Gesu ppt chap 5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gesu’ kellu sentimenti umani.:

Gesu’ kellu sentimenti umani.

Jitqanqal bil-hniena quddiem il-morda.:

Jitqanqal bil-hniena quddiem il-morda. The story of jesus and the leper.

Jithassar lil min hu mnikket.:

Jithassar lil min hu mnikket. The story of the widow of nain (she lost her only son, and jesus was so moved by her grief that he raised her son from the dead)

Jilmenta mad-dixxipli meta jdumu biex jifhmu:

Jilmenta mad-dixxipli meta jdumu biex jifhmu Jesus said this to his disciples (after cleansing a man from evil possession) There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man . Meaning mhux dak li jidhol go bniedem minn barra li jfottih imma l-ghemil hazin tieghu li jfotti bniedem. They couldn’t understand and he got pissed off. http://youtu.be/drQsYt4CsV0

Jinkorla meta zammewlu t-tfal milli jmorru hdejh:

Jinkorla meta zammewlu t-tfal milli jmorru hdejh 14 But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, “Let the children come to me;do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God.

Jitnikket quddiem il-qalb iebsa tal-farizej u l-kittieba:

Jitnikket quddiem il-qalb iebsa tal-farizej u l-kittieba This happened when it was the sabbath and jesus healed a blind guy. The scribes and phraisees accused him of working on a sabbath day and he got all sad because he saw that whatever day it was, it was a priority to help the sick

Ikecci l-bejjiegha tat-tempju:

Ikecci l-bejjiegha tat-tempju "Take these things away! Do not make My Father's house a house of merchandise!"

Jesu jhoss il-biza:

Jesu jhoss il-biza 2 They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, “Sit here while I pray.” 33 He took Peter, James and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled.

Jistghageb bil-fidi kbira ta’ bniedem pagan.:

Jistghageb bil-fidi kbira ta’ bniedem pagan. This centurion had a sick servant. And Jesus was going to go to his house to perform healing. The cent. told him ‘ma jisthoqlix li tidhol taht is-saqaf ta’ dari izda ghid kelma wahda u l-qaddej tieghi ifiq’

GEsu jibki meta jmut siehbu:

GEsu jibki meta jmut siehbu When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. 34 “Where have you laid him?” he asked. “Come and see, Lord,” they replied. 35 Jesus wept.

Gesu kien intelligenti hafna:

Gesu kien intelligenti hafna Izda fl-istess hin ma kienx imkabbar. Kien jaf jaqra l-qalb tal-bniedem

Gesu kien bniedem ta’ onesta kbira.:

Gesu kien bniedem ta’ onesta kbira. Quddiem pilatu Anke l-ghedewwa tieghu qaluh dan Ghex kif ghallem

Gesu kellu karattru liberu, assertiv :

Gesu kellu karattru liberu, assertiv META KELLU 12 harbilha l-ommu fit-tempju Ma jitfixkilx anke meta ppruvaw jonsbuh Quddiem erodi, l-mewt ma cediex.

Gesu kellu rispett lejn kulhadd :

Gesu kellu rispett lejn kulhadd Kien komdu jithallat ma kulhadd Mal-kbarat Mat-tfal u nisa Pagani, prostituti, midimbin Samaritani pubblikani

Qalbu tajba u generuza:

Qalbu tajba u generuza Mal-prostituta, ma’ zakkew, mas-samaritana, hafer u wera mhabba ma nies li normalment is-socjeta’ twarrabhom.

Bniedem ta’ religjozita’ :

Bniedem ta’ religjozita’ Kien isib hin kuljum biex jitlob fil-kwiet. U kull azzjoni li kien jaghmel kienet tirrifletti r-religjozita’ tieghu, billi jfarrag, jiehu pacenzja, ifejjaq.

Gesu’ huwa Alla.:

Gesu’ huwa Alla. Ghamel mirakli kbar Ghamel hwejjeg li Alla biss jaghmilhom Isejjah lil Alla bhala missier Tumas, meta rah it-tieni hadd wara mewtu qallu ‘Mulej tieghi u Alla tieghi’.

Parabbola li turi l-hniena t’Alla Il-parabbola tan-naghga l-mitlufa. :

Parabbola li turi l-hniena t’Alla Il-parabbola tan-naghga l-mitlufa. Silta mill-vangelu fejn turi li gesu hafer lil min offendieh : meta kien fuq is-salib ‘missier ahfrilhom ghax ma jafux x’inhuma jaghmlu’ Miraklu fuq in-natura : the stormy lake. Miraklu fuq il-mard : the lepers miraklu tax-xjaten : kecca x-xjaten minn ragel u tefaghhom go merhla hniezer. Miraklu fuq il-mewt : l-armla ta’ najn.