delinguadeprestixioaminorizada-101103184545-phpapp01

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

O galego: de lingua de prestixio a lingua minorizada.:

O galego : de lingua de prestixio a lingua minorizada.

As orixes: :

As orixes : Nace no s. IX d.C. (latín+linguas de substrato e superestrato) Xa no s. XI vai substituíndo ao latín nos textos escritos. Convértese na única lingua empregada por toda a poboación latín só en textos escritos de carácter culto.

IDADE MEDIA:

IDADE MEDIA ALTA IDADE MEDIA s. V – s.XI BAIXA IDADE MEDIA s. XII – s.XV Nacemento das linguas románicas s. VIII-IX Nacemento das literaturas románicas s.XI-XII-XIII

O galego na Idade Media:

O galego na Idade Media s . XII-XIII : esplendor lingua de cultura + latín falado por toda a poboación 1ºs textos en galego : documentos notariais, testamentos, contratos. literatura : cantigas de amor, amigo e escarnio cantigas de Santa María: Afonso X o Sabio. Lingua totalmente normalizada : usos sociais extensos

O GALEGO NA IDADE MEDIA:

Lingua de reis O GALEGO NA IDADE MEDIA Lingua do pobo Séculos IX-XV 700 anos de Normalidade lingüística Galego: idioma para a educación dos reis Galego: lingua lírica de poetas non galegos Sociedade galega medieval: monolingüe en galego

PowerPoint Presentation:

O GALEGO NA IDADE MEDIA Do monolingüismo á substitución lingüística s.IX – s.XI Galego: lingua oral Galiza: monolingüe en galego s.XII – s.XV s.XII Galego: lingua oral e lingua escrita (Primeiros textos literarios: 1196) s.XIII Galego: lingua literaria da PI (Inicio da castelanización do poder: Fernando VII e Afonso X) s.XIV s.XV Galego: comeza a súa decadencia. Galiza: sen corte e sen chancelería. Morte do Conde de Barcelos en1350. Fin da escola trobadoreca gal-port. Galego: lingua do pobo. Castelán: lingua do poder. Galiza: sometida á coroa de Castela.

Orixe do conflito: s. XIV-XV:

Orixe do conflito: s. XIV-XV Comezan loitas dinásticas. Galicia apoia nobreza perdedora. Entran nobres e eclesiásticos foráneos. (corte castelá) Traen o castelán. S. XV: RRCC “proceso de doma e castración de Galicia” Asóciase: - Castelán usos formais e clases altas - Galego: usos informais e clases baixas. Lingua foránea dominante/lingua autóctona minorizada (castelán) (galego)

A Recuperación::

A Recuperación : - S. XVIII : a Ilustración primeiras voces en defensa da lingua (reclámase o seu uso en Administración, Ensino e Igrexa) - S.XIX: Rexurdimento (Rosalía, Curros Enríquez, Eduardo Pondal) a) Gramáticas, dicionarios, historias de Galicia. b) Uso da lingua como arma de defensa e reivindicación.

s. XX-XXI: estatus legal:

s. XX-XXI: estatus legal 1º terzo : Grupo Nós (Castelao, Risco, Cuevillas...) Emprego en actos públicos: conferencias, mitins, discursos. Novos dicionarios e gramáticas (breves pero de certa importancia) Emprego literario: rexurdir da prosa (novela, ensaio e relato breve) e teatro. Non normativizada e pouco normalizada.

A Guerra Civil e a posguerra: a longa noite de pedra.:

A Guerra Civil e a posguerra : a longa noite de pedra. Represión política, social e lingüística. Exilio, fusilamentos Imposición do castelán prohibición de usar o galego. No ensino Na Administración Medios de Comunicación Só ámbito familiar (aumentan os prexuízos e o sentimento de autoodio)

Fin da ditadura: novos vieiros:

Fin da ditadura : novos vieiros Anos 70-80. - débil presenza no ensino universitario. - materiais para o seu estudo - democracia=liberdade lingüística - 1978: Constitución Española (lingua oficial) - pouco uso oral, castelán lingua A/galego lingua B - perda intraxeracional de falantes. - prexuízos importantes. - Estatuto de Autonomía (1981)----lingua propia - Lei de Normalización Lingüística (1983)

Actualidade.:

Actualidade. Lingua normativizada : posúe normativa oficial, abondosa e importante produción literaria, presenza destacada na internet. Aínda sofre desprestixio social e moitos prexuízos (usos informais, ideolóxicos asociada a unha determinada opción política...) Escasa presenza medios de comunicación (prensa, radio...) Mocidade e mundo urbano: uso reducido. Maior coñecemento da lingua galega e menor emprego activo.

authorStream Live Help