Bài 32: CÁC LOẠI QUẢ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KIỂM TRA BÀI CŨ:

1. Sinh sản hữu tính là hiện tượng nào dưới đây ? Sinh sản có hiện tượng thụ tinh. Cơ thể mới hình thành từ noãn. Cơ thể mới hình thành từ hạt phấn Cơ thể mới hình thành từ bầu nhụy. KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Phôi của hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? A. Noãn. B. Hợp tử C. Bầu nhụy D. Hạt phấn 3/- Giao phấn là hiện tượng: A. Hạt phấn tiếp xúc với bầu nhuỵ của hoa đó. B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ C. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhuỵ của hoa khác D. Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử

Bài 32:

Bài 32 CÁC LOẠI QUẢ

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình theo em có thể phân chia quả thành mấy nhóm? Nêu các đặc điểm mà em dùng để phân chia chúng?

PowerPoint Presentation:

Quả gồm các bộ phận nào? 1 2 Vỏ quả  Quả gồm vỏ quả và hạt Hạt

PowerPoint Presentation:

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?  Căn cứ vào vỏ quả khi chín chia quả thành hai loại: quả khô và quả thịt QUẢ THỊT QUẢ KHÔ

PowerPoint Presentation:

Quả chò Quả me Quả lạc CÁC QUẢ KHÔ Vỏ quả khô có đặc điểm gì? Có thể chia quả khô thành mấy loại? Đặc điểm của mỗi loại? Cho ví dụ. Quả khô không nẻ Quả khô nẻ

PowerPoint Presentation:

Bài 32: CÁC LOẠI QUẢ I/- QUẢ KHÔ 1/- Đặc điểm : 2/- Phân loại : * Quả khô nẻ : quả cải, quả bông, quả đậu xanh, … * Quả khô không nẻ : Ví dụ: II/ - QUẢ THỊT khi chín vỏ quả khô, mỏng, cứng Có hai loại quả khô khi chín vỏ quả, tự tách cho hạt rơi ra ngoài Ví dụ: khi chín vỏ quả không tự tách ra. quả chò, quả me, quả lạc, …

PowerPoint Presentation:

QUẢ THỊT Quả mọng Quả hạch

PowerPoint Presentation:

Bài 32: CÁC LOẠI QUẢ I/- QUẢ KHÔ 1/- Đặc điểm : 2/- Phân loại : * Quả khô nẻ : quả cải, quả bông, quả đậu xanh, … * Quả khô không nẻ : Ví dụ: II/ - QUẢ THỊT khi chín vỏ quả khô, mỏng, cứng Có hai loại quả khô khi chín vỏ quả, tự tách cho hạt rơi ra ngoài Ví dụ: khi chín vỏ quả không tự tách ra. quả chò, quả me, quả lạc, … 1/- Đặc điểm : 2/- Phân loại : * Quả mọng : quả cà chua, quả chanh, quả đu đủ, … * Quả hạch : Ví dụ: khi chín vỏ quả mềm, dày, nhiều thịt quả Có hai loại quả thịt vỏ quả toàn thịt, mọng nước ít nhiều. Ví dụ: ngoài thịt quả, vỏ có hạch cứng bọc hạt. quả mơ, quả đào, quả dừa, …

PowerPoint Presentation:

QUẢ HẠCH QUẢ KHÔ QUẢ THỊT QUẢ KHÔ NẺ QUẢ MỌNG QUẢ KHÔ KHÔNG NẺ CÁC LOẠI QUẢ

PowerPoint Presentation:

1/- Caên cöù vaøo voû quaû chia quaû thaønh 2 loaïi : Quaû moïng vaø quaû khoâ Quaû khoâ vaø quaû thòt Quaû haïch vaø quaû moïng Quaû khoâ vaø quaû khoâ neû. CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 2/-Trong caùc nhoùm quaû sau, nhoùm naøo goàm toaøn quả thòt ? Quaû ñaäu baép, quaû me, quaû thìa laø, quaû caûi. Quaû caø chua, quaû ôùt, quaû keù, quaû me. Quaû döøa, quaû xoaøi, quaû taùo, quaû chuoái. Caû a vaø b. 3/- Quả đào thuộc quả : A. Hạch B. Mọng C. Khô nẻ D. Khô không nẻ 4/- Đặc điểm nào không có ở quả thịt A. Vỏ quả mềm, dày chứa thịt B. Quả gồm toàn thịt quả hoặc mọng nước C. Trong phần vỏ quả có hạch cứng bọc lấy hạt D. Vỏ quả khô, mỏng, cứng, tự nứt khi chín

PowerPoint Presentation:

BT1/- Cho các quả sau: quả bông, quả bưởi, quả nho, quả bí, quả mơ, quả cải, quả xoài, quả táo ta, quả chò . Hãy chọn và điền vào ô thích hợp ở bảng dưới đây Quả khô Quả khô nẻ Quả khô không nẻ Quả thịt Quả mọng Quả hạch BT2/. Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì: Có thể dùng hạt với các tác dụng khác. Chất lượng hạt tốt hơn. Khi chín khô vỏ quả nẻ làm hạt rơi xuống đất khó thu hoạch. Khi chín khô vỏ quả dính chặt vào hạt nên khó thu hoạch. quả bông quả bưởi quả nho quả bí quả mơ quả cải quả xoài quả táo ta quả chò

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Ở NHÀ * Học bài, trả lời các câu hỏi. * Quan sát thực tế để tự phân loại quả theo bài học. * Đọc mục “Em có biết?” * Chuẩn bị vật mẫu bài 33.