so sanh cac so co 3 chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

So sanh so co ba chu so Mon Toan - lop 2 Tuần 29 GV: Tran thi cuc

Slide 2: 

Toán *Đọc các số sau: 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560. Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008 *Viết các số sau: - Một trăm bốn mươi chín - Một trăm năm mươi hai - Một trăm ba mươi bảy Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Toán 2 3 4 2 3 5 < 2 3 4 2 3 5 < 2 3 5 2 3 4 > Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008 So sánh các số có ba chữ số

Slide 4: 

Toán So sánh các số có ba chữ số 1 9 4 1 3 9 > 1 9 4 1 3 9 > 1 3 9 1 9 4 < Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 5: 

Toán So sánh các số có ba chữ số 1 9 9 2 1 5 < 2 1 5 1 9 9 > 1 9 9 2 1 5 < Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 6: 

Toán So sánh các số có ba chữ số 2 3 4 2 3 5 < 2 3 4 2 3 5 < 2 3 5 2 3 4 > 1 9 4 1 3 9 > 1 9 9 2 1 5 < 2 1 5 1 9 9 > 1 9 4 1 3 9 > 1 9 9 2 1 5 < 1 3 9 1 9 4 < 2 Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 7: 

Toán So sánh các số có ba chữ số *So sánh các số sau: 259 … 313 < 241 … 260 < 251 … 250 > 608 … 608 = Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 8: 

Toán So sánh các số có ba chữ số Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: a) 395; 695; 375; b) 873; 973; 979; c) 751; 341; 741. Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 9: 

Toán So sánh các số có ba chữ số Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: a) 395; 695; 375; b) 873; 973; 979; c) 751; 341; 741. Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 10: 

Toán So sánh các số có ba chữ số Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: a) 395; 695; 375; b) 873; 973; 979; c) 751; 341; 741. Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 11: 

Toán So sánh các số có ba chữ số Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: a) 395; 695; 375; b) 873; 973; 979; c) 751; 341; 741. Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 12: 

Toán So sánh các số có ba chữ số Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: a) 395; 695; 375; b) ; 973; 979; c) 751; 341; 741. 873 9 9 7 7 3 9 Thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 2008

Slide 13: 

Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm: 27…< 271 0 219 > 2…9 0 456 < 4…6 6 7 8 9 …07 < 307 1 2 812 = 81… 2

authorStream Live Help