Chương I, Bài 8 PTDTTNT bang PP nhom hang tu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thày cô về dự giờ Chào các em học sinh

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ HS1 . Phân tích đa thức sau thành nhân tử HS2 . Tính nhanh giá trị của biểu thức 87 2 + 73 2 -27 2 -13 2 x 3 + 2x 2 + x Đáp án x 3 + 2x 2 + x = x(x 2 + 2x + 1) = x(x + 1) 2 Đáp án C¸ch1 : 87 2 + 73 2 -27 2 -13 2 = (87 2 – 27 2 ) +(73 2 – 13 2 ) = (87+27)(87-27)+(73-13)(73+13) = 114.60 + 60.86 = 60.(114 + 86) = 60.200 = 12000

PowerPoint Presentation:

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ Ví dụ 1 x 2 – 3x + xy -3y = x 2 – 3x + xy – 3y - Các hạng tử có nhân tử chung hay không? - Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung? Giải Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( x 2 xy -3x ) ( ) -3y + = x(x – 3) + y(x - 3) = (x – 3) (x + y)

PowerPoint Presentation:

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ Ví dụ 2 x 2 – 2xy + y 2 - 9 = x 2 – 2xy + y 2 – 9 - Các hạng tử có nhân tử chung hay không? - Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung? Giải Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( x 2 +y 2 -2xy ) - 9 = (x – y) 2 - 3 2 = (x –y – 3) (x –y + 3)

PowerPoint Presentation:

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ Ví dụ 3 2xy + 3z + 6y + xz = 2xy + 3z + 6y + xz Giải Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( 2xy + 6y 3z ) + xz = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3) (2y + z) ) ( + Cách làm như các ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử .

PowerPoint Presentation:

Nhãm thÝch hîp Xuất hiện nhân tử chung của các nhóm Xuất hiện hằng đẳng thức PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ ?. Em hiểu như thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử?

PowerPoint Presentation:

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ 2. Áp dụng Giải ?1 Tính nhanh 15.64 + 25.100 + 36 .15 60.100 15.64 + 25.100 + 36 .15 60.100 = (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100) = 15.(64 + 36) + 100.(25 + 60) = 15.100 + 100. 85 = 100.(15 + 85) = 100.100 = 10000

PowerPoint Presentation:

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ 2. Áp dụng

PowerPoint Presentation:

?2) Khi th¶o luËn nhãm mét b¹n ra ®Ò: H·y ph©n tÝch ®a thøc x 4 - 9x 3 + x 2 - 9x thµnh nh©n tö C¸c b¹n lµm nh­ sau: Th¸i: x 4 - 9x 3 + x 2 - 9x = x.(x 3 - 9x 2 + x - 9) Hµ: x 4 - 9x 3 + x 2 - 9x = ( x 4 - 9x 3 ) + (x 2 - 9x) = x 3 .( x - 9) + x.(x - 9) = ( x - 9). (x 3 + x) An : x 4 - 9x 3 + x 2 - 9x = (x 4 + x 2 ) - (9x 3 + 9x) = x 2 .(x 2 + 1) - 9x.(x 2 + 1) = ( x 2 + 1).(x 2 - 9x) = x.(x - 9).(x 2 +1) H·y nªu ý kiÕn cña em vÒ lêi gi¶i cña c¸c b¹n? §¸p ¸n: C¶ ba b¹n ®Òu lµm ®óng, nh­ng b¹n An lµm ®óng nhÊt cßn b¹n Th¸i vµ b¹n Hµ ph©n tÝch ch­a hÕt

PowerPoint Presentation:

Bµi cña b¹n Th¸i ®­îc gi¶i tiÕp nh­ sau: x 4 - 9x 3 + x 2 - 9x = x.(x 3 - x 2 + x - 9) =x.[(x 3 - 9x 2 ) + (x - 9)] = x.[x 2 (x - 9) + (x - 9)] = x. (x - 9). (x 2 +1) Bµi cña b¹n Hµ ®­îc gi¶i tiÕp nh­ sau: x 4 - 9x 3 + x 2 - 9x = ( x 4 - 9x 3 ) + (x 2 - 9x) = x 3 .( x - 9) + x.(x - 9) = ( x - 9). (x 3 + x) = ( x - 9). x(x 2 + 1) = x. ( x - 9).(x 2 + 1)

PowerPoint Presentation:

3) LuyÖn tËp: Bµi 47c: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: 3x 2 - 3xy - 5x + 5y §¸p ¸n: 3x 2 - 3xy - 5x + 5y = (3x 2 - 3xy) - (5x - 5y) = 3x(x - y) - 5(x - y) = (x - y).(3x - 5)

PowerPoint Presentation:

Bµi 50: T×m x biÕt a, x.(x - 2) + x - 2 = 0 §¸p ¸n: x.(x - 2) + x - 2 = 0  x.(x - 2) + (x - 2) = 0  (x - 2).( x +1) = 0 x -2 = 0 hoặc x + 1 = 0  x = 2 hoặc  x = -1 VËy hoÆc x=2 hoÆc x=-1

PowerPoint Presentation:

THỂ LỆ : Có 4 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi số (Từ số 1 đến số 4). Mỗi đội hãy chọn cho mình một bông hoa bất kì. Yêu cầu trả lời trong vòng 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Điểm được tính cho đồng đội. Hoa điểm 10

PowerPoint Presentation:

Hoa điểm 10 Em chọn hoa nào? 1 2 3 4

H­íng dÉn häc ë nhµ:

H­íng dÉn häc ë nhµ ¤n tËp 3 ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®· häc Bµi tËp vÒ nhµ: 48; 49; 50b (SGK), 31,32 ( SBT)

PowerPoint Presentation:

Chúc quý thày cô một ngày làm việc hiệu qủa Chúc các em học sinh học giỏi

PowerPoint Presentation:

Back Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 – xy + x – y a/ (x – y)(x + 1) b/ (x – y)(x - 1) c/ (x – y)(x + y) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: x 2 – xy + x - y = (x 2 – xy) + (x – y) = x(x – y) + (x – y) = (x – y)(x + 1)

PowerPoint Presentation:

Back Phân tích đa thức thành nhân tử xz + yz – 5(x + y) a/ (x+ y)(z + 5) b/ (x + y)(x – z) c/ (x + y)( z – 5) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: xz + yz – 5(x + y) = (xz + yz) – 5(x + y) = z(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(z – 5)

PowerPoint Presentation:

Back Phân tích đa thức thành nhân tử: 3x 2 – 3xy – 5x + 5y a/ (x – y)(3x – 5) b/ (x – y)(3x + 5) c/ (x – y)(x – 5) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: 3x 2 – 3xy – 5x + 5y = (3x 2 – 3xy) – (5x – 5y) = 3x(x – y) – 5(x – y) = (x – y)(3x – 5)

PowerPoint Presentation:

Back Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 + 4x + 4 – y 2 b/(x + 2 + y)(x +2 - y) c/ x(x + 2) a/ (x +2)(x – 4) 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vì: x 2 + 4x + 4 – y 2 = (x 2 + 4x + 4) – y 2 = (x + 2) 2 – y 2 = (x +2 + y)(x + 2 – y)

authorStream Live Help