electricitat i magnetisme

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISMEConeixement del mediTema 2 : 

L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISMEConeixement del mediTema 2

LES CÀRREGUES ELÈCTRIQUES : 

LES CÀRREGUES ELÈCTRIQUES Tot el que ens envolta té càrregues elèctriques. Les càrregues poden ser : Positives Negatives Aquestes càrregues fan funcionar els aparells elèctrics que utilitzem cada dia i també es troben en tots els objectes que ens envolten.

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES : 

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES Un cos està carregat positi-vament si té més càrregues positives que negatives. Cos carregat positivament

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES : 

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES Un cos està car-regat negativament si té més càrregues negatives que positives. Cos carregat negativament

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES : 

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES Un cos és neutre elèctricament si té el mateix nombre de positives i negatives. En general els cossos que ens envolten són neutres. Cos elèctricament neutre

Slide 6: 

Quan freguem determinats objectes entre si, les càrregues negatives d’un cos passen a l’altre. D’aquesta manera un objecte queda carregat negativament i l’altre a l’inversa. COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

FORCES ENTRE CÀRREGUES ELÈCTRIQUES : 

FORCES ENTRE CÀRREGUES ELÈCTRIQUES Els cossos carregats elèctricament tenen propietats amb càrrega diferent s’atreuen. (+-/-+) mentre que amb la mateixa càrrega es repel·leixen (--/++)

ELS IMANTS : 

ELS IMANTS Un imant és un objecte capaç d’atreure altres objectes de ferro( o algun altre metall com el coure ) Hi ha dos tipus d’imants: Imants naturals (com la magnetita) Imants artificials (fets per l’home) El magnetisme és la propietat que tenen els imants d’atreure altres imants o alguns metalls.

CAMP MAGNÈTIC : 

CAMP MAGNÈTIC Un imant té una zona d’influència anomenada camp magnètic. Un imant té un pol positiu i un negatiu. Els pols diferents s’atrauen i els iguals es repel·leixen

ELS ELECTROIMANTS : 

ELS ELECTROIMANTS Són imants temporals: tal com el seu nom indica només actuen com un imant quan els hi arriba energia elèctrica. Mitjançant el corrent elèctric es pot convertir un tros de ferro en un imant.

USOS DEL MAGNETISME : 

USOS DEL MAGNETISME Els magnetisme té molts usos: Els imants: es fan servir en moltes coses que tenim al nostre voltant, joguines, bosses, portes... Electroimants: s’utilitza en màquines per separar residus d’objectes metàl·lics. Suports magnètics: cintes de videocàmera. Guarden informació. Bandes magnètiques: tires de color negre que s’usen en targetes de crèdits, etc. També s’emmagatzema informació.

CORRENT ELÈCTRIC : 

CORRENT ELÈCTRIC El corrent elèctric consisteix en un moviment ordenat de càrregues elèctriques per un material. Les càrregues que es mouen són les negatives. Les càrregues d’un corrent elèctric transporten energia elèctrica. Com més càrregues passin per un conductor més intensitat té el corrent.

MATERIALS CONDUCTORS I AÏLLANTS : 

MATERIALS CONDUCTORS I AÏLLANTS Conductors: són els que deixen passar l’electricitat. Són conductors el coure, l’alumini, l’or, la plata... Aïllants: són els que no deixen passar el corrent elèctric. Són aïllants el plàstic, el vidre,el suro...

ENERGIA TRANSFORMADA : 

ENERGIA TRANSFORMADA Quan l’energia elèctrica es transmet d’un cos a un altre es pot transformar en una altra forma d’energia. Per exemple Calor: al passar el corrent elèctric per uns cables, aquests s’escalfen. Torradora. Llum: el corrent elèctric pot convertir-se en llum. Bombeta Magnetisme: el cable per on passa el corrent fa d’imant. Atrau o repel·leix. Electroimant. Mecànica: en els motors elèctrics s’aprofita el corrent per provocar moviment. Ventilador. So: el corrent elèctric es transforma en so. Altaveus.

PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA : 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA A les centrals elèctriques es produeix l’energia elèctrica a partir de diferents fonts d’energia , com són l’aigua en moviment, el vent, el Sol, els combustibles i els minerals radioactius. També podem obtenir electricitat amb les bateries dels cotxes o les piles Gràcies a l’energia acumulada a la bateria, els cotxes s’engeguen.

QUÈ ÉS UN CIRCUIT ELÈCTRIC? : 

QUÈ ÉS UN CIRCUIT ELÈCTRIC? Un circuit elèctric és un conjunt d'elements conductors que formen un circuit tancat, de manera que és possible la circulació de corrent a través d’ells. En un circuit elèctric trobem: Generador Cables Dispositiu Interruptors

ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC : 

ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Generador : és el dispositiu que proporciona el corrent elèctric o elec-tricitat per tal de que les càrregues elèctriques es moguin pel circuit. Té dos pols o borns, per un surten les càrregues i per l’altre entren. Hi ha diferents generadors: Piles: són els més senzills. S’utilitzen en aparells petits. Bateries recarregables: són com les piles però quan s’acaben es poden recarregar. Cèl·lules fotovoltàiques o piles solars: aprofiten la llum solar per tranformar-la en corrent elèctric. Hi ha de més senzilles (calculadora) i de més complexes (plaques solars d’edificis). Alternadors i dinamos: quan gira un aparell es crea corrent elèctrica (llum bicicleta).

ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC : 

ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Cable condueix l’electricitat per tot el circuit. Són de coure i estan envoltats per plàstic. Dispositiu: transformen l’energia elèctrica en una altra energia: llum, calor, so... Interruptor : permet obrir i tancar el circuit. Quan el circuit s’obre no passa el corrent. Quan el circuit es tanca, passa el corrent.

CIRCUIT TANCAT/OBERT : 

CIRCUIT TANCAT/OBERT

ÚS DE L’ENERGIA ELÈCTRICA : 

ÚS DE L’ENERGIA ELÈCTRICA L’energia generada a les centrals elèctriques es transporta a través de la xarxa elèctrica fins als llocs on s’utilitza. La xarxa elèctrica està formada per : Cables: que transporten el corrent elèctric. Transformadors: disminueixen la força del corrent elèctric que arriba per la xarxa de distribució, per tal que la puguem utilitzar. Preses de corrent: que és el lloc on endollem els aparell elèctrics.

ELEMENTS D’UNA XARXA ELÈCTRICA : 

ELEMENTS D’UNA XARXA ELÈCTRICA