TM CN 30 TN C

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Duï Ngoân ngöôøi Pha-ri-seâu vaø ngöôøi thu thueá

Slide2:

(9) Ñ öùc Gieâsu coøn keå duï ngoân sau ñaây vôùi moät soá ngöôøi töï haøo cho mình laø coâng chính maø khinh cheâ ngöôøi khaùc :

Slide3:

(10) " Coù hai ngöôøi leân ñeàn thôø caàu nguyeän . Moät ngöôøi thuoäc nhoùm Phariseâu , coøn ngöôøi kia laøm ngheà thu thueá .

Slide4:

(11) Ngöôøi Phariseâu ñöùng rieâng moät mình , caàu nguyeän raèng : " Laïy Thieân Chuùa , xin taï ôn Chuùa , vì con khoâng nhö bao keû khaùc : tham lam, baát chính , ngoaïi tình , hoaëc nhö teân thu thueá kia .

Slide5:

( 12) Con aên chay moãi tuaàn hai laàn , con daâng cho Chuùa moät phaàn möôøi thu nhaäp cuûa con".

Slide6:

(13) Coøn ngöôøi thu thueá thì ñöùng ñaøng xa , thaäm chí chaúng daùm ngöôùc maét leân trôøi , nhöng vöøa ñaám ngöïc vöøa thöa raèng : " Laïy Thieân Chuùa , xin thöông xoùt con laø keû toäi loãi ".

Slide7:

( 14) Toâi noùi cho caùc oâng bieát : ngöôøi naøy , khi trôû xuoáng maø veà nhaø , thì ñaõ ñöôïc neân coâng chính roài ; coøn ngöôøi kia thì khoâng . Vì phaøm ai toân mình leân , seõ bò haï xuoáng ; coøn ai haï mình xuoáng seõ ñöôïc toân leân ".

authorStream Live Help