ΨΥΧΩ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

??t?: " ??? ." ??t? : "...? ??a?e ?a pa?a??e??? ; !" ??t?? : "?a pa?a??e??? p?tsa T??e?? ?a? es? ??t? ?a s?? pa?a??e???;" ??t?? : " Ok." ??t??: « ?? ?a s?? pa?a??e??? ;" ??t?: «?e? ???? ."

Slide 2: 

??t?: «???." ??t?: « ?e? ??? ?d?a, µp??e? ??p?? ... " ??t??: « ?? de? ???e??; ?? ???e?? ??t? ;" ??t??: «?e???? ;" ??t??: «?? s?µa??e? ??p?? ...;" ??t? : «S?µa??e? , ?t? de? e?µa? s??????."

Slide 3: 

??t? : «?p??e? ?a pe???s? µet? ." ??t?: «?a? a? de? pe???s? ...;» ??t??: «??? ?ta? pe???s? t? ?ata?aßa??? ." ??t??: «??te ?a s?? pa?a??e??? ??t? ." ??t??: «??te µ?? t? fa? ." ??t?: «?a ?a e??a? spat???."

Slide 4: 

??t?: «?a? a? de? ??? ??e?? a???? ??a p?tsa ;" ??t?: «??? de? t?? t???." ??t??: «?? f???? ??a a???? ." ??t??: «? p?tsa t???eta? p??ta ." ??t??: «??te d???e?e ??t? ???? ." ??t?: «?e? ??? ??e?? ??a ??t? ???? t??a ."

Slide 5: 

??t?: «¨??? ." ??t?: «??... de? ???? ." ??t??: «??te p?tsa ." ??t??: «?p?µ???? t?p?te. " ??t??: «?e ??e?? t?e???e? ...." ??t?: «G?at? de? pa?a????e?? ??a s??a ...;"

Slide 6: 

??t?: «???? p??e t?? p?tsa µe t? ?aµ " ??t?: «?µ??a ?µ?? µ a??se? ." ??t??: «?p?? ??µ??e?? ..." ??t??: «?a de? µ?? a??se? t? ?aµ ." ??t??: «??µ??? e?pe? ?a pa?a??e??? ??a ???? ...; !" ??t?: «??t? ?a ???e?? ."

Slide 7: 

??t?: «St?? pe??pt?s? p?? ?a pe???s? ?ta? ???e? t? fa??t? s??." ??t?: «??µ??e?? ?t? ?a f?? ??t? p?? de? µ?? a??se? ;" ??t??: «?a? ??at? t?te µe ?aµ ...;» ??t??: «?... ?a? ; " ??t??: « G?at? ?a f?? es? ;" ??t?: «?a? ??at? ???...; "

Slide 8: 

??t?: «????ß?? ! " ??t?: «?a s?? e?pa , µp??e? ?a µ?? pe???s? ..." ??t??: « ??a st??µ? ....?a pa?a??e??? e?? ??a ???? , ??t? p?? ?a µp??e?? ?a fa? ?S?, a? ?a? ef?s?? pe???se??....; !" ??t??: " ?a? t? ?a f?? ?GO se pa?a?a?? ;" S?µe??s? : ?? e???pa??? d??ast???? a????p???? d??a??µ?t?? ??? ap???a?e ap? t?? ?at?????a t?? d???f???a? e? ß?asµ? ????? ?a? t?? a?a?????se t? d??a??µa t?? a?t??µ??a? ..........

authorStream Live Help