Nguyện Chúa Chí Ái

Views:
 
     
 

Presentation Description

Nguyện Chúa Chí Ái

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM. KIM LONG Trình bầy: CA ĐOÀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Slide 2: 

Nguyện Chúa Chí Ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

Slide 3: 

Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa đầy vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

Slide 4: 

Nguyện Chúa Chí Ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

Slide 5: 

Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xoá sạch lỗi lầm.

Slide 6: 

Nguyện Chúa Chí Ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

Slide 7: 

Sáng tác: LM. KIM LONG Trình bầy: CA ĐOÀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Slide 8: 

Nguyện Chúa Chí Ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

Slide 9: 

Lạy Chúa trời cao sang, nguyện đoái thươngnghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung, hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

Slide 10: 

Nguyện Chúa Chí Ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

Slide 11: 

Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.

Slide 12: 

Nguyện Chúa Chí Ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

Slide 13: 

Sáng tác: LM. KIM LONG Trình bầy: CA ĐOÀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 3/2008 Nguyïån Chuáa Chñ AÁi

authorStream Live Help