Tiêt 24 Ôn tập chương I, hình 8

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 24 HÌNH HỌC 8 ÔN TẬP CHƯƠNG I Giáo viên :Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG

Tiết 24:

Tiết 24 1. C ác dạng tứ giác: ÔN TẬP CHƯƠNG I Định nghĩa : Tứ giác Hình thang Hình thang vuông Hình thang cân Hình bình hành Hình chữ nhật Hình thoi Hình vuông Hai cạnh đối song song Bốn cạnh bằng nhau Các cạnh đối song song 1 góc vuông Bốn cạnh bằng nhau Hai góc kề một đáy bằng nhau Bốn góc vuông

PowerPoint Presentation:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình .................................................................................................................. b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình ........................................................................................................................................ c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình ........................................................................ Hãy điền vào chỗ trống: bình hành, hình thang bình hành, hình thang vuông Sơ đồ biểu diễn quan hệ giữa các tập hợp hình:hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông Hình thang Hình bình hành Hình chữ nhật Hình thoi Hình vuông Bài 87/111 SGK:

PowerPoint Presentation:

Tứ giác Hình thang Hai cạnh đối song song Hình thang cân Hai góc kề một đáy bằng nhau Hai đườngchéo bằng nhau Hình thang vuông 1 góc vuông Hình bình hành Các cạnh đối song song Các cạnh đối bằng nhau Hai cạnh đối song song và bằng nhau Các góc đối bằng nhau Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Hình chữ nhật 1 góc vuông 2 đường chéo bằng nhau 1 góc vuông Hình vuông 1 góc vuông 2 đường chéo bằng nhau Hai cạnh kề bằng nhau 2 đường chéo vuông góc 1 đường chéo là phân giác của một góc Bốn cạnh bằng nhau Hình thoi Hai cạnh kề bằng nhau 1 đường chéo là phân giác của một góc 2 đường chéo vuông góc Dấu hiệu nhận biết: Ba góc vuông

Tiết 24:

2. Đường trung bình: a) Đường trung bình của tam giác: E B C A D  DE là đường trung bình của ABC. DE là đường trung bình của ABC  Tiết 24 Dấu hiệu nhận biết ÔN TẬP CHƯƠNG I Tính chất Định nghĩa 1. Các dạng tứ giác:  AE=EC DA = DB EA= EC DA = DB DE// BC

PowerPoint Presentation:

b) Đường trung bình của hình thang:  EF là đường trung bình của hình thang ABCD .  EF là đường trung bình của hình thang ABCD D B F E C A  FB = FC Hình thang ABCD(AB//CD) EA =ED , FB = FC EA = ED EF//AB//CD

PowerPoint Presentation:

Các tứ giác có trục đối xứng là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Đường trung bình: 1. C ác dạng tứ giác: 3. Ôn tập về đối xứng: a) Đường trung bình của tam giác: b) Tính chất: a) Định nghĩa: c) Dấu hiệu nhận biết b) Đường trung bình của hình thang: a) Đối xứng trục: A và A' đối xứng nhau qua đường thẳng d.  d là trung trực của đoạn thẳng AA'. d . H A' . A hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Tiết 23 ÔN TẬP CHƯƠNG I

PowerPoint Presentation:

b) Đối xứng tâm: A và A' đối xứng nhau qua điểm O.  O là trung điểm của đoạn thẳng AA'. Các tứ giác có tâm đối xứng là :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hình bình hành , hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. A’ A O . . .

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Trò chơi: Sao sáng

PowerPoint Presentation:

1 Kết luận sau đúng hay sai? Sai Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng

PowerPoint Presentation:

2 Khẳng định sau đúng hay sai? Sai Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

PowerPoint Presentation:

3 Khẳng định sau đúng hay sai? Sai Tam giác đều có một tâm đối xứng

PowerPoint Presentation:

4 Khẳng định sau đúng hay sai? Đúng Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân

PowerPoint Presentation:

Các câu sau đúng hay sai? Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau b) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật c)Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau là hình vuông Hoạt động nhóm Đúng Sai Sai

PowerPoint Presentation:

Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng? Với các hình đó hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình. Đoạn thẳng AB Hình thang cân ABCD Đường tròn tâm O Hoạt động nhóm

PowerPoint Presentation:

A C B D E G F H Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì tứ giác EFGH là: a) Hình chữ nhật? b) Hình thoi? c) Hình vuông? . . . . Bài tập 88/SGK:

PowerPoint Presentation:

Giải: Ta có EA = EB, FB = FC (gt)  EF là đường trung bình của tam giác BAC  EF // AC và EF = AC : 2 (1) Chứng minh tương tự ta có: HG // AC và HG = AC : 2 (2) Từ (1) (2) suy ra: EF // GH và EF = GH  EFGH là hình bình hành c) Hình bình hành EFGH là hình vuông  Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật  AC  BD b) Hình bình hành EFGH là hình thoi  EF = EH  AC = BD Bài tập 88/SGK: A C B D E G F H . . . .  FEH = 90 0  EF  EH ( EF // AC, EH // BD) ( EF = AC : 2và EH = BD : 2 )

PowerPoint Presentation:

TRẮC NGHIỆM Chu vi của hình thoi ABCD bằng 16 cm, đường cao AH bằng 2cm. Số đo góc tù là: a. 110 0 c. 120 0 b. 150 0 160 0 d. sai đúng sai sai AI NHANH NHẤT?

Bài tập 89/SGK::

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. a) Chứng minh điểm E đối xứng với điểm M qua AB. b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?. c) Cho BC = 4cm. Tính chu vi tứ giác AEBM. d) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông?. Bài tập 89/SGK: B A D M C E b) AEMC, AEBM là hình gì? GT KL ABC, MB = MC, AD = DB E đối xứng với M qua D BC = 4cm a) E đối xứng với M qua AB. c) Chu vi tứ giác AEBM. d) Điều kiện để AEBM là hình vuông.

PowerPoint Presentation:

B A D M C E Chứng minh: MD là đường trung bình của ABC nên MD//AC mà AC  AB ( gt) nên MD  AB Lại có: DE = DM (gt)  AB là đường trung trực của ME Vậy E đối xứng với M qua AB. b) Ta có: EM // AC EM = AC (=2 .DM)  AEMC là hình bình hành Tứ giác AEBM có hai đường chéo AB, ME cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (gt) và AB  ME (cmt). c), d): (các em về nhà làm) Do đó, tứ giác AEBM là hình thoi

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: - Soạn đủ bài tập trong SGK - Ôn tập kỹ - Chuẩn bị “KIỂM TRA VIẾT”

PowerPoint Presentation:

A C B D E G F H Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì tứ giác EFGH là: a) Hình chữ nhật? b) Hình thoi? c) Hình vuông? . . . Bài tập 88/SGK: Phát triển bài toán: Gọi R và S thứ tự là trung điểm của AC và BD. Chứng minh: EG, FH, RS đồng quy S . . R

PowerPoint Presentation:

Chúc các em chăm ngoan học giỏi