Substance Abuse

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Substance Abuse orDependence : 

Substance Abuse orDependence

Pag-abuso sa Paggamit ng MgaBagay o Dependensya : 

Pag-abuso sa Paggamit ng MgaBagay o Dependensya Ang pag-abuso sa paggamit ng mga bagay ay ang paulit-ulit na paginom ng alak o paggamit ng mga droga na nauuwi sa mga problema sa buhay ng isang tao. Ang mga problemang ito ay maaaring: • Makasit ng iba, tulad ng pagmamaneho, pagtatrabaho na may mga kasangkapan, pag-aalaga ng mga bata • Magdulot ng mga problema sa pamilya at mga kaibigan • Magdulot ng paglabag sa batas, o sa trabaho o paaralan

Slide 4: 

Ang dependensya sa bagay ay ang pangangailangan ng alak o mga droga. Patuloy na umiinom ng alak o gumagamit ng mga droga ang isang tao sa kabila ng mga problema sa kanyang buhay. Madalas na nangangailangan ang tao nang mas maraming alak o mga droga upang makamtan ang parehong epekto ng mga ito. Habang lumalala ang dependensya, lalong lumalayo ang tao sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sumasama ang pagganap sa trabaho o paaralan at nagkakaroon ng mga problema sa kalusugan. Maaaring hindi nakikita ng taong ito kung paano naaapektuhan ng alak at paggamit ng droga ang kanyang buhay. Maaari ring magkaroon ng mga palatandaang pisikal o emosyonal na paghihirap kapag ang tao ay nagbawas o tumigil sa paggamit. Ang tawag dito ay widrowal.

Slide 5: 

Mga Bagay Na Madalas Abusuhin Ang alak ay ang pinakamadalas na abusuhin. Ang pag-abuso sa gamit ng mga bagay ay ang paggamit ng legal o illegal na mga materyales. Ang madalas na abusuhing mga bagay ay: • Alak tulad ng serbesa, bino at likor • Nikotina sa mga sigarilyo at nginunguyang tabako Marihuwana at kokaina o crack • Mga nagpapaguni-guni tulad ng LSD, mescaline at PCP • Mga pampakalma tulad ng Seconal, Fiorinal at Tuinal • Mga pampatulog tulad ng codeine, OxyContin, Vicodin o heroin • Mga amphetamine tulad ng Dexadrine at Benzedrine • Mga trankilisador tulad ng Valium, Xanax at Ativan • Mga droga ng klab tulad ng GHB at MDMA (ecstasy) • Mga pampalanghap tulad ng pandikit, gas, pintura at nitrogliserina • Mga anabolic steroid • Mga gamot na pampatulog tulad ng Ambien, Dalmane at Nembutal • At iba pa, tulad ng mga pampakalma ng kalamnan, mga tulong sa pagtulog, Ritalin, Coricedin HBP, mga sirup sa ubo at maraming mga gamot na di-kailangan ng reseta

Slide 7: 

Mga Palatandaan ng pag-abuso ng gamit ng mga bagay o Dependensya Makipag-usap sa iyong doktor, nars o tagapayo ukol sa tulong na makukuha, kung ikaw ay mayroong anumang mga palatandaan sa mga sumusunod. • Madalas kang durog o lasing. • Umiinom ka o gumagamit ng mga droga, sa kabila ng mga problemang dinudulot ng mga ito. • Hindi ka makapangakong tumigil o magbawas ng paggamit. • Nagsisinungaling kang ikaw ay gumagamit, lalung-lalo na kung gaano karami o kadalas kang uminom o gumamit ng mga droga. • Nagiging depensibo ka o galit kapag sinita tungkol sa paggamit.

Slide 8: 

Lumalayo ka sa iyong pamilya at mga kaibigan. • Mas gusto mong kasama ang kapwa mong manginginom at mga gumagamit ng mga droga. • Madalang ka nang sumali sa mga gawaing dati mong kinaaaliwan. • Madalas mong pag-usapan ang alak at mga droga. • Naniniwala kang kailangan mong uminom o gumamit ng mga droga upang maaliw. • Pinipilit mo ang iba na uminom at gumamit ng mga droga. • Nagtatago ka o palihim na nagdadala ng alak, mga droga o mga kagamitan. • Lumalabag ka sa batas. • Sumusuot ka sa mga panganib, tulad ng pagmamaneho kapag ikaw ay durog o lasing, o sumusuot sa mga panganib na sekswal. • Hindi mo nagagampanan nang mabuti ang iyong tungkulin sa trabaho o paaralan dahil sa paggamit ng mga droga, bago, habang at matapos ang iyong trabaho o klase. • Hindi ka nakakapasok sa trabaho o paaralan dahil sa paggamit ng mga bagay. • Nagkakaroon ka ng mga blackout – mga panahong hindi mo maalala ang paggamit ng mga droga. • Nagkakaroon ka ng mga sumpong. • Mayroon kang mga pakiramdam ng kalungkutan, pagkawalang pagasa o pagpapakamatay.

Paraan sa pag iwas : 

Paraan sa pag iwas Gumawa ng mga makabuluhang gawain. Ilaan ang oras sa pag aaral. Panatiliin ang pagmamahalan sa bawat miyembro ng pamilya. Iwasang makipagkaibigan sa mga taong mapang abuso sa mga bagay

Slide 10: 

isinasaad ng RA 9165 ukol sa sagutin ng mga maganak, mag-aaral, guro, at opisyal ng paaralan sa pagpapatupad ng mga bagong batas laban sa iligal na droga

Slide 11: 

ANG MAG-ANAK, bilang batayan ng lipunang Pilipino, ang may unang sagutin sa pagtuturo at pagmumulat ng kaisipan ng mga miyembro ng pamilya tungkol sa masamang epekto ng ilegal na droga, pati na rin sa pagmamanman ng mga kamag-anak na madaling maimpluwensiyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot.

Slide 12: 

LAHAT NG STUDENT COUNCIL AT KAPULUNGANG PAMPAARALAN sa elementarya, high school, at kolehiyo ay dapat gumawa ng programa para sa pagpigil at paghadlang sa paggamit ng bawal na gamot, pati na rin sa pagtukoy sa mga mag-aaral na nararapat na sumailalim sa rehabilitasyon.

Slide 13: 

Mga Hotline Mayroong tulong na makukuha ang taong umiinom o gumagamit ng mga droga, buong magdamag, at ganun din ang pamilya at mga kaibigan. Alcoholics Anonymous (614) 253-8501 Al-Anon / Al-Teen (614) 253-2701 1-888-425-2666 Hope Hotline (614) 228-4673 Ohio Tobacco Quitline 1-800-784-8669 Cocaine Hotline (614) 443-2653 Narcotics Anonymous 1-800-451-3000