Elif- osmanli-kurulus-devri

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

OSMANLI TARİHİ:

OSMANLI TARİHİ KURULUŞ DEVRİ (1299-1453)

Slide 2:

OSMANLI POLİTİKALARI İSKAN POLİTİKASI FETİH POLİTİKASI HOŞGÖRÜ POLİTİKASI DEVŞİRME SİSTEMİ

Slide 3:

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin ele geçirdiği topraklarda kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi etnik olarak kendine bağlayan en önemli etkendir? A. Fetih Politikası B. Gaza-Cihat C. İskan Politikası D. Devşirme Sistemi E. Hoşgörü Politikası

Slide 4:

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin ele geçirdiği topraklarda kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi etnik olarak kendine bağlayan en önemli etkendir? A. Fetih Politikası B. Gaza-Cihat C. İskan Politikası D. Devşirme Sistemi E. Hoşgörü Politikası

OSMANLILARIN MENŞEİ:

OSMANLILARIN MENŞEİ

KURULUŞ DEVRİ PADİŞAHLARI:

KURULUŞ DEVRİ PADİŞAHLARI Osman Gazi : 1281 – 1326 Orhan Gazi : 1326 – 1362 I.Murat : 1362 – 1389 Yıldırım Bayezit : 1389 – 1402 Fetret Devri : 1402 – 1413 Çelebi Mehmet : 1413 – 1421 II.Murat : 1421 – 1451 II.Mehmet : 1451 – 1481

Savaşlar ve Siyasi Olaylar :

Savaşlar ve Siyasi Olaylar 1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı 1363 Sazlıdere Savaşı 1364 Sırpsındığı Savaşı 1371 Çirmen Savaşı 1388 Ploşnik Bozgunu 1389 I. Kosova Savaşı 1396 Niğbolu Savaşı 1402 Ankara Savaşı 1444 Varna Savaşı 1448 II. Kosova Savaşı

Kuruluş Devrinde İlkler:

Kuruluş Devrinde İlkler İlk Para – Osman Bey döneminde basıldı. İlk Osmanlı - Bizans (Tekfurlar ile) savaşı Koyunhisarı savaşıdır (1302). İlk defa Osmanlıya katılan beylik Karesioğulları ’dır. İlk Osmanlı yenilgisi – Ploşnik Bozgunu (1388). İlk Haçlı ittifakı –Sırpsındığı savaşıdır (1364) İlk Osmanlı Topu – I.Kosova sav. kullanıldı. İlk ve tek savaş alanında öldürülen padişah – I.Murat (I.Kosova savaşı).

Tanım ve Kavramlar:

Tanım ve Kavramlar Aşar (öşür): Toprak gelirinin onda biri olan bu vergiyi halktan Tımar sahibi alırdı (Müslümanlardan). Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan beşte bir oranındaki gelir vergisidir. Cizye (Kelle vergisi): Gayrimüslimlerden, askerlik yapmadıkları için yılda bir kez alınan vergidir. Askerlik çağına gelmiş sağlıklı erkeklerden alınırdı. Ayan: Bir yerin bir bölgenin zengin lerinden olan. Büyük topraklara ve silahlı adamlara sahip “ağa” (derebeyi). Cülus Bahşişi: Yeni hükümdarın asker ve memurlara verdiği para. Devşirme: Osmanlıda, Yeniçeri ocağına alınacak asker ihtiyacını karşılamak için Balkan topraklarındaki gayrimüslim ailelerden alınan çocuk ların yetiştirilmesi işi.

OSMANLI BEYLİĞİNİN BÜYÜME NEDENLERİ:

OSMANLI BEYLİĞİNİN BÜYÜME NEDENLERİ 1. ANADOLU’nun DURUMU: Kösedağ Savaşından sonra Anadolu Türk birliği bozulmuş, çok sayıda beylik kurulmuştur. XIII.yy sonlarına doğru İlhanlıların Anadolu’daki baskısı azalmıştır. Beylikler arasında mücadeleler vardır. 2. BİZANS’ın DURUMU: Sık sık taht kavgaları olmakta. Tekfurlar merkezi dinlememekte ve kendi aralarında mücadele etmektedir. Güçsüz olan ordusunu da Balkanlardan gelebilecek Sırp ve Bulgar saldırıları için kullanmaktadır.

Slide 13:

3. BALKANLAR’ın DURUMU: Merkezi otorite bulunmamakta. En güçlüleri SIRP ve BULGAR krallıkları olmak üzere, Eflak, Boğdan, Bosna-Hersek gibi küçük prenslikler vardır. Ayrıca Katolik MACAR saldırılarına uğruyorlardı. 4.Osmanlının kurulduğu coğrafi konum. 5. Bizans sınırında bulunması. 6. Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri. 7. Beylikler arası mücadelelere girmemeleri. 8.Sürekli cihat ve gaza ile uğraşmaları. 9.Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri.

Slide 14:

10. Ahilerin, Şeyhlerin, Erenlerin desteğini almaları. 11.Takip ettikleri mükemmel siyaset ( Hoşgörü ). 12. Padişahlar ın çok yetenekli olması. 13. Kayı boyundan olmaları. 14. Merkeziyetçi liğin sağlanması. 15.Avrupalıların yüzyıl savaşları ile uğraşmaları. NOT: Yüzyıl Savaşları (1337-1453), İngiltere X Fransa = Fransa galip gelmiştir. 1346 Kresi Savaşında TOP ilk kez kullanıldı (İng)

Slide 15:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumuyla ilgilidir? A. Güçlü bir orduya sahip olması B. Yıkılmakta olan iki devlet arasında kurulması C. Adaletli ve hoşgörülü olması D. Beyliklerle mücadele etmemesi E. Merkeziyetçi olması

Slide 16:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumuyla ilgilidir? A. Güçlü bir orduya sahip olması B. Yıkılmakta olan iki devlet arasında kurulması C. Adaletli ve hoşgörülü olması D. Beyliklerle mücadele etmemesi E. Merkeziyetçi olması

Slide 17:

OSMAN BEY Söğüt ve Domaniç merkezli olmak üzere beylik kuruldu. Daha sonra Bilecik başkent yapıldı. NOT: Sık sık başkent değiştirme nedeni, savaş alanlarına yakın olma isteğidir. 1302’de Bizans ile Koyunhisar savaşı yapıldı. ( ilk savaş )

Slide 20:

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde görülen; I. İlhanlılar’a verilen verginin kaldırılması II. Bursa’nın başkent yapılması III. Para bastırılması gibi gelişmelerden hangileri bağımsız devlet anlayışıyla ilgilidir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

Slide 21:

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde görülen; I. İlhanlılar’a verilen verginin kaldırılması II. Bursa’nın başkent yapılması III. Para bastırılması gibi gelişmelerden hangileri bağımsız devlet anlayışıyla ilgilidir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

Slide 22:

ORHAN BEY Bizans imparatoru Kantakuzen , İstanbul’daki taht kavgalarından dolayı Osmanlıdan yardım istemiştir. Yardımlara karşılık Gelibolu’daki Çimpe kalesi Osmanlıya verilmiştir. (1353-Türklerin Rumeli’ye ilk geçişleri ve yerleşmeleri)

Karesioğulları’nın alınması ile;:

Karesioğulları’nın alınması ile; Osmanlı Devleti’nin Rumeli ’ye geçişi kolaylaşmıştır. Karesi beyliğinin önemli komutanları Osmanlı hizmetine girmiştir. Karesi Donanması Osmanlı’nın olmuştur. Anadolu Siyasi (Türk) birliğinin kurulmasında ilk adım atılmıştır.

Orhan Bey zamanındaki teşkilatlanma çalışmaları::

Orhan Bey zamanındaki teşkilatlanma çalışmaları: Divan teşkilatı kuruldu, Vezirlik makamı oluşturuldu, Kadılık teşkilatı kuruldu, Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur, İznik’te ilk medrese kurulmuştur (Orhaniye)

Slide 26:

Orhan Bey’in düzenli ordu kurup, kendi adına para bastırması, hutbe okutması ve divan örgütünü kurması birlikte düşünüldüğünde; I. Bağımsızlığını ilan ettiği, II. Bizans’la ilişkilerini artırdığı, III. Devlete işlerlik kazandırdığı. sonuçlarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II ve III D. I ve III E. I ve II

Slide 27:

Orhan Bey’in düzenli ordu kurup, kendi adına para bastırması, hutbe okutması ve divan örgütünü kurması birlikte düşünüldüğünde; I. Bağımsızlığını ilan ettiği, II. Bizans’la ilişkilerini artırdığı, III. Devlete işlerlik kazandırdığı. sonuçlarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II ve III D. I ve III E. I ve II

Slide 28:

I.MURAT Sazlıdere Savaşı (1365) Osmanlı X Bizans Sonuçları: *Edirne Türklerin eline geçti. *Başkent Edirne oldu. *Balkanların yolu açıldı.

I.Murat dönemi teşkilatlanma çalışmaları::

I.Murat dönemi teşkilatlanma çalışmaları: Acemioğlanlar,Yeniçeri ocağı kuruldu, Tımar sistemi uygulanmaya başlandı, Rumeli beylerbeyliği kuruldu. İlk Mali teşkilat kuruldu.

Slide 30:

NOT: I.Murat “ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışının yerine “ülke, padişah ve oğullarının malıdır” anlayışına getirmiştir. Taht kavgaları önlemek amaçlandı. ( Merkeziyetçilik amaçlandı)

Slide 32:

I.Murat (Hüdavendigar-Sultan) Yapılan çalışmalar sonucu Osmanlı tam devlete dönüşecektir. 1364 Sırpsındığı Savaşı, ilk Osmanlı-Haçlı Savaşıdır. Türkler Rumeli’ye kesin olarak yerleşmişlerdir.

Slide 33:

Osmanlı Kuruluş Devrinde Balkanlar’da güçlenmede ve kalıcı egemenlik kurmada aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ? A. İskan politikası B. Güçlü ordular C. Ortodoks-Katolik yakınlaşması D. Bölgede vergi adaleti sağlanması E. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanması

Slide 34:

Osmanlı Kuruluş Devrinde Balkanlar’da güçlenmede ve kalıcı egemenlik kurmada aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ? A. İskan politikası B. Güçlü ordular C. Ortodoks-Katolik yakınlaşması D. Bölgede vergi adaleti sağlanması E. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanması

Slide 35:

YILDIRIM BAYEZİD (I.BAYEZİD) NİĞBOLU SAVAŞI (1396) Haçlı X Osmanlı Sonuçları: Orta Avrupa kapıları Osmanlıya açıldı. Avrupalıların Osmanlıyı Balkanlardan atma ümidini kıran ilk savaştır.

Slide 36:

Yıldırım Bayezid’in Anadolu Faaliyetlerinin Sonuçları: * Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı. * Batı ve Orta Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş, Timur ile Osmanlı devleti karşı karşıya geldi. * Sahillerdeki beyliklerin Osmanlılara katılması Osmanlı denizciliğinin güçlenmesini sağlamıştır.

Slide 37:

İstanbul’un Fethi hazırlıkları için Güzelcehisar ’ı (Anadolu hisarını) yaptırmıştır. 1401 İstanbul Antlaşması ile kuşatma kaldırılmıştır.

Slide 39:

Ankara Savaşı (1402): * Timur ’un batıya doğru yaptığı seferler sonucunda İran ve Irak ele geçirilmiş, Altınorda Devleti zayıflamış ve yıkılmıştır. * Yıldırım Bayezid’den kaçan beyler Timur’a sığınmışlardır.

Slide 40:

Sonuçları: Beylikler kuruldu (Anadolu Türk birliği bozuldu). Bizans’ın ömrü uzadı. Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu. Bayezid’in çocukları arasında taht kavgaları başladı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi. Fetret Devri başladı . Osmanlı sağlam devlet örgütü sayesinde kısa zamanda toparlandı.

Slide 42:

FETRET DEVRİ (1402-1413) Ankara Savaşı sonrası Yıldırım’ın oğulları arasında başlayan taht kavgaları ve padişahsız geçen 11 yıl Fetret Devridir. Devlet yıkılma tehlikesi geçirmiştir. Devletin ikinci kurucusu I.Mehmet (Çelebi) dir.

Slide 43:

ÇELEBİ MEHMET (I.Mehmet) **1416’da Venedik ile Gelibolu yakınlarında deniz savaşı yapılmıştır. ( İlk deniz savaşıdır ve Osmanlı kazanmıştır ) Düzmece Mustafa İsyanı bastırıldı. (Yıldırım’ın oğlu)

Slide 44:

1420’de Şeyh Bedrettin ayaklanması oldu. NOT: Osmanlı tarihinde ilk dinsel, siyasal ve sosyal isyandır.

Slide 45:

II.MURAT ** Düzmece Mustafa ve Şehzade Mustafa İsyanları bastırıldıktan sonra İstanbul’u kuşattı. **Venediklilerle savaşıldı.

Slide 46:

II.MURAT ** 1444 Segedin Savaşı’nda Sırp ve Macar ile savaşıldı. ** Osmanlıların yenildiği bu savaş sonunda Macar ve Sırplar ile Edirne-Segedin Antlaşması yapıldı.

Slide 47:

II.MURAT ** Edirne-Segedin Antlaşması Sırp Krallığı ve Macaristan, aldığı topraklar karşılığı Osmanlıya vergi verecek. On yıl savaşılmayacak. Tuna Nehri sınır olacak.

Slide 48:

NOT: *Osmanlı’nın, bir yenilgi sonucunda imzaladığı ilk antlaşmadır. *II.Murat, tahtı 13 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e bıraktı. *Osmanlı tarihinde, imzalandığı halde uygulanmayan ilk antlaşmadır.

Slide 49:

II.MURAT Tahtı kendi isteği ile oğluna bırakan ilk Osmanlı hükümdarıdır. Sultan II.Murat, iki kez tahta geçmiştir.

Slide 50:

VARNA SAVAŞI (1444) Haçlı X Osmanlı Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır. Bu savaşta, Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşti.

Slide 51:

II.KOSOVA Savaşı (1448) Sonuçları: Avrupa, Osmanlıya karşı savunmaya geçmiş. Haçlılar Türkleri Balkanlardan atamayacağını anlamıştır. Batıya ilerleyiş hızlanmıştır.

Slide 53:

Osmanlı’nın, Rumeli’de gerçekleştirdiği fetih hareketleri, I. Haçlı anlayışının doğması II. Sınırların genişlemesi III. Siyasi gücün artması sonuçlarından hangilerine yol açmıştır? A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. II ve III E. I, II ve III

Slide 54:

Osmanlı’nın, Rumeli’de gerçekleştirdiği fetih hareketleri, I. Haçlı anlayışının doğması II. Sınırların genişlemesi III. Siyasi gücün artması sonuçlarından hangilerine yol açmıştır? A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. II ve III E. I, II ve III

Slide 55:

Anadolu hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? A. I.Murat B. II.Murat C. I.Bayezid (Yıldırım) D. II.Bayezid E. I.Mehmet

Slide 56:

Anadolu hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? A. I.Murat B. II.Murat C. I.Bayezid (Yıldırım) D. II.Bayezid E. I.Mehmet

Slide 57:

Osmanlı’nın ikinci kurucusu kimdir? A. Osman B. Orhan C. I.Murat D. Yıldırım Bayezid E. Çelebi Mehmet

Slide 58:

Osmanlı’nın ikinci kurucusu kimdir? A. Osman B. Orhan C. I.Murat D. Yıldırım Bayezid E. Çelebi Mehmet

Slide 59:

Padişahsız geçen Fetret Devri hangi tarihler arasında olmuştur? A. 1402-1413 B. 1403-1414 C. 1413-1421 D. 1402-1415 E. 1400-1413

Slide 60:

Padişahsız geçen Fetret Devri hangi tarihler arasında olmuştur? A. 1402-1413 B. 1403-1414 C. 1413-1421 D. 1402-1415 E. 1400-1413

Slide 61:

Osmanlı Kuruluş tarihi ve yüzyılı hangisidir? A. 1299-12.yy B. 1243-13.yy C. 1250-14.yy D. 1302-14.yy E. 1299-13.yy

Slide 62:

Osmanlı Kuruluş tarihi ve yüzyılı hangisidir? A. 1299-12.yy B. 1243-13.yy C. 1250-14.yy D. 1302-14.yy E. 1299-13.yy

Slide 63:

Osmanlı’nın ilk başkenti hangisidir? A. Bursa B. İstanbul C. Söğüt D. Edirne E. Çanakkale

Slide 64:

Osmanlı’nın ilk başkenti hangisidir? A. Bursa B. İstanbul C. Söğüt D. Edirne E. Çanakkale

Slide 65:

İskan Politikasının yada Türkleri Balkanlara yerleştirmenin amaçları nelerdir? Nüfus dengesini sağlamak, üretimde süreklilik. Türk-İslam kültürünü yaymak, merkeziyetçilik. İşsizliğe çözüm bulmak, asayişi sağlamak. Orhan dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarının sonucu nedir? Osmanlı, Beylikten Devlete geçti. Osmanlı’nın takip ettiği hoşgörü politikasının amacı nedir? Balkanların fethini kolaylaştırmak, Devletin kalıcılığını sağlamak.

Slide 66:

Osmanlı Devleti Kuruluş devrinde neden sık sık başkent değiştirmiştir? Fetih bölgelerine yakın olmak için. Bağımsızlık alametleri nelerdir? Bir beyliğin bağımsız olması için; Ferman, Bayrak, Sancak, Kılıç, Nevbet (Davul, Bando) verilmesi Para bastırması ve hutbe okutması gereklidir. Haçlı ordularının amacı nedir? - Osmanlıyı Balkanlardan atmaktır.

Slide 67:

DİVAN ÜYELERİ ve DİĞER GÖREVLİLER Vezir-i Azam (Sadrazam) Başbakan Defterdar Maliye Bakanı Nişancı Tuğracı, Tapu Kadastro Şeyhülislam (Müftü) Ulemanın Başı, Fetvacı Kazasker (Kadı Asker) Adalet ve Eğitim Reis-ül Küttap Dış İşleri Bakanı Kaptan-ı Derya(Kaptan Paşa) Donanma Komutanı Yeniçeri Ağası İstanbul Emniyet Müdürü Rumeli Beylerbeyi Rumeli Eyalet Valisi Kadı Adalet işleri (Hakim) Subaşı Kazalarda Güvenlik Sorumlusu

Slide 68:

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

OSMANLI TARİHİ ÖYS ve LİSE 2:

OSMANLI TARİHİ ÖYS ve LİSE 2

OSMAN BEY DÖNEMİ:

OSMAN BEY DÖNEMİ Koyunhisarı(Bafeon)Savaşı 1302: Osman Bey’in genişlemesine karşı Bizans’ın Tekfurları ile anlaşıp birlik göndermesi ile bu savaş yapılmıştır. Not: Osmanlı ile Bizans arası ilk savaştır. Not: Osmanlı Kite kalesini, Bursa’nın kuzeyi hariç her yerini ve İzmit’i kontrol altına aldı. Orhan Bey 1321’de Mudanya’yı aldı. Osman Bey dönemindeki fetih hareketleri gönüllü Türkmen birlikleri ile gerçekleştirildi. Bu dönemde düzenli ordu yoktu. Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası bastırıldı. Ancak devletin teşkilatlanması Orhan bey zamanında başladı.

ORHAN BEY DÖNEMİ:

ORHAN BEY DÖNEMİ Karesioğulları beyliğinin Osmanlı’ya katılması (1345): *Karesi Bey’in ölümü ile karışıklıklar çıkması Osmanlı’nın bu olaya el koymasına neden oldu. Orhan bey bu beyliğin büyük bölümünü ele geçirdi (1345). 1360 yılında Çanakkale ve çevresi alınınca Karesi beyliği tam olarak Osmanlıya katılmış oluyor. Sonuçları: Osmanlıların Rumeli’ye geçişi kolaylaştı. Osmanlı Donanma sahibi oldu. Bu beyliğin komutanları Osmanlı hizmetine girdi. Osmanlı, Adalar Denizine (EGE) ulaştı. Orhan Bey döneminde; Marmara adaları (1352), Bolu ve Ankara (1354) Osmanlı toprağı oldu.

I.MURAT DÖNEMİ:

I.MURAT DÖNEMİ I.Murat’ın oğlu I.Bayezid Germiyan oğullarından bir kız ile evlendiği için çeyiz olarak Osmanlıya Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav verildi (1381). Osmanlı, Hamitoğulları ile komşu oldu. Hamitoğullarından; Isparta, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç 80.000 altın karşılığında satın alındı (1381). Karamanoğulları ile sınır olundu. Karamanoğulları Beyşehir’i aldı. Bu durum savaşa sebep oldu (1387). Savaşı Osmanlı kazandı. Not: Taraflar arasında ilk barış yapıldı. Osmanlı ile Karamonoğlu arasında ilk ilişkiler I.Murat devrinde başlamış oldu. Karamanoğulları, Anadolu’da Osmanlı üstünlüğünü tanımış oldu.

YILDIRIM BAYEZİD:

YILDIRIM BAYEZİD Niğbolu Savaşı (1396): Nedenleri: 1.İstanbul kuşatması nedeni ile Bizans Avrupa’dan yardım istedi. 2.Papanın Hıristiyan dünyasını kışkırtması. 3.Osmanlı’nın, Bulgar krallığını alması ile Orta Avrupa’yı tehdit etmesi. 4.Osmanlıların Bosna ve Arnavutluk’a akınlar yaparak buralara yerleşmek istemesi. Haçlı Ordusu: Macar, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Güney Avrupa kuvvetleri.

Slide 74:

Sonuçları: 1.Osmanlılar Avrupa’da büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, Ankara savaşından sonraki karışık dönemde bile Balkanlarda isyan çıkmamasının sebebidir. 2.Mora Despotluğu Osmanlı egemenliğini tanımıştır. 3.Mısırdaki Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid’i Anadolu sultanı ilan etmiştir.Bu durum Osmanlının Anadolu beylikleri üzerindeki etkisini arttırmıştır ve Türk birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır. 4.Eflak ve Bosna’ya akınlar yapılmış ve Bulgar krallığı tamamen son buldu.

Slide 75:

Yıldırımın Anadolu Faaliyetlerinin Sonuçları: * Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı. * Osmanlı Devletinin sınırları Fırat’a kadar genişledi. * Batı ve Orta Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş, Timur ile Osmanlı devleti karşı karşıya geldi. * Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular, Memlükler ve Dulkadiroğulları’nın arası açılmıştır. * Sahillerdeki beyliklerin Osmanlılara katılması Osmanlı denizciliğinin güçlenmesini sağlamıştır. * Pontus Rum ile sınır olunmuştur.

Slide 76:

Ankara Savaşı (1402): * Timur’un batıya doğru yaptığı seferler sonucunda İran ve Irak ele geçirilmiş, Altınorda Devleti zayıflamış ve yıkılmıştır. * Yıldırım Bayezid’den kaçan beyler Timur’a sığınmışlardır. Sonuçları: * Beylikler yeniden kuruldu (Anadolu Türk birliği bozuldu). * Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu. * Bayezid’in çocukları arasında taht kavgaları başladı. * Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi. * Fetret Devri başladı. Osmanlı sağlam devlet örgütü sayesinde kısa zamanda toparlandı.

Slide 77:

FETRET DEVRİ (1402-1413): * Şehzade Musa tarafından İstanbul kuşatılmıştır. * Hoşgörülü ve adil bir politika uygulanması Balkanlarda isyan çıkmasını önlemiştir. * Avrupa’dan saldırı olmamasının sebebi Yüzyıl savaşlarıdır.

Slide 78:

I.MEHMET (ÇELEBİ) (1413-1421): * Devletin ikinci kurucusu kabul edilir. * Anadolu Türk birliğini kurmak için çalışmalara başlandı. * Şehzade Mustafa Çelebi, Bizans’ın da yardımı ile isyan etti, başarılı olamadı. * Şeyh Bedreddin ayaklanması çıktı.Yakalandı ve idam edildi (1420). Dini ve Sosyal içerikli bir ayaklanmadır. * Samsun ve civarı alındı. Böylece Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile komşu olundu. * Venedik ile deniz savaşı yapıldı fakat başarısız olundu.

Slide 79:

II.MURAT (1421-1451): * Mustafa çelebi isyan etti fakat tekrar başarısız oldu. * Anadolu Türk birliği sağlanmaya çalışıldı. Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları toprakları ele geçirildi. * II.Murat, Haçlılar ile savaşmak istemedi. 1444’te Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı.(Haçlılar ile imzalanan ilk antlaşmadır).

Slide 80:

* Antlaşmadan sonra Osmanlı tahtına II.Mehmet geçti. Haçlılar bu fırsatı değerlendirmek için antlaşmayı bozarak saldırıya geçtiler. II.Murat devletin başına geçti ve 1444 Varna Savaşında Haçlıları yenilgiye uğrattı. Not: Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı ve Balkanlardaki hakimiyetin güçlenmesine sebep oldu. II.Murat Macarların önderliğinde oluşturulan Haçlı ittifakını II.Kosova Savaşında mağlup etti (1448). Sonuçlar: * Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti kesinleşti. * Dönüm noktasıdır. Haçlıların son taarruzu, Osmanlı’nın son savunmasıdır. (II.Viyana kuşatmasına kadar).

authorStream Live Help