Bài 60 Cơ quan sinh dục nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

CHƯƠNG XI: SINH SẢN:

CHƯƠNG XI: SINH SẢN Bi 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM

PowerPoint Presentation:

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG SINH SẢN Nêu được vai trò của các cơ quan sinh sản của nam và nữ Trình bày được những thay đổi hình thái và sinh lí cơ thể trong tuổi dậy thì trình bày được những điều kiện cần để trứng được thụ tinh và phát triển thành thai, từ đó nêu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai Nêu được sơ lược các bệnh lây truyền qua đường sinh dục và ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe

PowerPoint Presentation:

BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM:

PowerPoint Presentation:

Nơi sản xuất tinh trùng là ( 1 )_________. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là ( 2 )__________, đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong ( 3 )______ ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33 o C – 34 o C). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ( 4 )____________ đến chứa tại ( 5 )___________. tinh hoàn mào tinh bìu túi tinh ống dẫn tinh

PowerPoint Presentation:

Tinh hoàn Mào tinh ống dẫn tinh Túi tinh Dương vật Tuyến tiền liệt Tuyến hành I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM: Cơ quan sinh dục nam gồm những bộ phận nào? - Tinh hoàn - Mào tinh - Ống dẫn tinh - Túi tinh - Dương vật - Tuyến tiền liệt - Tuyến hành 

PowerPoint Presentation:

Tinh hoàn Mào tinh ống dẫn tinh Túi tinh Dương vật Tuyến tiền liệt Tuyến hành I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM: - Tinh hoàn : - Mào tinh : - Ống dẫn tinh : - Túi tinh : - Dương vật : - Tuyến tiền liệt : - Tuyến hành :  Cho biết chức năng của từng bộ phận của cơ quan sinh dục nam? Sản sinh tinh trùng Nơi hoàn thiện về cấu tạo của tinh trùng Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh Chứa và nuôi dưỡng tinh trùng Đưa tinh trùng ra ngoài qua ống đái khi phóng tinh Tiết dịch hòa với tinh trùng để tạo thành tinh dịch Tiết dịch nhờn…

PowerPoint Presentation:

Cho biết đường đi của tinh trùng? - Tinh trùng từ mào tinh theo ống dẫn tinh đến chứa tại túi tinh. Tinh trùng từ túi tinh hòa vào dịch từ tuyến tiền liệt tiết ra tạo thành tinh dịch phóng ra ngoài qua ống đái khi xuất tinh. I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM: Mào tinh ống dẫn tinh Túi tinh Tuyến tiền liệt ống đái

PowerPoint Presentation:

 II – TINH HOÀN VÀ TINH TRÙNG: BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM: - Tinh hoàn : - Mào tinh : - Ống dẫn tinh : - Túi tinh : - Dương vật : - Tuyến tiền liệt : - Tuyến hành : Nơi hoàn thiện về cấu tạo của tinh trùng Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh Chứa và nuôi dưỡng tinh trùng Đưa tinh trùng ra ngoài qua ống đái khi phóng tinh Tiết dịch hòa với tinh trùng để tạo thành tinh dịch Tiết dịch nhờn… Sản sinh tinh trùng

PowerPoint Presentation:

II – TINH HOÀN VÀ TINH TRÙNG: I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM: BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM Tinh hoàn là gì? Tinh hoàn có nhiệm vụ gì? - Tinh hoàn là một bộ phận của cơ quan sinh dục nam có nhiệm vụ sản sinh tinh trùng Tinh trùng Tinh trùng là gì? Tinh trùng được sản sinh khi nào? - Tinh trùng là tế bào sinh dục nam, được sản sinh bắt đầu từ tuổi dậy thì 

PowerPoint Presentation:

BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM II – TINH HOÀN VÀ TINH TRÙNG: Tinh trùng Tế bào đang phân chia để hình thành tinh trùng Tế bào gốc Thành ống sinh tinh H60.2. Sơ đồ quá trình sản sinh tinh trùng (một phần mặt cắt của ống sinh tinh) Tinh trùng được sản sinh trong ống sinh tinh từ các tế bào mầm ( tế bào gốc) trải qua phân chia giảm nhiễm ( bộ nhiễm sắc thể đặc trưng giảm đi một nửa) Tinh trùng được sản sinh ở bộ phận nào của tinh hoàn? ống sinh tinh

PowerPoint Presentation:

BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM II – TINH HOÀN VÀ TINH TRÙNG: Tinh trùng Tinh trùng có cấu tạo như thế nào? Tinh trùng có mấy loại là những loại nào, hoạt động sống của chúng ra sao? - Tinh trùng nhỏ. Gồm đầu, cổ, đuôi dài để di chuyển. - Tinh trùng có 2 loại: X và Y  - Tinh trùng có khả năng sống 3-4 ngày trong cơ quan sinh dục nữ

PowerPoint Presentation:

 - Tinh hoàn là một bộ phận của cơ quan sinh dục nam có nhiệm vụ sản sinh tinh trùng - Tinh trùng là tế bào sinh dục nam, được sản sinh bắt đầu từ tuổi dậy thì - Tinh trùng nhỏ. Gồm đầu, cổ, đuôi dài để di chuyển. - Tinh trùng có 2 loại: X và Y - Tinh trùng có khả năng sống 3-4 ngày trong cơ quan sinh dục nữ II – TINH HOÀN VÀ TINH TRÙNG: I – CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN SINH DỤC NAM: BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM

Hoàn thành bảng 60/189:

Hoàn thành bảng 60/189 Cô quan Chöùc naêng 1. Tinh hoaøn  2. Maøo tinh hoaøn  3. Bìu  4. OÁng daãn tinh  5. Tuùi tinh  6. Tuyeán tieàn lieät  7. OÁng ñaùi  8. Tuyeán haønh  (tuyeán Coâpô) a. Tieát dòch hoaø vôùi tinh truøng töø tuùi tinh chuyeån ra ñeå taïo thaønh tinh dòch . b. Nôi nöôùc tieåu vaø tinh dòch ñi ra. c. Nôi saûn xuaát tinh truøng . d. Tieát dòch ñeå trung hoaø axit trong oáng ñaùi , chuaån bò cho phoùng tinh qua, ñoàng thôøi giaûm ma saùt trong quan heä tình duïc . e. Nôi chöùa vaø nuoâi döôõng tinh truøng . g. Nôi tinh truøng tieáp tuïc phaùt trieån vaø hoaøn thieän veà caáu taïo . h. Daãn tinh truøng töø tinh hoaøn ñeán tuùi tinh . i. Baûo ñaûm nhieät ñoä thích hôïp cho quaù trình sinh tinh . c g i h e a b d KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Dặn dò - Học bài, đọc phần em có biết - Nghiên cứu bài 61:

Dặn dò - Học bài, đọc phần em có biết - Nghiên cứu bài 61