Chương I, Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠI SỐ 8 Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức. GV: Đinh Hường Trường THCS Bắc Sơn

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Nhắc lại quy tắc nhân hai lũy thừa có cùng cơ số. BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Hãy phát biểu và viết công thức nhân một số với một tổng a.( b + c ) ? ?

PowerPoint Presentation:

– Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý. - Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết. - Hãy cộng các tích tìm được. BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC ?1 Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 1.QUY TẮC 1

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC ?2 2. Áp dụng Làm tính nhân Bài làm Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức ta có:

PowerPoint Presentation:

2. Áp dụng Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn bằng (5x + 3) mét, đáy nhỏ bằng (3x+y) mét, chiều cao bằng 2y mét. Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y. - Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét. BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC ?3

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC 2. Áp dụng Giải bài tập DiÖn tÝch m¶nh v­ên lµ : 3x+y 5x+3 2y NÕu cho x = 3 m, y = 2m th× diÖn tÝch m¶nh v­ên lµ : 8.3.2 + 3.2 + 22 = 48 + 6 + 4 = 58( m 2 ) ?3 2. Áp dụng Giải bài tập

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Bài tập tại lớp: Bài 1tr 5 SGK : Làm tính nhân : Bài làm. Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức ta được:

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Bài tập tại lớp Bài 4 : Bài 3a : T×m x, biÕt : 3x(12x - 4) - 9x(4x-3) = 30 3x.12x +3x.(-4) +(-9x).4x +(-9x).(-3) =30 Vậy x = 2 là giá trị cần tìm Gọi số tuổi của bạn là x (đk: ) Theo bài ra ta có: (x + 5) 2. + 10 [ ].5 – 100 =[(2x + 10) + 10] .5 – 100 =(2x + 20).5 -100 =10x + 100 – 100 =10x . Đây là 10 lần số tuổi của bạn

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC a -a+2 -2a 2a x Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp số đúng: Giá trị của biểu thức tại x = -1 và y = 1 ( a là hằng số) là Bài tập áp dụng: Bài 6 trang 6

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Củng cố Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.  

PowerPoint Presentation:

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Hướng dẫn về nhà Häc thuéc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc Xem l¹i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp võa lµm Lµm bµi tËp 1c,2, 3b / tr5;6-sgk §äc tr­íc bµi nh©n ®a thøc víi ®a thøc

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT