Bài 37 Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN

PowerPoint Presentation:

KIEÅM TRA BAØI CUÕ 1.Xuaân hoaù laø söï phuï thuoäc cuûa hieän töôïng ra hoa cuûa caây vôùi : A. ñoä daøi ngaøy B. tuoåi caây C. nhieät ñoä thaáp D. quang chu kyø 2.Quang chu kyø laø söï ra hoa phuï thuoäc vaøo : A. ñoä daøi ngaøy vaø ñeâm B. tuoåi caây C. nhieät ñoä thaáp D. haøm löôïng oxi  

PowerPoint Presentation:

KIEÅM TRA BAØI CUÕ 3.Thôøi ñieåm ra hoa ôû thöïc vaät moät naêm coù phaûn öùng quang chu kyø trung tính ñöôïc xaùc ñònh döïa theo : A. chieàu cao cuûa caây B. ñöôøng kính cuûa caây C. chieàu daøi reã caây D. soá löôïng laù treân thaân 4.Saéc toá tieáp nhaän aùnh saùng trong phaûn öùng quang chu kyø cuûa thöïc vaät laø : A. dieäp luïc B. caroâtenoâit C. phitoâcroâm D. dieäp luïc vaø phitoâcroâm  

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật:

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật

PowerPoint Presentation:

Trứng Gà trưởng thành Gà con Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật Voøng ñôøi sinh tröôûng phaùt trieån cuûa GAØ

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật:

Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật * Khái niệm sinh trưởng : Gà con mới nở nặng 200g Gà trống, mái sau 4 tháng nặng 2kg Nhận xét sự biến đổi từ trứng thành gà trưởng thành về kích thước và khối lượng?  Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

PowerPoint Presentation:

Nhận xét sự biến đổi từ trứng thành gà con đến gà trưởng thành? - Tăng về kích thước và khối lượng - Hình thành các cơ quan, bộ phận mới Sự phát triển của cơ thể động vật là gì? Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật

PowerPoint Presentation:

Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật * Khái niệm sinh trưởng : * Khái niệm phát triển : Phát triển là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể. Quá trình phát triển của ếch nhái

PowerPoint Presentation:

Biến thái là gì? Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật

PowerPoint Presentation:

Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật * Khái niệm sinh trưởng : * Khái niệm phát triển : * Biến thái : Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra . * Phân loại phát triển: Phát triển của động vật Phát triển không qua biến thái Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái không hoàn toàn Phát triển qua biến thái hoàn toàn

PowerPoint Presentation:

II. Phát triển không qua biến thái Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của ng ười ở giai đoạn sau sinh, có nhận xét gì? Con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự con trưởng thành. Phát triển không qua biến thái là gì? Là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành . Đa số động vật có xương sống và 1 số động vật không xương sống: con người, chó, heo, gà …

PowerPoint Presentation:

Nêu đặc điểm của người ở giai đoạn phôi thai và giai đoạn sau khi sinh.

PowerPoint Presentation:

III. Phát triển qua biến thái Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật Nhận xét sự phát triển của ếch và sâu bướm? Phát triển qua biến thái hoàn toàn là gì?

PowerPoint Presentation:

III. Phát triển qua biến thái Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật 1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn Là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian và nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành . - Có ở đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư…

PowerPoint Presentation:

Trứng nở thành ấu trùng (nòng nọc sống trong nước, có mang ngoài để hô hấp và có đuôi để bơi) biến đổi thành ếch sống trên cạn có phổi để hô hấp và có 4 chân để nhảy.

PowerPoint Presentation:

Sự phát triển qua biến thái của bọ cánh cứng, bướm, ruồi, muỗi… trải qua giai đoạn con non hoàn toàn khác con trưởng thành (giai đoạn sâu và nhộng ở cánh cứng, ở bướm; giai đoạn dòi và nhộng ở ruồi; giai đoạn cung quăng ở muỗi…).

PowerPoint Presentation:

Nêu đặc điểm của các pha biến đổi của sâu bướm? + Sâu non: dạng hình sâu, có đốt, không cánh, có chi để bò, có hàm để ăn lá cây + Nhộng: được bao trong kén ở trạng thái tiềm sinh, không cử động không ăn, không có chi, hàm, cánh. + Ngài: là bướm trưởng thành có cánh vẩy, có 6 chi có khớp có vòi hút, không ăn lá cây sống bằng mật hoa, nhiệm vụ của chúng là giao cấu, đẻ trứng và chết Qua đó ta có giải thích tại sao sâu bướm phá hại cây cối , mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng

PowerPoint Presentation:

Bài 37 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật III. Phát triển qua biến thái 2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn Hãy nhận xét về sự phát triển của châu chấu. Thế nào là phát triển qua biến thái không hoàn toàn? Là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành . - Có ở đa số các loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián ….

a. Giai đoạn phôi:

a. Giai đoạn phôi Trứng châu chấu

PowerPoint Presentation:

Ấu trùng 1 Ấu trùng 4 Ấu trùng 3 Ấu trùng 2 Châu chấu Trưởng thành Lột xác Lột xác Lột xác Lột xác b. Giai đoạn hậu phôi

PowerPoint Presentation:

Voøng ñôøi sinh tröôûng phaùt trieån cuûa bọ cánh cứng

PowerPoint Presentation:

Hình vẽ mô tả quá trình phát triển của loài nào?Thuộc kiểu phát triển nào,tại sao?  Phát triển qua biến thái hoàn toàn ở Ong

PowerPoint Presentation:

Hình vẽ mô tả ve saàu thuộc kiểu phát triển nào?Tại sao?  Biến thái khoâng hoàn toàn

PowerPoint Presentation:

* Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái? ST – PT qua biến thái ST – PT không qua biến thái * Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo, sinh lý khác với con trưởng thành. * Trải qua nhiều lần lột xác và các giai đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. * Con non có hình thái , cấu tạo , sinh lý tương tự con trưởng thành . * Con non phát triển thành con trưởng thành không qua giai đoạn lột xác .

PowerPoint Presentation:

* Phân biệt sinh trưởng-phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn? ST – PT qua biến thái hoàn toàn ST – PT qua biến thái không hoàn toàn. * Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành. * Ấu trùng trải qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành. * Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành . * Trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành .

PowerPoint Presentation:

Cột A Cột B Cột C 1.Phát triển không qua biến thái 2.Phát triển qua biến thái hoàn toàn 3.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn Cá quả Bọ ngựa Châu chấu Người Khỉ Ruồi Ếch Bướm Bò Câu1: Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp nội dung cột A và điền và cột C 1- a,d,e,i 2- f, g,h 3- b,c 1….. 2…. 3…. Củng cố

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống Phát triển của động vật qua…(1)…là kiểu phát triển mà…(2)… chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần…(3)…ấu trùng biến đổi thành…(4)… Biến thái không hoàn toàn Con non Con trưởng thành

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống . Phát triển của động vật qua…(1)…là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng,…(2)…và sinh lí rất khác với…(3)…, trải qua giai đoạn…(4)…(ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành Biến thái hoàn toàn Cấu tạo Con trưởng thành Trung gian

PowerPoint Presentation:

HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 1. Hoïc baøi vaø laøm caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trang 151 SGK. 2. Chuaån bò baøi môùi (baøi 38 SGK): Keå teân caùc hoocmoân aûnh höôûng ñeán sinh tröôûng vaø phaùt trieån ôû ñoäng vaät coù xöông soáng vaø ñoäng vaät khoâng xöông soáng?

Kính chuùc quí thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh söùc khoûe, chaøo taïm bieät !:

Kính chuùc quí thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh söùc khoûe, chaøo taïm bieät !