So sanh so be bang 1 phan may so lon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Bài 61:

Slide 2: 

Phiếu học tập Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài 4cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD? KIỂM TRA BÀI CŨ Trong can có 6l dầu, trong chai có 2l dầu. Hỏi số lít dầu trong can gấp mấy lần số lít dầu trong chai? 1 2

Slide 3: 

Đáp án: Bài làm: KIỂM TRA BÀI CŨ Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là: 8 : 4 = 2 (lần) Đáp số: 2 lần Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài 4cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD? Độ dài đoạn thẳng AB gấp 2 lần độ dài đoạn thẳng CD.

Slide 4: 

Bài làm: Trong can có 6l dầu, trong chai có 2l dầu. Hỏi số lít dầu trong can gấp mấy lần số lít dầu trong chai? KIỂM TRA BÀI CŨ Số dầu trong can gấp số dầu trong chai số lần là: 6 : 2 = 3 (lần) Đáp số: 3 lần Đáp án: Số dầu trong can gấp 3 lần số dầu trong chai.

Slide 5: 

Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi: Tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con? Tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài 1: PHIẾU HỌC TẬP Mảnh vải đỏ dài 14m, mảnh vải xanh dài 2m. Hỏi mảnh vải xanh bằng một phần mấy mảnh vải đỏ? Bài 2: Thảo luận nhóm Nhóm đôi thảo luận, hoàn thành kết quả hai bài tập. Hai nhóm 2 kết hợp tạo thành nhóm 4, thống nhất kết quả

Slide 6: 

Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi: Tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con? Tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài 1: ĐÁP ÁN Bài làm: a) Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là: 30 : 6 = 5 (lần)

Slide 7: 

ĐÁP ÁN Mảnh vải đỏ dài 14m, mảnh vải xanh dài 2m. Hỏi mảnh vải xanh bằng một phần mấy mảnh vải đỏ? Bài 2: Bài làm: Mảnh vải đỏ gấp mảnh vải xanh số lần là: 14 : 2 = 7 (lần) So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Muốn biết số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm thế nào? Lấy số lớn chia cho số bé để tìm xem số lớn gấp mấy lần số bé. Từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.

Slide 8: 

Luyện tập Viết vào ô trống (theo mẫu): Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số bé? Số bé bằng một phần mấy số lớn? 8 6 10 2 3 2 8 : 2 = 4 6 : 3 = 2 10 : 2 = 5 4 2 5

Slide 9: 

Luyện tập Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ? Tóm tắt: Ngăn trên: 6 quyển. Ngăn dưới: 24 quyển. Ngăn trên bằng một phần mấy ngăn dưới ? Bài giải: Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là: 24 : 6 = 4 (lần) Vậy số sách ngăn trên bằng số sách ngăn dưới. Đáp số: 4 Chọn đáp án đúng:

Slide 10: 

Luyện tập Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu đỏ? a) b) c) 5 2

Slide 11: 

Luyện tập Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu đỏ? a) b) c) Số ô vuông màu đỏ gấp: 5 : 1 = 5 (lần) số ô vuông màu xanh. Số ô vuông màu đỏ gấp: 6 : 2 = 3 (lần) số ô vuông màu xanh. Số ô vuông màu đỏ gấp: 4 : 2 = 2 (lần) số ô vuông màu xanh. Nêu cách so sánh số này bằng một phần mấy số kia ? Lấy số lớn chia cho số bé để tìm xem số lớn gấp mấy lần số bé từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.

Slide 12: 

Luyện tập Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu đỏ? a) b) c) a) Số ô vuông màu xanh bằng số ô vuông màu đỏ. b) Số ô vuông màu xanh bằng số ô vuông màu đỏ. c) Số ô vuông màu xanh bằng số ô vuông màu đỏ.

Slide 15: 

Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI. BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ.

authorStream Live Help