Tim mot so trong nhung phan bang nhau cua mot so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Bài 25:

Slide 2: 

Bài 1: Khoanh tròn vào số bi: Bài 2: Anh có 12 viên bi, anh cho em số bi đó. Hỏi anh cho em mấy viên bi? a) Có bao nhiêu viên bi ở hình trên? Phiếu học tập b) Bao nhiêu viên bi trong vòng tròn? c) của 12 viên bi bằng bao nhiêu viên bi?

Slide 3: 

Thảo luận nhóm Nhóm đôi thảo luận, hoàn thành phiếu học tập. Hai nhóm 2 kết hợp tạo thành nhóm 4. Nhóm 4 thống nhất kết quả và cách làm hai bài tập trong phiếu. Hai nhóm 4 kết hợp tạo thành nhóm 8. Nhóm 8 trao đổi và thống nhất lại kết quả.

Slide 4: 

Bài 1: Khoanh tròn vào số bi: a) Có 12 viên bi. Đáp án b) Có 4 viên bi trong vòng tròn. c) của 12 viên bi bằng 4 viên bi.

Slide 5: 

Bài 2: Đáp án ? viên bi 12 viên bi

Slide 6: 

Bài 2: Đáp án ? viên bi 12 viên bi Bài giải Anh cho em số bi là: 12 : 3 = 4 (viờn) Đáp số: 4 viờn bi Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Slide 7: 

Luyện tập Bài 1: a) của 8kg là ….. kg Viết số thích hợp vào chỗ trống: 16 8 4 b) của 24l là …. l 8 6 4 c) của 35m là …. m 7 6 5 d) của 54 phút là … phút 10 9 6

Slide 8: 

Luyện tập Bài 2: Một cửa hàng cú 40m vải xanh và đó bỏn được số vải đú. Hỏi cửa hàng đú đó bỏn mấy một vải xanh? Chọn đáp án đúng: 5m 8m 6m Bài giải Cửa hàng đó đã bán số mét vải xanh là : 40 : 5 = 8 (m) Đáp số: 8m 40 mét ?m Tóm tắt: