Hoa Pensse cho em

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hoa Pensée Cho Em Tho Ðông Huong ?nh: LiênNhu

Slide 2: 

Tuy bên ni chi?u r?t Hu? thênh thang. Chân không v?ng, anh say v?ng trang nh? Em dâu r?i ?, con bé c?a nhành soan Em v?n di có bao gi? tr? l?i ?

Slide 3: 

Tr?i chi?u thu áo l?a tím hôn hoàng Ðêm Thu?ng T? mua khóc trên vành lá Hoa cúc vàng, anh nôn n?c qua sông Hoa pensée, anh lang thang B?u vá

Slide 4: 

Tình yêu oi gi? qua sáng chua ngày? Tóc y?u di?u ch?y trên vai n?m ng? Hoa s?u dông m?y nhánh nh? em tôi. Vòng tay anh, ch? n?m mo giâc l?

Slide 5: 

R?ng thông s?u d?i bóng l?nh xa xa Anh theo gió h?i mây ngàn tri?n núi Anh qua c?u tru?ng Ð?ng Khánh bên tê Thi?u chi?c nón, thi?u m?t nai huy?n ho?c

Slide 6: 

Anh mùa dông ,còn l?i phu?ng em thuong Còn m?t tím c?a chúng mình hay vi?t Em mùa dông, sao dành b? sân tru?ng Mua mùa dông, s? bao gi? d?t h?t

Slide 7: 

Tho Ðông Huong Hoa Pensée cho em Hoa Pensée Liênnhu t?ng Ðông Huong

authorStream Live Help