Tiết 52 bài 47 Hệ sinh thái

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 1 Tiết 52: Bài 50 HỆ SINH THÁI

Slide 2: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 2 Quan sát đoạn phim sau thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

Slide 3: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 3 Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng? Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào? Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng? Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào đối với thực vật? Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì sẽ xảy ra đối với các loài động vật? Một hệ sinh thái rừng nhiệt đới có những đặc đểm nào? Thế nào là một hệ sinh thái? Cho VD

Slide 4: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 4 Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng? Thành phần vô sinh: đất đá, lá rụng, mùn hữu cơ… Thành phần hữu sinh: cây cỏ, cây gỗ, địa y, hươu, hổ, chuột, cầy, bọ ngựa, sâu…

Slide 5: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 5 Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào? Lá và cành cây mục là thức ăn của các sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun đất, nấm…

Slide 6: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 6 Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng? Cây rừng cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn, nơi sinh sản, khí hậu ôn hòa cho động vật sinh sống [email protected]

Slide 7: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 7 Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào đối với thực vật? Động vật rừng có ảnh hưởng đối với thực vật: động vật ăn thực vật nhưng đồng thời cũng góp phần thụ phấn và phát tán cho thực vật, phân bón cho thực vật…

Slide 8: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 8 Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì sẽ xảy ra đối với các loài động vật? Chy rừng quốc gia Hồng Lin

Slide 9: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 9

Slide 10: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 10

Slide 11: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 11

Slide 12: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 12 Một hệ sinh thái rừng nhiệt đới có những đặc đểm nào? Thế nào là một hệ sinh thái? Hệ sinh thái bao gồm: quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh) Các sinh vật luôn tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Slide 13: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 13 Trong hệ sinh thái các sinh vật có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau về tạo cho hệ sinh thái có cấu trúc ổn định và cân bằng. Một trong các mối quan hệ đó là quan hệ về dinh dưỡng. Mối quan hệ này thể hiện thông qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Vậy thế nào là chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, ta cùng tìm hiểu.

Slide 14: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 14 HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI (Rừng quốc gia Hòang Liên)

Slide 15: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 15 HEÄ SINH THAÙI RÖØNG NHIEÄT ÑÔÙI (Röøng quốc gia Hoàng Liên)

Slide 16: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 16 HEÄ SINH THAÙI RÖØNG NHIEÄT ÑÔÙI (Röøng quốc gia Hoàng Liên)

Slide 17: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 17

II. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn : 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 18 II. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Slide 19: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 19 Xác sinh vật vi sinh vật Đại bàng Hổ Rắn Cầy Bọ ngựa Sâu ăn lá Hươu Cây gỗ Cây cỏ Địa y Giun đất Nấm LƯỚI THỨC ĂN

Slide 20: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 20 Xác sinh vật vi sinh vật Đại bàng Hổ Rắn Cầy Bọ ngựa Sâu ăn lá Hươu Cây gỗ Cây cỏ Địa y Giun đất Nấm ? Thức ăn của chuột là gì? Động vật nào ăn thịt chuột? Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống trong chuỗi thức ăn sau

Slide 21: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 21 ? Chuột Cây cỏ Rắn ? ? ? Chuột Cây cỏ Cầy Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống trong chuỗi thức ăn sau

Slide 22: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 22 ? Bọ ngựa Sâu ăn lá cây Rắn ? ? Sâu ăn lá cây Cây Bọ ngựa ? ? Caày Chuoät Ñaïi baøng ? ? Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống trong các chuỗi thức ăn sau:

Slide 23: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 23 Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ

Slide 24: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 24 Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích vừa là sinh vật bị mắt xích tiêu thụ. phía sau phía trước ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Slide 25: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 25 Xác sinh vật vi sinh vật Đại bàng Hổ Rắn Cầy Bọ ngựa Sâu ăn lá Hươu Cây gỗ Cây cỏ Địa y Giun đất Nấm ? Sâu ăn lá tham gia vào những chuỗi thức ăn nào? ? Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.

Slide 26: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 26 Cây gỗ Sâu ăn lá cây Bọ ngựa Cây gỗ Cầy Cây cỏ Cây cỏ Cây cỏ Bọ ngựa Chuột Cầy Sâu ăn lá cây Sâu ăn lá cây Sâu ăn lá cây Sâu ăn lá cây Sâu ăn lá cây Cây gỗ Chuột Các chuỗi thức ăn có sâu ăn lá cây tham gia: H3

Slide 27: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 27 Xác sinh vật vi sinh vaät Đại bàng Hổ Rắn Cầy Boï ngöïa Saâu aên laù Hươu Cây gỗ Cây cỏ Ñòa y Giun ñaát Nấm Sinh vaät saûn xuaát: caây goã, caây coû Sinh vật tiêu thụ cấp 1: Sâu ăn lá cây, chuột, hươu Sinh vật tiêu thụ cấp 2: Bọ ngựa, cầy, rắn Sinh vật tiêu thụ cấp 3: Rắn, đại bàng, hổ Sinh vật phân giải: Vi sinh vật, nấm, địa y, giun đất

Slide 28: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 28 Sắp xếp vi sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái. Sinh vật sản xuất: cây gỗ, cây cỏ Sinh vật tiêu thụ: •Sinh vật tiêu thụ cấp 1: sâu ăn lá cây, chuột, hươu. Sinh vật tiêu thụ cấp 2: bọ ngựa, cầy, rắn. Sinh vật phân giải: vi sinh vật, nấm, giun đất.

Slide 29: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 29 ? Thế nào là lưới thức ăn Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn ? Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm những thành phần chủ yếu nào? Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 thành phần chủ yếu: Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Sinh vật phân giải. Thảo luận nhĩm trả lời cu hỏi

Slide 30: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 30 Trong hệ sinh thái luôn có sự tuần hoàn vật chất Thực vật Vô cơ Động vật Mùn hữu cơ

Slide 31: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 31 Hệ sinh thái Khái niệm HST Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh) tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Các thành phần Chuỗi và lưới thức ăn Các thành phần vô sinh .Sinh vật sản xuất .Sinh vật tiêu thụ .Sinh vật phân giải Chuỗi TA Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Lưới thức ăn gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. Lưới TA

Slide 32: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 32 Câu 1: Trong thực tiễn sản xuất người nông dân đã làm gì để tận thu nguồn thức ăn của vật nuôi Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: a. Thả nhiều cá trong ao nuôi b. Thực hiện mô hình VAC kết hợp vườn- ao – chuồng c. Dự trữ rơm rạ cho trâu bò ăn trong mùa khô d. Cả câu a,b,c đều đúng

Slide 33: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 33 Câu 2: Việc làm nào sau đây làm tổn hại đến hệ sinh thái? a. Sử dụng thuốc trừ sâu quá mức. b. Trồng cây gây rừng. c. Sử dụng mìn, lưới có mắt nhỏ để đánh bắt cá d. Cả câu a,b đều đúng

Slide 34: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 34 Một quần xã sinh vật có các loài sinh vật sau: vi sinh vật, chim ăn sâu, sâu, hổ, mèo, cỏ, thỏ, dê a/ Hãy viết các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật? b/ Vẽ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên?  Trả lời: a. Các chuỗi thức ăn: Cỏ  thỏ  mèo  vi sinh vật Cỏ  thỏ  hổ  vi sinh vật Cỏ  dê  hổ  vi sinh vật Cỏ  sâu  chim ăn sâu vi sinh vật

Slide 35: 

35 Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai CỦNG CỐ: Một quần xã sinh vật có các loài sinh vật sau: vi sinh vật, chim ăn sâu, sâu, hổ, mèo, cỏ, thỏ, dê a. Hãy viết các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật? b. Vẽ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên?  Trả lời: b. Sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên: Cỏ Thỏ Dê Sâu Mèo Hổ Chim ăn sâu Vi sinh vật

Slide 36: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 36 -Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK -Đọc mục “em có biết” tr153 -Chuẩn bị bài thực hành: + Kẻ các bảng của bài 51,52 + Tìm hiểu môi trường xung quanh nơi em đang sống Hướng dẫn về nhà

Slide 37: 

Nguyễn Văn Minh Trường THCS Bản Xen Mường Khương Lào Cai 37