Bài 24 Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

CHƯƠNG V: TIÊU HOÁ:

CHƯƠNG V: TIÊU HOÁ BÀI 24: TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ

CHƯƠNG IV: TIÊU HÓA BÀI24: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA:

CHƯƠNG IV: TIÊU HÓA BÀI24: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA I. Thức ăn và sự tiêu hoá Con người thường ăn những lọai thức ăn có chứa chất gì ? => Thức ăn gồm chất hữu cơ và chất vô cơ Các chất trong thức ăn Các chất hữu cơ Gluxit Lipit Prôtêin Axit nuclêit Vitamin Các chất vô cơ Muối khoáng Nước

PowerPoint Presentation:

hoạt động tiêu hoá Hoạt động hấp thu Các chất trong thức ăn các chất hữu cơ Các chát vô cơ Gluxit Lipit Pôtêin Axit nuclêit Vitamin Muối khoáng Nước Các chất hấp thu được Đường đơn Axit béo, glixerin Ax Axitamin Các thành phần của nuclêôtic Vtamin Muối khoáng Nước SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT VỀ THỨC ĂN VÀ CÁC HOẠT ĐÔNG CHỦ YẾU CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU HOÁ

Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá thức ăn? :

Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá thức ăn? Vitamin, muối khoáng , nước Các chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá thức ăn ? => Gl uxit , lipit , prôtêin , axit nuclêic

CÁC HỌAT ĐỘNG CỦA QÚA TRÌNH TIÊU HÓA:

CÁC HỌAT ĐỘNG CỦA QÚA TRÌNH TIÊU HÓA Quá trình tiêu hoá gồm những giai đoạn nào? =>Quá trình tiêu hoá gồm các giai đoạn: ăn uống, đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng, thải phân ĂN TIÊU HÓA THỨC ĂN HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG THẢI PHÂN BIẾN ĐỔI LÍ HỌC BIẾN ĐỔI HÓA HỌC TIẾT DỊCH TIÊU HÓA ĐẨY CÁC CHẤT TRONG ỐNG TIÊU HÓA

HOẠT ĐỘNG TIÊU HÓA Ở NGƯỜI:

HO ẠT ĐỘNG TIÊU HÓA Ở NGƯỜI

II. Các cơ quan tiêu hoá :

II. Các cơ quan tiêu hoá Quan sát hình vẽ , xác định tên của các cơ quan trong hệ tiêu hoá ?

Xem phim và thảo luận nhóm:

Xem phim và thảo luận nhóm Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 24 trang 80 SGK?

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá:

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Khoang miệng Họng(hầu) Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Ruột thẳng Hậu môn

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá:

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Khoang miệng Tuyến nước bọt Họng(hầu) Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Ruột thẳng Hậu môn

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá:

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Khoang miệng Tuyến nước bọt Họng(hầu) Tuyến vị Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Ruột thẳng Hậu môn

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá:

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Khoang miệng Tuyến nước bọt Họng(hầu) Tuyến vị Thực quản Tuyến ruột Dạ dày Ruột non Ruột già Ruột thẳng Hậu môn

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá:

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Khoang miệng Tuyến nước bọt Họng(hầu) Tuyến vị Thực quản Tuyến ruột Dạ dày Tuyến gan-mật Ruột non Ruột già Ruột thẳng Hậu môn

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá:

Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Khoang miệng Tuyến nước bọt Họng(hầu) Tuyến vị Thực quản Tuyến ruột Dạ dày Tuyến gan-mật Ruột non Tuyến tụy Ruột già Ruột thẳng Hậu môn

II. Các cơ quan tiêu hoá:

II. Các cơ quan tiêu hoá Hệ tiêu hoá gồm: ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá + Ống tiêu hoá gồm khoang miệng-hầu-thực quản-dạ dày-ruột non-ruột già-ruột thẳng-hậu môn + Tuyết tiêu hoá gồm: - Tuyến nước bọt tíêt ra nước bọt - Tuyến vị tiết ra dịch vị - Tuyến gan tiết dịch mật đổ vào túi mật - Tuyến ruột ở ruột non tiết dịch ruột

Củng cố 1. Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động: a. ăn, tiêu hoá thức ăn,thải phân b. ăn,biến đổi hoá học,hấp thụ chất dinh dưỡng,thải phân c. ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá,tiêu hoá thức ăn, hăp thụ chất dinh dưỡng,thải phân d. ăn đẩy thức ăn,biến đổi lí học,biến đổi hoá học, thải phân:

Củng cố 1 . Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động: a. ăn, tiêu hoá thức ăn,thải phân b. ăn,biến đổi hoá học,hấp thụ chất dinh dưỡng,thải phân c. ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá,tiêu hoá thức ăn, hăp thụ chất dinh dưỡng,thải phân d. ăn đẩy thức ăn,biến đổi lí học,biến đổi hoá học, thải phân 2 . Các chất trong thức ăn gồm: a. Chất vô cơ, chất hữu cơ, muối khoáng b. Chất hữu cơ, vitamin,protêin,lipit c.Chất hữu cơ chất vô cơ d. Muối khoáng,chất béo, gluxit, vitamin

Dặn dò: - Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài :

Dặn dò: - Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc “em có biết” -Chuẩn bị bài 25 bằng cách trả lời trước các lệnh hoạt động SGK Tr81-82 và kẻ bảng 25