BAI 33 MOT SO HINH THUC TO CHUC LANH THO CONG NGHIEP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Moät Soá Hình Thöùc Chuû Yeáu Cuûa Toå Chöùc Laõnh Thoå Coâng Nghieäp Baøi 33 Ñòa lí kinh teá xaõ hoäi 10

PowerPoint Presentation:

Nguyên liệu công nghiệp Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Các nghành công nghiệp Cơ sở hạ tầng Vị trí địa lí

PowerPoint Presentation:

Haõy keå moät vaøi hình thöùc toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp ôû ñòa phöông em?

:

Noäi dung chính Khaùi nieäm toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp. Vai troø cuûa toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp. III. Moät soá hình thöùc toå chöùc cuûa laõnh thoå coâng nghieäp: 1. Ñieåm coâng nghieäp: 2. Khu coâng nghieäp taäp trung: 3. Trung taâm coâng nghieäp: 4. Vuøng coâng nghieäp:

:

I. Khaùi nieäm Toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp: -Laø söï boá trí saép xeáp phoái hôïp giöõa caùc nghaønh saûn xuaát ,giöõa caùc xí nghieäp coâng nghieäp treân moät laõnh thoå nhaát ñònh. -Nhaèm phaùt huy nhöõng nguoàn löïc saün coù ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao.

PowerPoint Presentation:

II. Vai troø: Söû duïng hôïp lí nguoàn taøi nguyeân, cô sôû vaät chaát kó thuaät, nguoàn lao ñoäng nhaèm ñem laïi hieäu quaû veà kinh teá xaõ hoäi vaø moâi tröôøng. Goùp phaàn thöïc hieän vieäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån.

PowerPoint Presentation:

III. Moät soá hình thöùc cuûa toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp: Döïa vaøo hình treân haõy cho bieát ñaây laø hình thöùc TCLTCN naøo? Neâu ñaëc ñieåm vaø cho ví duï cuï theå? Vaø ñaây chính laø hình aûnh minh hoaï cho hình thöùc naøy

PowerPoint Presentation:

1.Ñieåm coâng nghieäp Khaùi nieäm: Laø hình thöùc toå chöùc ñôn giaûn nhaát, treân ñoù goàm moät hoaëc hai, ba xí nghieäp ñưôïc phaân boá ôû nôi gaàn nguoàn nguyeân,nhieân lieäu.

PowerPoint Presentation:

Nguyên liệu Xí nghiệp 1 Xí nghiệp 2 Điểm công nghiệp Dân cư Sản phẩm 2 Sản phẩm 1 * Ñaëc ñieåm:

PowerPoint Presentation:

Nhö vaäy ñieåm coâng nghieäp coù ñaëc ñieåm: - Goàm nhieàu xí nghieäp phaân boá leû teû, phaân taùn. - Naèm cuøng vôùi moät ñieåm daân cö. - Phaân coâng lao ñoäng veà maët ñòa lí, caùc xí nghieäp ñoäc laäp veà kinh teá coù coâng ngheä saûn phaåm hoaøn chænh.

PowerPoint Presentation:

* Quy moâ: - Quy moâ nhoû. -Ñöôïc hình thaønh haàu heát ôû caùc tænh, thò xaõ, thaønh phoá , nhaèm khai thaùc nguoàn taøi nguyeân taïi choã vaø taän duïng nguoàn lao ñoäng taïi choã. Ví Duï : Ñieåm coâng nghieäp cheá bieán cheø ôû Moäc Chaâu(Sôn La),cheá bieán caø pheâ ôû Taây Nguyeân, cheá bieán ñieàu ôû Bình Phöôùc…

PowerPoint Presentation:

Xí nghiệp cơ khí Moät Soá hình aûnh veà ñieåm coâng nghieäp Xí nghieäp cheá bieán thuyû haûi saûn Xí nghieäp cheá bieán ñieàu

PowerPoint Presentation:

2. Khu coâng nghieäp taäp trung (KCN) CH ÚNG TA ĐÃ TỪNG NGHE VÀ BIẾT ĐẾN “KHU CÔNG NGHIỆP” NHƯNG CÁC EM CÓ HÌNH DUNG ĐƯỢC NÓ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ? VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ SƠ ĐỒ MINH HỌA Sô ñoà Khu coâng nghieäp Bình Minh –Vónh Long

PowerPoint Presentation:

Döïa vaøo sô ñoà beân döôùi neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa moät khu coâng nghieäp ?

PowerPoint Presentation:

Khaùi nieäm: La økhu vöïc ñaát ñai coù ranh giôùi nhaát ñònh, coù keát caáu haï taàng töông ñoái toát vaø saûn phaåm coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng theá giôùi.

PowerPoint Presentation:

* ñaëc ñieåm: Vò trí ñòa lí thuïaân lôïi, khoâng coù daân sinh soáng. Coù ranh giôùi ro õraøng. Taäp trung nhieàu caùc xí nghieäp coâng nghieäp, hôïp taùc saûn xuaát cao. Chi phí saûn xuaát thaáp, caùc saûn phaåm ñeå tieâu duøng trong nöôùc hoaëc xuaát khaåu. Ñöôïc höôûng caùc chính saùch öu tieân cuûa Nhaø Nöôùc.

PowerPoint Presentation:

* Quy moâ: -Dieän tích 50 ha trôû leân ñeán vaøi traêm ha. -Goàm nhieàu xí nghieäp lieân keát vôùi nhau neân coù soá löôïng coâng nhaân nhieàu vaø coù tay ngheà.

PowerPoint Presentation:

Khu coâng nghieäp Hoaø Khaùnh Khu chế xuất Taân Thuận Khu coâng nghieäp Vieät Nam-Singapo Linh Trung

PowerPoint Presentation:

EM BIẾT GÌ VỀ TP.HỒ CHÍ MINH ĐÓ LÀ MỘT TRUNG TÂM KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ LỚN NHẤT CẢ NƯỚC

3.Trung taâm coâng nghieäp :

3.Trung taâm coâng nghieäp Khaùi nieäm: Laø hình thöùc toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp ôû trình ñoä cao, laø khu vöïc taäp trung coâng nghieäp gaén vôùi ñoâ thò vöøa vaø lôùn.

PowerPoint Presentation:

* Đ aëc ñieåm: -Vò trí ñòa lí thuaän lôïi. -Goàm nhieàu ñieåm coâng nghieäp,khu coâng nghieäp coù moái quan heä chaët cheõ veà qui trình, coâng ngheä. -Coù caùc xí nghieäp noàng coát (haït nhaân), caùc xí nghieäp boã trôï ,phuïc vuï. -Laø nôi öùng duïng caùc thaønh töïu khoa coâng ngheä tieân tieán. -Nôi coù daân cö sinh soáng cô sôû haï taàng, vaät chaát kó thuaät töông ñoái ñoàng boä.

PowerPoint Presentation:

Quy moâ: - Qui moâ lôùn - Coâng nhaân coù trình ñoä tay ngheà cao. - Coù taàm aûnh höôûng khaù lôùn ñoái vôùi neàn kinh teá cuûa quoác gia ñoù. Ví Duï :Haø Noäi , Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.

PowerPoint Presentation:

Döïa vaøo sô ñoà so saùnh söï khaùc nhau cô baûn giöõa KCN vaø trung taâm coâng nghieäp Khu coâng nghieäp Trung taâm coâng nghieäp

PowerPoint Presentation:

Khu coâng nghieäp Ñaëc ñieåm: Coù ranh giôùi roõ raøng Khoâng coù daân cö sinh soáng. -Quy moâ: Nhoû, töø 50 ha Trung taâm coâng nghieäp - Ñaëc ñieåm: Gaén vôùi ñoâ thò vöøa vaø lôùn. Coù daân cö sinh soáng -Quy moâ: Lôùn, töø vaøi traêm ha trôû leân

PowerPoint Presentation:

4. Vùng công nghiệp Döïa vaøo sô ñoà trong SGK em haõy phaân tích moái quan heä qua laïi giöõa caùc ngaønh coâng nghieäp trong vuøng coâng nghieäp?

PowerPoint Presentation:

Khaùi nieäm: Ñaây laø hình thöùc cao nhaát cuûa toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp. Coù hai loaïi : -Vuøng ngaønh :laø taäp hôïp veà laõnh thoå caùc xí nghieäp cuøng loaïi. Ñôn ngaønh -Vuøng toång hôïp:goàm caùc xí nghieäp,cuïm coâng nghieäp, khu coâng nghieäp , trung taâm coâng nghieäp coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau Ña ngaønh.

PowerPoint Presentation:

* Ñaëc ñieåm: Bao goàm caùc hình thöùc toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp khaùc,coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau. Coù ngaønh coâng nghieäp chuû choát, chuyeân moân hoùa cao. caùc ngaønh phuïc vuï boå trôï.

PowerPoint Presentation:

Qui moâ : -Vuøng coâng nghieäp phaân boá treân moät qui moâ laõnh thoã roäng lôùn -Coù taàm aûnh höôûng lôùn neàn kinh teá trong nöôùc vaø söùc huùt vôùi khu vöïc vaø theá giôùi . Vieät Nam ta chöa coù Vuøng coâng nghieäp .

PowerPoint Presentation:

T Ổ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐI ỂM CÔNG NGIỆP VÙNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Cuûng coá : Noái coät A vôùi coät B sao cho hôïp lí ?:

Cuûng coá : Noái coät A vôùi coät B sao cho hôïp lí ? Coät A Coät B 1.Ñieåm coâng nghieäp 2. Khu coâng nghieäp 4.Trung taâm coâng nghieäp 3.Vuøng coâng nghieäp . a.Coù xí haït nhaân hay noøng coát vaø ñònh huôùng chuyeân moân hoùa. b. Ñieåm daân cö vaø moät hoaëc hai xí nghieäp coâng nghieäp. c.Gaén vôùi ñoâ thò vöøa vaø lôùn, coù vò trí ñòa lí thuaän lôïi. d. Bao goàm nhieàu ñieåm, khu coâng nghieäp, trung taâm coâng nghieäp coù moái quan heä veà saûn xuaát . a.Coù xí haït nhaân hay noøng coát vaø ñònh huôùng chuyeân moân hoùa. b. Ñieåm daân cö vaø moät hoaëc hai xí nghieäp coâng nghieäp.

PowerPoint Presentation:

Saép xeáp caùc hình sao cho phuø hôïp

Daën doø ::

Daën doø : Hoïc baøi 33 vaø chuaån bò baøi 34