Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 36 : QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ TRUNG TÂM GDTX NĂM CĂN GV: NGUYỄN TUẤN ĐẠT

Slide 4: 

I. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ: 1. Khái niệm: Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.

Slide 5: 

2. Quá trình hình thành quần thể: - Đầu tiên, một số cá thể cùng loài phát tán tới một môi trường sống mới. - Qua chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn, những cá thể còn lại thích nghi dần với điều kiện sống. Giữa các cá thể cùng loài gắn bó chặt chẻ với nhau thông qua các mối quan hệ sinh thái và dần dần hình thành quần thể ổn định, thích nghi với điều kiện ngoại cảnh.

Slide 6: 

II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ: 1.Quan hệ hỗ trợ:

Slide 12: 

II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ: 1.Quan hệ hỗ trợ:

Slide 14: 

2. Quan hệ cạnh tranh: Các hình thức cạnh tranh: Cạnh tranh giành nguồn sống như: nơi ở, ánh sáng,chất dinh dưỡng… - Cạnh tranh giữa các con đực tranh giành con cái ( hoặc ngược lại) trong đàn. *Nguyên nhân và kết quả: Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

Củng cố : 

Củng cố Đây là mối quan hệ gì?

Trong quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối quan hệ vật chủ- vật ký sinh là : 

Trong quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối quan hệ vật chủ- vật ký sinh là A. một loài sống bình thường, nhưng gây hại cho loài khác sống chung với nó. B. hai loài đều kìm hãm sự phát triển của nhau. C. một loài bị hại thường có kích thước nhỏ, số lượng đông, một loài có lợi. D. một loài bị hại thường có kích thước lớn, số lượng ít, một loài có lợi. D. một loài bị hại thường có kích thước lớn, số lượng ít, một loài có lợi.

Trong quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối quan hệ vật ăn thịt- con mồi là : 

Trong quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối quan hệ vật ăn thịt- con mồi là A. một loài sống bình thường, nhưng gây hại cho loài khác sống chung với nó. B. hai loài đều kìm hãm sự phát triển của nhau. C. một loài bị hại thường có kích thước nhỏ, số lượng đông, một loài có lợi. D. một loài bị hại thường có kích thước lớn, số lượng ít, một loài có lợi. C. một loài bị hại thường có kích thước nhỏ, số lượng đông, một loài có lợi.

authorStream Live Help