Bài 39 Môi trường và các nhân tố sinh thái

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng các em đến với buổi học hôm nay:

Chào mừng các em đến với buổi học hôm nay

:

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG I SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

PowerPoint Presentation:

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I- Môi trường sống của sinh vật Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng . Môi trường là gì?

PowerPoint Presentation:

*Hãy quan sát hình 41.1 và chú thích vào hình trên 1 Môi trường nước 2 Môi trường trên mặt đất – không khí 3 Môi trường trong đất 4 4 4 4 Môi trường sinh vật

PowerPoint Presentation:

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I- Môi trường sống của sinh vật Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng . Có mấy loại môi trường và kể tên các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật? Có bốn loại môi trường chủ yếu : Môi trường nước Môi trường trong đất Môi trường mặt đất – không khí Môi trường sinh vật

PowerPoint Presentation:

Hãy quan sát các hình sau đây: Cho biết môi trường sống và các sinh vật có trong hình Khi nào cơ thể sinh vật cũng được gọi là môi trường sống?

PowerPoint Presentation:

Môi trường trên cạn( Hưu ,cỏ…)

PowerPoint Presentation:

Môi trường nước ( cá , rong )

PowerPoint Presentation:

Môi trường nước (cá , rùa ,san hô)

PowerPoint Presentation:

Môi trường nước

PowerPoint Presentation:

Môi trường trong lòng đất(giun)

PowerPoint Presentation:

Môi trường sinh vật(bọ chét)

PowerPoint Presentation:

Vòng đời của sán lá gan

PowerPoint Presentation:

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI II- Các nhân tố sinh thái của môi trường Nhân tố sinh thái là gì? Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Có mấy nhóm nhân tố sinh thái , kể tên? Có 2 nhóm sinh thái: Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh - Nhân tố con người -Nhân tố sinh vật khác

PowerPoint Presentation:

Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh Nhân tố con người Nhân tố các sinh vật khác Bảng 41.1 Điền các nhân tố sinh thái theo từng nhóm.

PowerPoint Presentation:

Một số nhân tố sinh thái

PowerPoint Presentation:

NHAÂN TOÁ VOÂ SINH NHAÂN TOÁ HÖÕU SINH Nhaân toá con ngöôøi Nhaân toá caùc sinh vaät khaùc BAÛNG 41.2 : BAÛNG ÑIEÀN CAÙC NHOÙM NHAÂN TOÁ SINH THAÙI THEO TÖØNG NHOÙM. * Phaân loaïi caùc nhaân toá sinh thaùi sau ñaây : Ñöôùc Caù saáu Khæ Chim Raén Vi sinh vaät Phaù röøng Gioù AÙnh saùng Troàng luùa Löôïng möa Ñaùnh baét caù

PowerPoint Presentation:

Trong một ngày (từ sáng tới tối), ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào ? 2) Ở nước ta , độ dài ngày vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau? 3)Sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Trong một ngày (từ sáng tới tối), ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào ? Đáp án * Trong moät ngaøy , cöôøng ñoä aùnh saùng maët trôøi chieáu treân maët ñaát taêng daàn töø saùng tôùi tröa vaø sau ñoù giaûm daàn vaøo buoåi chieàu cho ñeán toái .

PowerPoint Presentation:

2) Ở nước ta , độ dài ngày vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau? Ñoä daøi ngaøy thay ñoåi theo muøa : muøa heø coù ngaøy daøi hôn muøa ñoâng . Đáp án

PowerPoint Presentation:

3)Sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào? Đáp án * Trong naêm nhieät ñoä thay ñoåi theo muøa : - Muøa xuaân  aám aùp - Muøa haï  noùng - Muøa ñoâng  laïnh - Muøa thu  maùt meû

PowerPoint Presentation:

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI III Giới hạn sinh thái Giới hạn sinh thái là gì? - Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định gọi là giới hạn sinh thái.

PowerPoint Presentation:

5 0 C Ñieåm gaây cheát Ñieåm gaây cheát 42 0 C Ñieåm cöïc thuaän Giôùi haïn chòu ñöïng Hình 41.2 . Giôùi haïn nhieät ñoä cuûa caù roâ phi ôû Vieät Nam Khoaûng thuaän lôïi t 0 C Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân 30 0 C

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi và bài tập

PowerPoint Presentation:

C©u1 Có mấy loại môi trường chủ yếu? Hai loại môi trường M ột loại môi trường Bốn loại môi trường A B C D Sai rồi ! Ồ ! Tiếc quá. Bạn thử lần nữa xem ! Chúc mừng bạn ! Ba loại môi trường Bài tập

PowerPoint Presentation:

Cá c nhân tố sinh thái thay đổi dựa vào những yếu tố nào? A Nhiệt độ , gió B Ánh sáng C Sè tõ, l­îng tõ C¶ B, C D ĐÁP ÁN C M ôi trường, thời gian HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

PowerPoint Presentation:

Những nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố vô sinh A B C D Ánh sáng Độ ẩm Thực vật Nhiệt độ

PowerPoint Presentation:

Nhóm nhân tố hữu sinh bao gồm những nhân tố nào? A B C D Nhân tố con người Cả A và C đúng Nhân tố các sinh vật khác Nhân tố sinh thái

PowerPoint Presentation:

Về nhà Làm bài 1 sgk/121 Học khung ghi nhớ Chuần bị bài 42