Bài 26 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

B à i 27 I.M ộ t s ố đạ i di ệ n s â u b ọ khác. 1. S ự đ a d ạ ng v ề lo à i, lối sống và tập tính. 2. Nhận bi ế t m ộ t s ố đạ i di ệ n v à m ô i tr ườ ng s ố ng. II. Đặ c đ i ể m chung và vai tr ò th ự c ti ễ n. 1. Đặ c đ i ể m chung. 2. Vai tr ò th ự c ti ễ n. Đ A D Ạ NG V À ĐẶ C Đ I Ể M CHUNG C Ủ A L Ớ P S Â U B Ọ

PowerPoint Presentation:

1.Sự đa dạng về loài, lối sống, và tập tính. Sâu bọ có khoảng gần 1 triệu loài rất đa dạng về loài , lối sống và tập tính. Xét các đại diện trong loài sau: M ọ t h ạ i g ỗ Bọ ng ự a b ắ t m ồ i Ve s ầ u sự th á i kh ô ng ho à n to à n c ủa chu ồ n chu ồ n V à c á c đạ i di ệ n kh á c

PowerPoint Presentation:

1.M ọ t hại g ỗ Biến th á i ho à n to à n: ấ u tr ù ng kh á c cơ th ể tr ưở ng th à nh.

PowerPoint Presentation:

2.B ọ ng ự a b ắ t m ồ i

PowerPoint Presentation:

3.S ự bi ế n th á i kh ô ng ho à n to à n của chu ồ n chu ồ n ấ u tr ù ng T rưởng th à nh -> ấ u tr ù ng ho à n to à n gi ố ng d ạ ng tr ưở ng th à nh

PowerPoint Presentation:

4.Ve s ầ u Ve s ầ u h ú t nh ựa c â y v à k ê u v à o m ùa h ạ . Ấu trùng ở đất , ăn rễ cây.

PowerPoint Presentation:

5 . B ướ m c ả i Con đự c c o n c á i Sâu non ăn lá cây

PowerPoint Presentation:

6. Ong m ậ t đ ang th ụ ph ấ n gi ỏ m ậ t ở ch â n sau Sau khi đã lấy đầy 2 giỏ mật ở chân sau ong mật vô tình đã thụ phấn cho cây trồng.

PowerPoint Presentation:

7. R uồ i v à mu ỗ i Muỗi cái sau khi h ú t no m á u Ru ồ i thò v ò i h ú t

PowerPoint Presentation:

Sâu b ọ ph â n b ố r ộ ng kh ắ p c á c m ô i trườ ng nh ư d ướ i n ướ c, tr ê n c ạ n, s ố ng t ự do v à s ố ng k í sinh. H ã y l ự a ch ọ n c á c đạ i di ệ n ho à n th à nh b ả ng 1: Sự đa dạng về môi trường sống.? 2. Nhận biết một số đại diện bảng

PowerPoint Presentation:

II. Đặc điểm chung v à vai tr ò th ự c ti ễ n. 1. đặ c đ i ể m chung. v ỏ c ơ th ể b ằ ng kitin. Th ầ n kinh ph á t tri ể n cao. S â u b ọ c ó đủ 5 gi ã quan:x ú c gi á c, kh ứ u gi á c, v ị gi á c, th í ng gi á c, th ị gi á c. sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí. cơ thể có 3 phần: đầu, ngực, bụng.

PowerPoint Presentation:

S â u b ọ c ó nhi ề u h ì nh th ứ c phát triển bi ế n th á i kh á c nhau. ph ầ n đầ u c ó 1 đô i râu, ph ầ n ng ự c c ó ba đô i ch â n v à 2 đô i c á nh. s â u b ọ c ó tu ầ n ho à n h ở ,tim h ì nh ống, nhi ề u ng ă n n ằ m ở bụng. T ừ c á c th ô ng tin tr ê n h ã y r ú t ra c á c đặ c đ i ể m chung c ủa s â u b ọ ? D.A

PowerPoint Presentation:

S â u b ọ r ấ t đ a d ạ ng v à c ó vai tr ò quan tr ọ ng, 1 s ố c ó h ạ i nh ư s â u h ạ i rau, h ạ i hoa.... 1 s ố c ó l ợi nh ư ong m ậ t, t ằ m l á y s ợ i T ừ c á c ki ế n th ứ c đã h ọ c ho à n th à nh b ả ng 2 SGK để th ấ y vai tr ò c ủa s â u b ọ ? D.A K ế t lu ậ n

PowerPoint Presentation:

Đặ c đ i ể m chung C ơ th ể g ồ m ba ph ầ n: đầ u, ng ự c, b ụ ng Ph ầ n đầ u c ó 1 đô i r â u Ng ự c c ó 3 đô i ch â n v à 2 đô i c á nh Hô h ấ p bằng ố ng kh í Phát tri ể n qua bi ế n th á i

Bảng 2: Vai trò thực tiễn của Sâu bọ:

B ả ng 2: Vai tr ò th ự c ti ễ n c ủa Sâu b ọ stt C á c đạ i di ệ n Vai tr ò ongm ậ t t ằ m ruồi mu ỗ i Ong m ắ t đỏ 1 Làm thu ố c v v 2 L à m th ự c ph ẩ m v 3 thụ phấncho c â y v 4 Thức ăn cho độ ng v ậ t kh á c v 5 Diệt sâu h ạ i v 6 Hại h ạ t ngũ cốc 7 Truy ề n b ệ nh v v

Bảng 1.Sự đa dạng về môi trường sống:

Bảng 1.Sự đa dạng về môi trường sống stt Môi trường sống Môi trường sống Một số đại diện Ở nước Trên mặt nước ấu trùng chuồn chuồn Trong nước bọ gậy, bọ vẽ Ở cạn Dưới đất ấu trùng ve sầu Trên mặt đất dế mèn, dế trũi,bọ hung Trên cây bọ ngựa Trên không Bướm, ong Kí sinh Ở cây bọ rầy, Ở động vật chấy, rận

PowerPoint Presentation:

S â u b ọ r ấ t đ a d ạ ng v ề m ô i tr ườ ng s ố ng , l ố i s ố ng v à t ậ p t í nh. Ch ú ng ph â n b ố ở kh ắ p nơi trên hành tinh và có nhiều đặc điểm chung. S â u b ọ c ó vai tr ò quan trọng tro ng thi ê n nhi ê n v à trong đờ i sống con ng ườ i, m ộ t s ố c ó h ạ i đá ng k ể v ớ i c â y tr ồ ng.

authorStream Live Help