Bài 42 Hệ sinh thái

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG III HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

BÀI 42: TIẾT 46 HỆ SINH THÁI MỤC TIÊU BÀI HỌC : Trình bày khái niệm hệ sinh thái, phân tích hệ sinh thái là một cấu trúc tương đối ổn định. Trình bày các thành phần phần cấu trúc của hệ sinh thái. Trình bày các kiểu hệ sinh thái trên trái đất và vai trò của nó đối vớiCon người.

I/ KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: :

I/ KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI : QT B QT C QT D QT A QUẦN XÃ NƠI SỐNG CỦA QUẦN XÃ ( SINH CẢNH) Quan sát các hình sau và cho biết tập hợp đó tạo nên gì? Thành phần bao trùm bên ngoài Của quần xã gọi là gì ?

Từ đó nêu lên khái niệm hệ sinh thái. :

Từ đó nêu lên khái niệm hệ sinh thái . - Hệ sinh thái là tập hợp gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã ( sinh cảnh. ) - Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. - Hệ sinh thái biểu hiện chức năng như một tổ chức sống, thông qua sự trao đổi chất và năng lượng trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh.

Quan sát hình sau để thấy được mối quan hệ trao đổi chất và năng lượng:

Quan sát hình sau để thấy được mối quan hệ trao đổi chất và năng lượng

II/ CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI:

II/ CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI Quan sát hình sau và cho biết thành phần cấu trúc của hệ sinh thái gồm những thành phần nào?

- Hệ sinh thái bao gồm thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. :

- Hệ sinh thái bao gồm thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. - Thành phần vô sinh gồm: Ánh sáng, khí hậu,đất, nước, xác sinh vật, - Thành phần hữu sinh: Tùy theo hình thức dinh dưỡng của từng loài mà có thể chia thành 3 nhóm sau: + Sinh vật sản xuất + Sinh vật tiêu thụ ( bậc 1, bậc 2, ….vv + Sinh vật phân hủy( vi khuẩn và động vật không xương sống như giun, …)

III/ CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI CHỦ YẾU TRÊN TRÁI ĐÂT:

III/ CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI CHỦ YẾU TRÊN TRÁI ĐÂT Quan sát các hình ảnh sau và cho biết hệ sinh thái gồm các kiểu hệ sinh thái nào?

Hệ sinh thái bao gồm : hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. :

Hệ sinh thái bao gồm : hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. 1/ Hệ sinh thái tự nhiên : a/ Hệ sinh thái trên cạn : Hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, sa van đồng cỏ,…vv. b/ Hệ sinh thái dưới nước : Hệ sinh thái nước mặn VD : Hệ sinh thái nước ngọt: + hệ sinh thái nước đứng: VD + hệ sinh thái nước chảy: VD

2/ Hệ sinh thái nhân tạo: :

2/ Hệ sinh thái nhân tạo : - Nêu một số hệ sinh thái nhân tạo và phân tích thành phần cấu tạo của chúng, biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái? Hệ sinh thái nhân tạo ngoài nguồn năng lượng tự nhiên còn có nguồn năng lượng do con người cung cấp đồng thời thực hiện các biện pháp cải tạo hệ sinh thái .

PowerPoint Presentation:

Chọn phương án đúng nhất: Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm : Năng lượng mặt trời lànăng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế.? a/ Hệ sinh thái biển. b/ hệ sinh thái thành phố. c/ Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới d/ Hệ sinh thái nông nghiệp