Mt chuong 14

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 14

Slide2:

Goàm coù : 1 . Vua Heâroâñeâ vaø Chuùa Gieâsu , Gioan Taåy Giaû bò gieát (14,1-12). 2. Hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù nhaát (14,13-21). 3. Chuùa Gieâsu ñi treân maët nöôùc (14,22-33). 4. Chuùa Gieâsu chöõa nhieàu ngöôøi beänh ( 14,34-36) ).

Slide3:

Vua Heâroâñeâ vaø Chuùa Gieâsu Gioan Taåy Giaû bò gieát 14,1-12

Slide4:

I. Chuùa Gieâsu vaø Heâroâñeâ (14,1-2 ).

1. Tieåu vöông Heâroâñeâ.:

1. Tieåu vöông Heâroâñeâ . Ñaây laø Heâroâñeâ Antipas, con cuûa vua Heâroâñeâ Caû . OÂng ñöôïc noùi ñeán trong cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide6:

Gia ñình Heâroâñeâ

Slide7:

Coøn baø Heâroâñia laø con cuûa Aríttoâbuloâ , oâng naøy laø chaùu cuûa Heâroâñeâ Caû . Choàng baø Heâroâñia laø Philippheâ , cuõng laø con cuûa Heâroâñeâ Caû , nghóa laø anh cuûa Heâroâñeâ Antipas.

Slide8:

Heâroâñia vöøa laø chaùu vöøa laø chò daâu cuûa Heâroâñeâ Antipas. Theá maø oâng naøy boû vôï cuõ ñeå cöôùi baø Heâroâñia , moät vieäc laøm loaïn luaân .

Slide9:

OÂng khoâng roõ Chuùa Gieâsu laø ai , chæ noùi raèng chính laø Gioan Taåy Giaû soáng laïi neân môùi laøm nhieàu pheùp laï . 2. Thaéc maéc cuûa oâng veà Chuùa Gieâsu (14,2).

Slide10:

Trong Luca, Heâroâñeâ “ phaân vaân laém ” vì coù ba dö luaän veà Chuùa Gieâsu :

Slide11:

- Ngaøi laø Gioan Taåy giaû soáng laïi . - Ngaøi laø EÂlia xuaát hieän . - Ngaøi laø moät ngoân söù thôøi xöa soáng laïi .

Slide12:

II. Gioan Taåy Giaû bò gieát (14,3-12).

Slide13:

Coù leõ vua Heâroâñeâ gieát Gioan ñeå laáy loøng baø Heâroâñia vaø cuõng vì Gioan Taåy Giaû ñaõ ngaên nhaø vua cöôùi baø aáy . 1. Boái caûnh . a. Gioan bò toáng nguïc bôûi Heâroâñeâ .

Slide14:

Coù nhieàu quan khaùch , coù Heâroâñia vaø ñöùa con gaùi teân laø Saloâmeâ . b. Böõa tieäc sinh nhaät cuûa vua .

Slide15:

Vua Heâroâñeâ thích thuù tröôùc ñieäu muùa , neân höùa cho coâ gaùi baát cöù ñieàu gì coâ muoán . 2. Söï kieän .

Slide16:

Heâroâñia muoán gieát cheát Gioan Taåy Giaû neân nhaân dòp naøy , baø xui con gaùi mình xin nhaø vua cheùm ñaàu Gioan Taåy Giaû .

Slide17:

- Keát quaû : Vua laøm theo yù cuûa coâ maëc duø oâng raát buoàn nhöng vì sôï maát maët vôùi quan khaùch .

Slide18:

Baøi hoïc

Slide19:

Con ngöôøi gian daâm , nhuùt nhaùt vaø taøn baïo : Bieát roõ söï voâ toäi cuûa Gioan nhöng vaãn laøm ngô vaø thaäm chí saùt haïi Gioan , vì giöõ theå dieän maø saün saøng phaïm toäi saùt nhaân . 1. Heâroâñeâ .

Slide20:

Coù khi chuùng ta cuõng nhaém maét laøm ngô tröôùc söï thaät ñeå ñaït ñöôïc ñieàu gì ñoù . Hoaëc vì chuùt lôïi loäc vaät chaát maø chuùng ta saün saøng phaïm toäi .

Slide21:

- Con ngöôøi gian daâm , ñoäc aùc : Saün saøng thuû tieâu Gioan ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa mình laø laáy Heâroâñeâ . - Coù khi chuùng ta cuõng vì ghen gheùt maø ñi ñeán thaùi ñoä heát söùc ñoäc aùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh . 2. Heâroâñia .

Slide22:

- Con ngöôøi can ñaûm , laøm chöùng cho söï thaät : Daùm noùi söï thaät veà söï sai traùi cuûa vò baïo chuùa . 3. Gioan Taåy Giaû .

Slide23:

Raát caàn nhöõng Gioan Taåy Giaû cho thôøi ñaïi ngaøy hoâm nay, thôøi ñaïi ngöôøi ta soáng gian doái vaø sa ñoaï . Ñoù laø boån phaän cuûa moãi tín höõu chuùng ta.

Slide24:

Hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù nhaát 14,13-21

Slide25:

- Gioan vaø Luca chæ ghi moät laàn hoaù baùnh ra nhieàu , trong khi Maùttheâu vaø Maùccoâ ghi laïi hai laàn . Döôøng nhö hai baøi trình thuaät thuoäc hai truyeàn thoáng song song ghi laïi moät bieán coá : 1. Hai truyeàn thoáng veà pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu .

Slide26:

Xaûy ra ôû bôø phía Taây ñöôïc ghi trong Mt 14. Vôùi möôøi hai gioû töôïng tröng cho möôøi hai chi toäc Israel. a. Moät truyeàn thoáng xuaát phaùt töø giôùi Palestin .

Slide27:

Xaûy ra beân phía Ñoâng vaø ñöôïc ghi laïi trong Mc 8, Vôùi baûy gioû töôïng tröng cho baûy daân toäc Canaan ngoaïi giaùo . b. Moät truyeàn thoáng khaùc phaùt xuaát töø giôùi Kitoâ giaùo goác daân ngoaïi .

Slide28:

2. Hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù nhaát (Mt 14,13-21).

Slide29:

- Chuùa Gieâsu laùnh ra moät nôi hoang vaéng . - Raát ñoâng daân chuùng ñeán vôùi Ngaøi . Thaáy hoï , Chuùa Gieâsu chaïnh loøng thöông . - Thôøi gian : Trôøi veà chieàu . Boái caûnh ( 14,13-15a).

Slide30:

Ñeà nghò Chuùa Gieâsu giaûi taùn ñaùm ñoâng ñeå daân chuùng töï tìm mua laáy thöùc aên . b. Giaûi phaùp cuûa caùc moân ñeä (14,15b).

Slide31:

Nhaán maïnh chính caùc moân ñeä vaø Ngaøi phaûi lo cho hoï . Cuoái cuøng , Ngaøi duøng naêm chieác baùnh vaø hai con caù cuûa caùc moân ñeä vaø baûo hoï ñi phaân phaùt . c. Giaûi phaùp cuûa Chuùa Gieâsu (14,16.18-19).

Slide32:

Naêm ngaøn ngöôøi ñöôïc aên no neâ . Soá dö : 12 gioû , daáu hieäu cuûa dö ñaày . Chuùa Gieâsu cho daân chuùng aên no neâ . d. Keát quaû .

Slide33:

Baøi hoïc

Slide34:

Ñöùng tröôùc nhu caàu cuûa ñaùm ñoâng : a. Caùc moân ñeä : Khoâng muoán laõnh traùch nhieäm nhöng chæ muoán thoaùi thaùc . 1. Giaûi phaùp tröôùc khoù khaên cuûa tha nhaân .

Slide35:

b. Chuùa Gieâsu : Phaûi laøm caùi gì ñoù ñeå giuùp hoï . Raát nhieàu anh chò em caàn söï giuùp ñôõ cuûa chuùng ta. Ñöùng tröôùc nhu caàu cuûa hoï , chuùng ta noi göông Chuùa Gieâsu , haõy laøm caùi gì ñoù cho hoï , chöù ñöøng nhö caùc moân ñeä , chuùng ta tìm caùch thoaùi thaùc .

Slide36:

Thieân Chuùa quyeàn naêng . Ngöôøi laøm moïi söï . Nhöng Ngöôøi caàn söï ñoùng goùp cuûa con ngöôøi . 2. Quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa vaø söï ñoùng goùp cuûa con ngöôøi .

Slide37:

Vôùi loøng quaûng ñaïi , haõy ñaët nhöõng gì chuùng ta coù duø laø beù nhoû vaøo tay Chuùa , Ngöôøi seõ bieán noù thaønh vó ñaïi ñeå giuùp ngöôøi khaùc .

Slide38:

Chuùa Gieâsu ñi treân maët nöôùc 14,22-33

Slide39:

Sau khi Chuùa Gieâsu hoaù baùnh ra nhieàu , daân chuùng tung hoâ Ngaøi . Boái caûnh ( 14,22-25).

Slide40:

Chuùa Gieâsu baûo caùc moân ñeä xuoáng thuyeàn sang beân kia bieån hoà . Nhöng vì gioù ngöôïc , neân thuyeàn ñi raát chaäm .

Slide41:

Chuùa Gieâsu ôû laïi giaûi taùn ñaùm ñoâng vaø leân nuùi caàu nguyeän . Sau ñoù vaøo khoaûng canh tö Ngaøi ñi treân maët bieån maø ñeán vôùi hoï .

Slide42:

Hoaûng hoát , töôûng laø ma. 2. Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä (14,26-31). a. Taát caû moân ñeä (14,26-27).

Slide43:

Chuùa Gieâsu traán an: " Thaày ñaây , ñöøng sôï !". Nhöng coù leõ caùc oâng chöa ñuû tin. Baèng chöùng laø Pheâroâ lieàn ñöa ra yeâu saùch .

Slide44:

- Ñaët ñieàu kieän : Neáu thaät laø Chuùa , thì cho oâng ñi treân maët nöôùc nhö Ngaøi . - Chuùa Gieâsu ñaùp öùng yeâu caàu cuûa oâng . b. Yeâu saùch cuûa Pheâroâ (14,28-31).

Slide45:

- OÂng Pheâroâ ñi ñöôïc treân maët nöôùc ñeán vôùi Chuùa Gieâsu . Nhöng oâng hoaûng sôï khi gaëp soùng gioù : Keùm tin

Slide46:

- Chuùa Gieâsu noùi roõ lyù do taïi sao oâng bò chìm : Vì oâng yeáu loøng tin, oâng hoaøi nghi (14,31).

Slide47:

- Khi Chuùa Gieâsu leân thuyeàn , soùng bieån lieàn yeân laëng . - Caùc moân ñeä baùi laïy vaø tuyeân xöng ñöùc tin: " Quaû thaät Ngaøi laø Con Thieân Chuùa ". 3. Bình yeân trôû laïi ( 14,32).

Slide48:

Baøi hoïc

Slide49:

1. Chuùa Gieâsu laø Thieân Chuùa , coù quyeàn pheùp thoáng trò treân theá löïc cuûa thieân nhieân .

Slide50:

2. Con thuyeàn cuûa caùc Toâng ñoà chính laø con thuyeàn Giaùo Hoäi . Bieát bao laàn thuyeàn Giaùo Hoäi bò soùng lôùn . Ñoâi khi Giaùo Hoäi caûm thaáy nhö Chuùa vaéng maët . Nhöng khoâng . Chuùa luoân hieän dieän vaø che chôû Giaùo Hoäi . Ñieàu kieän duy nhaát laø haõy tin vaøo Chuùa .

Slide51:

3. Hình aûnh naøy cuõng ñuùng vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Ñoâi khi cuoäc ñôøi chuùng ta nhö chieác thuyeàn gaëp soùng bieån saép chìm .

Slide52:

Haõy baét chöôùc Pheâroâ , chuùng ta van xin Chuùa : " Thöa Ngaøi , xin cöùu con vôùi !". Chaéc chaén Chuùa khoâng boû rôi chuùng ta. Haõy tin töôûng vaøo Chuùa !

Slide53:

Chuùa Gieâsu chöõa nhieàu ngöôøi beänh taät taïi Ghenneâxareùt 14,34-36

Slide54:

Chuùa Gieâsu ñeán thaønh teân laø Ghenneâxareùt . Thaønh naøy naèm phía Taây Bieån Hoà , gaàn Caphaùcnaum . 1. Boái caûnh (14,34).

Slide55:

- Hoï nhaän ra Ngaøi vaø raát nhanh hoï loan tin ra khaép vuøng . 2. Thaùi ñoä cuûa daân trong thaønh (14,35-36).

Slide56:

Raát nhieàu ngöôøi mang beänh nhaân thuoäc ñuû thöù loaïi beänh ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeå xin Ngaøi chöõa . Hoï chæ xin " sôø vaøo aùo Ngaøi " ñeå ñöôïc laønh beänh . Thaät laø moät ñöùc tin maïnh meõ .

Slide57:

Trong taâm hoàn cuûa chuùng ta coù bieát bao loaïi beänh maø chæ mình thaày Gieâsu môùi coù theå chöõa khoûi . Haõy ñeán vaø xin Ngaøi chöõa laønh cho chuùng ta. Baøi hoïc

authorStream Live Help