Tiết 13 Ôn tập chương I hình học 6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 13 GV:Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG HÌNH HỌC 6 ÔN TẬP PHẦN HÌNH HỌC HỌC KỲ I

PowerPoint Presentation:

Ví d ụ a A B A x A B A B M Đ i ể m Đườ ng th ẳ ng Tia Đ o ạ n th ẳ ng Trung đ i ể m đ o ạ n th ẳ ng A I. CÁC HÌNH

PowerPoint Presentation:

1. Trong 3 điểm ......................... có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại 2. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ........................................... 3. Mỗi điểm trên đườ ng thẳng là gốc chung của ........................................... 4. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ......................................... 5. Trên tia Ox, OM = a , ON = b, nếu 0 < a < b thì ............................................................................... II. CÁC TÍNH CHẤT: điểm M nằm giữa hai điểm O và N AM + MB = AB hai tia đối nhau thẳng hàng hai điểm phân biệt

PowerPoint Presentation:

Điề n k ý hi ệ u , ,  th í ch h ợ p v à o ô tr ố ng a) B xy c) C OA b) O xy d) AB xy     Dùng hình vẽ để trả lời từ câu 1 đến câu 7 x y A B C O     III. BÀI TẬP: A. Phần trắc nghiệm: Câu 1:

PowerPoint Presentation:

a. Hai điểm A và C nằm ...................... đối với điểm B. b. Hai điểm A và B nằm ........................ đối với điểm C. c. Ba điểm .......................... thẳng hàng. d. Ba điểm không thẳng hàng là - ...................... - ....................... - ....................... Điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau: khác phía cùng phía A, B, C O, A, B O, B, C O, A, C x y A B C O     Câu 2:

PowerPoint Presentation:

a. Các tia trùng nhau gốc A là ................... Điền vào chỗ trống ( ....... ): Trên đường thẳng xy: AB, AC, Ay Ax v à Ay; Bx v à By; Cx v à Cy b. Các tia đối nhau là: ...................... ............................ .......................... x y A B C O     Câu 3:

PowerPoint Presentation:

I. Tia BA và tia AB trùng nhau II. Trong các tia BA, AB, CB không có hai tia nào đối nhau. III. Các tia AB, AC, BC trùng nhau Cho 3 câu : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất x y A B C O     Câu 4: sai a) I b) II đúng c) I và II sai sai d) II và III

PowerPoint Presentation:

Kể cả các tia chưa đặt tên, trên hình vẽ có tất cả là : x y A B C O     Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 5: sai a) 9 tia b) 12 tia sai c) 4 tia sai đúng d) 18 tia

PowerPoint Presentation:

Trên hình vẽ có tất cả là : a. 5 đoạn thẳng b. 6 đoạn thẳng c. 3 đoạn thẳng d. 8 đoạn thẳng x y A B C O     Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 6:

PowerPoint Presentation:

Điền vào chỗ trống (.......): a. Đoạn thẳng OA không cắt đoạn thẳng ............. b. Đoạn thẳng OB cắt các đoạn thẳng : ............................................... BC OA, OC, BA, BC, AC x y A B C O     Câu 7:

PowerPoint Presentation:

a. Hai tia phân biệt có gốc chung là hai tia đối nhau Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu: A x y b. Hai tia có một điểm gốc chung và một điểm chung khác nữa là hai tia trùng nhau Chẳng hạn S Đ Câu 8:

PowerPoint Presentation:

c. Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau d. Nếu IM = IN thì I là trung điểm của MN S S Chẳng hạn A x y Chẳng hạn Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu: I M N Câu 8:

PowerPoint Presentation:

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết qủa đúng: a. Độ dài đoạn thẳng CA là b. Độ dài đoạn thẳng BD là c. Độ dài đoạn thẳng AD là d. Độ dài đoạn thẳng AD dài hơn đoạn thẳng CB là Độ dài đoạn thẳng AB bằng 5 cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho BC bằng 2cm. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD bằng 6cm. A B C D 9 cm 3 cm 7 cm 5 cm 4 cm 6 cm TRÒ CHƠI TIẾP SỨC Câu 9:

PowerPoint Presentation:

Vẽ hình theo diễn đạt sau Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng a. Vẽ đường thẳng MN b. Vẽ tia MP c. Vẽ đoạn thẳng NP d. Vẽ điểm A nằm giữa N và P e. Vẽ tia AM B. Tự luận N M P A Câu 1:

PowerPoint Presentation:

Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4 cm A I B Giải: Trên tia AB vì AI < AB ( 4cm < 8cm) nên điểm I nằm giữa hai điểm A và B b. So sánh IA và IB a. Điểm I có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao? Giải: Vì điểm I nằm giữa hai điểm A và B nên IA + IB = AB Suy ra : IB = AB - IA = 8 cm – 4 cm = 4 cm Vậy IA = IB (= 4 cm) c. Điểm I có phải là trung điểm của AB không? Vì sao? Giải: Vì điểm I nằm giữa hai điểm A, B và IA = IB nên I là trung điểm của AB. Câu 2:

PowerPoint Presentation:

- Ôn kỹ lý thuyết - Làm bài 3, 5, 7, 8 trang 127 sgk Trên tia Ox, xác định hai điểm C, D sao cho OC < OD. Gọi A, B lần lượt là trung điểm của OC, OD. Chứng minh rằng: IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Bài tập mới: Bài 1:

PowerPoint Presentation:

Có thể trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây (hình a) Có thể trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây (hình b) Em hãy vẽ sơ đồ trồng: a. 16 cây thành 8 hàng , mỗi hàng 4 cây b. 20 cây thành 8 hàng , mỗi hàng 5 cây H ì nh a H ì nh b Bài 2:

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT

authorStream Live Help