terminologie_RadseNevr_Biologie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

terminologie Přírodní vědy:

Alžběta Rádsetoulalová a Veronika Nevřivá terminologie Přírodní vědy

Vědní obory :

Vědní obory rozdělení

PowerPoint Presentation:

Biologie Věda (souhrn věd) zkoumající struktury a funkce živých soustav a jejich vztahy k živé a neživé přírodě Βιος život Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Mikrobiologie Obor zabývající se studiem mikroorganizmů, způsobem jejich života, jejich vlastnostmi a významem pro život rostlin, zvířat a lidí. Μικρος malý Βιος život Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Fytologie (=botanika) věda o rostlinách, rostlinopis Φυτον rostlina Βιος život Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Zoologie Věda zabývající se studiem organismů, které spadají do říše živočichů Ζοον zvíře Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Antropologie Nauka o člověku, o jeho původu a vývoji, o vzniku jeho plemen i o proměnlivosti stavby lidského těla. Ανθρωπος člověk Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Fytopaleontologie Nauka zabývající se vyhynulými rostlinami zachovanými jako zkameněliny, podle nichž se snaží rekonstruovat pravděpodobný vývoj rostlinstva. Φυτον rostlina Παλαιλός stáří Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Fytogeografie Nauka o rozšíření rostlin a rostlinných porostů na Zemi (=zeměpis rostlin) Φυτον rostlina Γ εος pozemský, zemský Γ ράφειν psát

PowerPoint Presentation:

H istologie Vědní obor zabývající se mikroskopickou stavbou tkání těl mnohobuněčných organismů i člověka ‘ιστος tkáň Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Dendrologie Úsek botaniky zabývající se studiem dřevin (zejm. lesních a zahradních) Δενδρον strom Λογος nauka

PowerPoint Presentation:

Anatomie Stavba lidského i živočišného těla, jeho částí a orgánů, jakož i vnitřní stavba rostlinného těla. Ανατεμνειν nařezat

buňka :

buňka rozdělení

PowerPoint Presentation:

Cytoplazma Plazma živé buňky mimo jádro a jiné organely Κυτος buňka Πλασμα plazma

PowerPoint Presentation:

Mitochondrie Hrudkovitý, tyčinkovitý nebo vláknitý útvar v plazmatu buněk Μίτος vlákno Χονδρος zrno

PowerPoint Presentation:

Leukocyt Bílá krvinka Λευκος bílá Κυτος buňka

PowerPoint Presentation:

Trombocyt Drobná krevní tělíska diskovitého tvaru, při poškození cévní stěny se shlukují a zahajují srážení krve. Krevní destičky Θρομβος krevní sraženina Κυτος buňka

PowerPoint Presentation:

C hlorofyl Drobná krevní tělíska diskovitého tvaru, při poškození cévní stěny se shlukují a zahajují srážení krve. Krevní destičky Χλορος zelený Φυλλον list

PowerPoint Presentation:

Xantofyl Skupina žlutých až černofialových rostlinných a živočišných barviv Ξανθος žlutý Φυλλον list

PowerPoint Presentation:

Floém Lýková část cévního svazku rostlin Φλόος kůra

PowerPoint Presentation:

Rhizodermis Pokožka kořene rostlin Ριζον kořen Δ ερμα kůže

PowerPoint Presentation:

Endodermis nejvnitřnější vrstva kořenové kůry , která obklopuje střední válec s cévními svazky Ενδον uvnitř Δ ερμα kůže

PowerPoint Presentation:

Epidermis Ochranné krycí pletivo rostlinných orgánů, pokožka Επι na Δ ερμα kůže

PowerPoint Presentation:

Makroblast Dlouhá postranní větévka s listy, jehlicemi nebo s listy a květy (opak brachyblastu)/ velká nezralá jadernatá červená krvinka Μακρος krátký Βλαστος embryonální vrstva/buňka

PowerPoint Presentation:

Tylakoidy Membránózní váčky v chloroplastech rostlin, na nichž probíhá proces fotosyntézy Θυλακος váček

PowerPoint Presentation:

Antokyany Heterocyklické glykosidy (tj. látky) tvořené cukrem a vlastní barevnou složkou, přirozená barviva květů a jiných rostlinných orgánů Ανθός květ Κυανός ocelově modrá

PowerPoint Presentation:

C hromozom Stužkovitý útvar různého tvaru i velikosti tvořený kyselinou deoxyribonukleovou a bílkovinami v dělícím se jádře buňky Χρομα barva Σομα tělo

Země :

Země rozdělení

PowerPoint Presentation:

Litosféra Vnější, lehčí horninová část pevného tělesa Země, kde dochází k vulkanismus Λιθος kámen Σφαιρα koule

PowerPoint Presentation:

Atmosféra Vzdušný obal Země tvořený směsí plynů s různými příměsemi, ovzduší Ατμος pára Σφαιρα koule

rostliny :

rostliny rodělení

PowerPoint Presentation:

Brachyblast Zkrácená postranní větévka s listy, jehlicemi nebo s listy a květy (například u modřínu nebo borovice) Βραχος krátký Βλαστος vrstva/buňka

PowerPoint Presentation:

Fotosyntéza Základní metabolický pochod fotoautotrofních organizmů (zelených rostlin, řas, sinic a fotosyntetizujicích bakterií) při němž se využívá světelné energie k syntéze organických látek oxidu uhličitého a vody Φός φοτος světlo Συνθεσις složení, shrnutí

PowerPoint Presentation:

Gametofyt Haploidní pohlavní generace rostlin, na nichž se tvoří gametangia a v nich gamety Γαμος sexuální spojení Φυτον rostlina

PowerPoint Presentation:

Symbióza Vztah nebo soužití dvou nebo více organizmů. Soužití vzájemně prospěšné, trvalé a nezbytné Συν s, společně Βιοσις žití

PowerPoint Presentation:

cyklie Postavení květních orgánů v kruzích Κυκλος kruh

PowerPoint Presentation:

rhizomorfa Provazcovitá pletenina houbovitých vláken typ trvalého podhoubí, které morfologicky připomíná kořeny rostlin. Ριζον kořen Μορφη tvar

jiné :

jiné rodělení

PowerPoint Presentation:

Bakterie Jednobuněčný organismus bez jádra Βακτεριου malý klacek, tyčinka

PowerPoint Presentation:

Metabolismus Soubor enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v živém organismu, látková přeměna Μετα barva Βαλλω házím

PowerPoint Presentation:

Děkujeme za pozornost  Zdroje Definice cizích slov Akademický slovník cizích slov (nakladatelství Academia, 1998, 1. vydání) Obrázky http:// s0.geograph.org.uk/photos/93/35/933530_a153daf9.jpg http://hobby.idnes.cz/cesnek-kuchynsky-allium-sativum-do8-/ herbar.aspx?c=A080704_145124_herbar_lud http:// www.zaria.cz/clanek/zdravi-a-fitness/deset-mytu-o-diete/16225/mytus-zpomaleny-metabolismus-zpomaluje-ubyvani-na-vaze/16226 http://www.tetrasomy18p.ca / http:// serc.carleton.edu/research_education/paleontology/hottopics.html http://www.kaskconsulting.co.uk/why-manage-trees / http://sepetjian.wordpress.com/2012/06/14/quorum-sensing-bacterias-call-to-arms / http:// www.cn.all.biz/cs/antokyany-g145224 http://www.ck12.org/book/CK-12-Biology-Concepts/r11/section/2.20 / http://tapety.superhry.cz/vesmir/atmosfera / http:// www.zstravnik.cz/e_prirodopis/6_rocnik/planeta_zeme.htm http:// zivazeme.cz/atlas-ryb/klaun-zdobeny http:// www.hybrid.cz/tagy/fotosynteza http:// cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tomato_leaf_stomate_1-color.jpg http://www.hexal-medizinlexikon.de/ index.php?info = zknochenm & http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id175244 / http://www.sci.muni.cz/~ mykorrhi/html/em_sorbus.htm http:// www.mediconex.net/pages/DisplayNews.aspx?id=97 http://globeattractions.com/forest-trees-grass-green-summer-sun-glare-nature / http://somatology.webnode.cz/krev / http:// www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/skoly/pristroje/rez-rapikem-jeleniho-jazyku-celolisteho https:// psbehrend.psu.edu/school-of-science http://www.howitworksdaily.com/science/inside-a-cell / https:// plus.google.com/u/0/communities/116739301264243698053 https:// plus.google.com/u/0/communities/117200292412580229233 https://plus.google.com/u/0/communities/101005506593204514607 Slova Sešit biologie, slovník cizích slov (viz výše) Rozbory slov http:// www.angelfire.com/de/nestsite/modbiogreek.html (!) www.wikipedia.cz