Bài 39 Biến động số lượng cá thể của quần thể

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRẦN NGỌC HOÀI

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ ThÕ nµo lµ kÝch th­íc cña quÇn thÓ? Ph©n biÖt kÝch th­íc tèi thiÓu vµ kÝch th­íc tèi ®a? K ích thước của quần thể phụ thuộc vào các yếu tố nào?

PowerPoint Presentation:

Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

I.KHÁI NIỆM:

1.VD: - Số lượng cây dương xỉ giảm mạnh do cháy rừng. - Số lượng muỗi tăng vào mùa hè. - Số lượng thỏ, mèo rừng tăng giảm theo chu kỳ 9-10 năm. 2.Định nghĩa: Là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể trong quần thể. 3.Phân loại: I.KHÁI NIỆM Nêu một số ví dụ về biến động số lượng cá thể trong quần thể mà em biết ? Có các dạng biến động số lượng nào ? Hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 ?

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định dạng biến động số lượng cá thể của quần thể ở cột 1, cột 2 ? Nhận xét đặc điểm chung của các dạng biến động số lượng trong mỗi cột ? PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: TÌM CÁC DẠNG BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ BIẾN ĐỘNG ? (1) ? (2) VÍ DỤ - Số lượng ếch tăng mạnh vào mùa mưa . - Số lượng muỗi tăng vào mùa hè . - Số lượng mèo rừng tăng giảm theo chu kỳ 9-10 năm . - Biến động số lượng cá cơm ở biển Peru 7 năm . - Số lượng nấm men tăng mạnh trong vại dưa . - Số lượng cây dương xỉ giảm mạnh do cháy rừng . - Số lượng gà ở Thái Nguyên giảm mạnh do dịch cúm gia cầm H5N1. - Số lượng cá thu giảm mạnh do sự đánh bắt quá mức của ngư dân ven biển . Nhận xét THEO CHU KỲ KHÔNG THEO CHU KỲ Số lượng cá thể của quần thể biến động theo chu kỳ. Số lượng cá thể của quần thể biến động một cách đột ngột.

PowerPoint Presentation:

Chim ,cu g¸y xuÊt hiÖn nhiÒu vµo mïa thu ho¹ch lóa, ng« a. Bieán ñoäng theo chu kì

PowerPoint Presentation:

Ế ch nh¸i ph¸t triÓn m¹nh vµo mïa m­a hàng năm

PowerPoint Presentation:

Sè l­îng thiªu th©n t¨ng vµo mïa hÌ

PowerPoint Presentation:

4. Vì sao số lượng Thỏ và Mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kì gần giống nhau? Thế nào là biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kỳ ? Cho ví dụ ? 2. Nguyên nhân của biến động theo chu kỳ ? 3. Biến động theo chu kỳ gồm những loại nào ? Cho ví dụ ở mỗi loại ? Đồ thị thể hiện sự biến động số lượng thỏ và mèo rừng theo chu kỳ 9 – 10 năm

PowerPoint Presentation:

Mèo rừng bắt thỏ Đồ thị thể hiện sự biến động số lượng thỏ và mèo rừng theo chu kỳ 9 – 10 năm Thỏ là thức ăn của mèo rừng. Số lượng mèo rừng phụ thuộc vào thức ăn là thỏ. Số lượng thỏ tăng  Mèo rừng có nguồn thức ăn dồi dào  Số lượng tăng. Tuy nhiên, số lượng thỏ cũng phụ thuộc vào mèo rừng. Số lượng thỏ và mèo rừng phụ thuộc lẫn nhau. a. Bieán ñoäng theo chu kì

PowerPoint Presentation:

Hình 39.1:Ñoà thò bieán ñoäng soá löôïng Thoû vaø Meøo röøng Canaña theo chu kì 9-10 naêm Hình 39.2: Đồ thị biến động số lượng cá thể Thỏ không theo chu kì ở Ôxtrâylia 2. Thế nào là biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ?Cho VD? Nguyên nhân? Mô tả sự biến động số lượng cá thể Thỏ không theo chu kì ở Ôxtrâylia? b. Biến động không theo chu kì

PowerPoint Presentation:

Cháy rừng tràm U Minh Thượng tháng 3- 2002

1.Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể::

Nguyên nhân nào gây ra sự biến động số lượng cá thể của quần thể ? Hồn thnh PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 ? II/ NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ 1.Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Xác định nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể (Thời gian: 3 phút):

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Xác định nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể ( Thời gian: 3 phút ) QUẦN THỂ NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ Nhóm NTST 1. Cáo ở đồng rêu phương Bắc Số lượng chuột lemmus . 2. Sâu hại mùa màng 3. Cá cơm ở vùng biển Peru 4 .Chim cu gáy 5. Muỗi 6. Ếch nhái 7.Bò sát, ếch nhái ở miền Bắc Việt Nam 8. Bò sát, chim nhỏ, gặm nhấm 9. Động thực vật rừng U Minh 10. Thỏ ở Australia HS

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Xác định nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Xác định nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể Döïa vaøo baûng hãy xác định các nguyên nhân chính gây nên biến động số lượng cá thể trong quần thể ? QUẦN THỂ NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ Nhóm NTST 1. Cáo ở đồng rêu phương Bắc Số lượng chuột lemmus. 2. Sâu hại mùa màng 3. Cá cơm ở vùng biển Peru 4 .Chim cu gáy 5. Muỗi 6. Ếch nhái 7.Bò sát, ếch nhái ở miền Bắc Việt Nam 8. Bò sát, chim nhỏ, gặm nhấm 9. Động thực vật rừng U Minh 10. Thỏ ở Australia Cây trồng, khí hậu. Dòng nước nóng. Nguồn thức ăn (lúa, ngô…) Nhiệt độ, độ ẩm. Mùa mưa. Nhiệt độ (<8 o C) Lũ lụt thất thường. Cháy rừng. Virus gây bệnh u nhầy. HS VS, HS VS HS VS VS VS VS VS HS

PowerPoint Presentation:

Nguyên nhân Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh Phụ thuộc mật độ quần thể Yếu tố ảnh hưởng chủ yếu Ảnh hưởng tới Không. Có. Khí hậu (t o C, độ ẩm …) - Cạnh tranh (Cùng loài) - Kẻ thù. - Thức ăn. - Sinh sản. - Khả năng thụ tinh. - Sức sống của con non. -Thông qua trạng thái sinh lý của các cá thể. - Sự phát tán. - Sức sinh sản. - Tỉ lệ tử vong. Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể trong biến động có chu kỳ như thế nào? 1.Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể:

PowerPoint Presentation:

-Sinh sản ……….(1) -Tử vong ………..(2) -Nhập cư ……....(3) Môi trường thuận lợi (Thức ăn, kẻ thù, …) -Cạnh tranh (cùng loài) → …………..(5) -Nguồn thức ăn (có hạn) -Kẻ thù ………………….(6) Quần thể ban đầu với số lượng cá thể nhất định Số lượng cá thể quần thể tăng quá cao PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ (Thời gian: 3 phút) Điền vào chỗ các dấu chấm (…) bỏ lửng đã được đánh số: … (4) … (7) A B

PowerPoint Presentation:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ -Sinh sản …..(1) -Tử vong …...(2) -Nhập cư …...(3) Tóm lại : Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là sự thống nhất giữa tỉ lệ sinh sản, nhập cư với tỉ lệ tử vong và phát tán của các cá thể trong quần thể. - Cơ chế điều chỉnh tăng: - Cơ chế điều chỉnh giảm: Môi trường thuận lợi (Thức ăn, kẻ thù, …) -Cạnh tranh (cùng loài) → ….(5) -Nguồn thức ăn (có hạn) -Kẻ thù …(6) Quần thể ban đầu với số lượng cá thể nhất định Số lượng cá thể quần thể tăng quá cao Xác định tên cơ chế cho mỗi sơ đồ (A,B)? Tăng Tăng Giảm … (4) Số lượng cá thể quần thể tăng … (7) Số lượng cá thể của quần thể giảm nhiều xuất cư, tử vong A B

PowerPoint Presentation:

Sự biến đổi số lượng của quần thể do tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái. Vậy phản ứng của quần thể SV trước tác động của môi trường như thế nào (môi trường thuận lợi và môi trường không thuận lợi ) ? 2.Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể - Quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách làm giảm hoặc kích thích làm tăng số lượng cá thể của quần thể - Điều kiện sống thuận lợi  quần thể tăng mức sinh sản + nhiều cá thể nhập cư tới  SL cá thể tăng cao -> cạnh tranh -> mức tử vong tăng,sức sinh sản giảm, xuất cư tăng -> slượng cá thể của QT giảm. - Điều kiện sống không thuận lợi: ngược lại.

PowerPoint Presentation:

Cơ chế điều chỉnh : là sự thống nhất giữa tỉ lệ sinh sản, nhập cư với tỉ lệ tử vong và xuất cư của các cá thể trong quần thể.  Quần thể đạt mức độ cân bằng khi các yếu tố: sinh sản, tử vong, xuất cư, nhập cư có mối quan hệ với nhau theo phương trình: Sè l­îng c¸ thÓ Møc c©n b»ng 3. Trạng thái cân bằng của quần thể: H39.3: Sô doà ñieàu chænh soá löôïng caù theå cuûa quaàn theå trôû laïi möùc caân baèng. Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi nào ? Nêu cơ chế điều chỉnh trạng thái cân bằng của quần thể ? b + i = d + e b: sinh sản, i: nhập cư d: tử vong, e: xuất cư . -Trạng thái cân bằng của quần thể đạt được khi quần thể có số lượng các cá thể ổn định và cân bằng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

TRẮC NGHIỆM:

TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trạng thái cân bằng của quần thể đạt được khi A. Có hiện tượng ăn lẫn nhau. B. Số lượng cá thể nhiều thì tự chết. C. Số lượng cá thể ổn định và cân bằng với nguồn sống của môi trường. D. Tự điều chỉnh. Câu 2: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể do: A. Tác động của con người. B. Sự phát triển quần xã. C. Sự tác động nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh. D. Khả năng cạnh tranh cao.

TRẮC NGHIỆM:

Câu 3: Biến động nào sau đây là biến động theo chu kỳ A. Số lượng bò sát giảm vào những năm có mùa đông giá rét B. Số lượng chim, bò sát giảm mạnh sau những trận lũ lụt C. Nhiều sinh vật rừng bị chết do cháy rừng D. Ếch nhái có nhiều vào mùa mưa Câu 4: Trường hợp nào sau đây cho thấy sinh vật biến động không theo chu kỳ A. Chim di trú mùa đông B. Động vật biến nhiệt ngủ đông C. Số lượng ruồi muỗi nhiều vào các tháng xuân hè D. Số lượng thỏ ở Australia giảm vì bệnh u nhầy TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM:

Câu 5: Nhân tố sinh thái hữu sinh A. Khí hậu, thổ nhưỡng B. Nhiệt độ,ánh sáng, số lượng kẻ thù ăn thịt C. Là nhóm nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể D. Là nhóm nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể TRẮC NGHIỆM

PowerPoint Presentation:

? Sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của sinh vật? Đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên sinh vật? Phản ứng tổng hợp của quần thể trước điều kiện sống để phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Sản xuất NN: Xác định đúng lịch thời vụ  Vật nuôi và cây trồng sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất  Năng suất cao.

PowerPoint Presentation:

Bảo vệ tài nguyên sinh vật: Bảo vệ các loài quý hiếm, hạn chế sự phát triển quá mức của các loài sinh vật gây hại gây mất cân bằng sinh thái. Tê giác hai sừng Chuột đá

Voi hoang dại:

Voi hoang dại

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

BÀI TẬP VỀ NHÀ - Soạn bài mới 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã . - Người ta thả một số cá thể thỏ vào một đồng cỏ. Lúc đầu, số lượng thỏ tăng nhanh nhưng sau đó tăng chậm lại và càng về sau số lượng thỏ càng ít thay đổi. - Hãy nêu các nguyên nhân dẫn tói số lượng thỏ tăng nhanh ở giai đoạn đầu? - Nguyên nhân nào làm giảm dần mức độ tăng số cá thể? -Trả lời câu hỏi 1-5 SGK và câu hỏi:

PowerPoint Presentation:

XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ.

authorStream Live Help