 3 Thể tích của hình hộp chữ nhật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT : 

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT HÌNH HỌC 8 Câu hỏi chính của bài : Hãy xây dựng công thức tính thễ tích hình hộp chữ nhật ? Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta cần biết những gì ?

Slide 2: 

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 1) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Hai mặt phẳng vuông góc Nhảy cao ở sân tập thể dục - Hai cột dựng thẳng đứng là hai đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Slide 3: 

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT ?1 Quan sát hình hộp chữ nhật A A’ B B’ C’ C D’ D mp(AA’B’B)mp (AB CD ) AB và AD là hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng (ABCD) . Ta nói AA’ vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Kí hiệu AA’mp ( ABCD ) AA’ nằm trong mặt phẳng (AA’B’B ) ta nói rằng :

Slide 4: 

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT ?1 Quan sát hình hộp chữ nhật A A’ B B’ C’ C D’ D AA’mp ( ABCD ) thì AA’ là chiều cao của hình hộp chữ nhật ; AB và AD gọi là chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật Hay người ta nói rằng : độ dài của các đoạn AB, AD , AA’ là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật AB=a ; AD= b ; AA’ =c thì 3 kích thước của hình hộp chữ nhật là a , b, c

Slide 5: 

Một hình hộp chữ nhật có kích thước là 4 ; 3 ; 4 (dm) Hãy xếp các hình lập phương có kích thước là 1dm vào trong hình hộp cho đến khi đầy mới thôi Có thể xép được bao nhiêu hình lập phương ? Với số hình lập phương đã xếp ở trong hình hộp chữ nhật ở trên có thể tìm được các hình hộp chữ nhật có kích thước khác để xếp hết các hình lập phương đó hay không ?

Slide 6: 

Một hàng là 4 hộp số lớp là : 4 Một lớp là : 3 . 4 =12 (hộp) Số hộp là : 3 . 4 .4 = 48 (hộp ) 6

Slide 7: 

Một hàng là 3 hộp Một lớp là : 3 . 2 = 6 (hộp) Có 8 lớp . Số hộp là : 48 = 3 . 2 . 8 hộp có kích thước là 3;2;8 Tương tự 48=4.2.6 Hộp có kích thước là :4;2;6 1dm3

Slide 8: 

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 2) Thể tích hình hộp chữ nhật A A’ B B’ C’ C D’ D Chọn hình lập phương có kích thước là 1 đơn vị dài làm đơn vị đo thể tích Hình lập phương có kích thước là 1 dm làm đơn vị đo thể tích thì hình lập phương đơn vị có thể tích 1dm3 1dm3 Gọi a,b,c là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật và V là thể tích thì: V= a.b.c

Slide 9: 

Bài tập áp dụng Bài 1: Tính thể tích của hình lập phương . Biết diện tích toàn phần là 216 cm2 STP= 6a2 (a là độ dài cạnh hình lập phương ) 216 =6a2  a=6 V= a .a .a = 6 . 6 . 6 = 216 cm3 Bài 12(sgk): ABCD là đỉnh hình hộp chữ nhật cho trong hình vẽ . Hãy điền số thích hợp vào ô trống A B C D Công thức :

Slide 10: 

Bài tập áp dụng Bài 13: viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ b) Điền số thích hợp vào ô trống Bài 12(sgk): ABCD là đỉnh hình hộp chữ nhật cho trong hình vẽ . Hãy điền số thích hợp vào ô trống A B C D Công thức : M N P Q