Σχετικά με το γάμο

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

S?et??? µe t? ??µ? ?a? ???a…

Slide 2: 

?? ? ??µ?? ?ta? ?a???, de? ?a ??e?a??ta? µ??t??e?...

Slide 3: 

?? ap?fas?se?? ?a pa?t?e?te?? pa?t????? µ?a ???t?!.. ?ts?, t? ?a?? ?a e??a? µ????te??...

Slide 4: 

G?a µ?a ???a??a ? ??d?a? e??a? sa? t?? pe???d?!.. ?ta? ???eta? e????e? ?a? ?ta? ?a??ste?e?, t?? ß??e? se s???e??...

Slide 5: 

??ete d?? ep?????? st? ???: ?p??e?te ?a µe??ete e?e??e??? ?a? ?a e?ste ??????, ? ?a pa?t?e?te?te ?a? ?a pa?a?a??te ?a pe???ete…

Slide 6: 

Se ??a ???t??? p??t?, µ?a ????a ??t?e? µ?a ????. ---?a?t?eµ??? de? e?ste; ---????sta apa?t?e? a?t?… ---??te ??at? f???te t? da?t???d? se ????? ????; ---?pe?d? pa?t?e?t??a ????? ?????p?…

Slide 7: 

??a? ?ea??? ??t?e? t?? pat??a t??. --???a? a???e?a µpaµp?, ?t? se µe???? ???t? t?? ?f????? ??a ?t?µ? de? ???e? t? s????? t?? µ???? ?a t?? pa?t?e?e?; ?a? ? pat??a? t?? apa?t?e?… --??t? pa?d? µ?? s?µßa??e? se ??a ta ???t? t?? ??sµ??…

Slide 8: 

?ta? µ?a ???a??a “????e?” t?? s????? sa?, ad?af???ste!!!!! ?e? ?p???e? ?a??te?? e?d???s? ap? t? ?a t?? af?sete ?a t?? f???t??e?…

Slide 9: 

??a? ???? se ?????a ??µ??, ??t?e? t?? pat??a t??. --?paµp?, p?s? ??st??e? ? ??µ??; ?a? ? pat??a? t?? apa?t?e?… --?e? ???? pa?d? µ??… ???µa p??????!

Slide 10: 

??? ??a?a ???a??a ? ??d?a?, p??pe? ?a t?? f???t??e?  sa? t? ?a?? ??as?. ?a t?? ????µe sta s??te???, se ??????t?a ??s? ?a? µe t? fe??? st? ??s? t??...

Slide 11: 

??a pa?t?eµ??? ???a??a ??e? st?? p??se??? t??. «????e d?se µ?? f????s?, ?a ?ata?aßa??? t?? ??d?a µ??! ???p? ?a t?? s?????? ?a? ?p?µ???, ??a ?a a?t?µet?p??? t?? d?s???? ?a?a?t??a t??! G?at? ????e, e?? µ?? d?se?? d??aµ?, ?a t?? sap?s? st? ????»…

Slide 12: 

F?????a S.I.